Rozwód a kredyt hipoteczny

Podsumowanie artykułu

Rozwody to częste sprawy, które pojawiają się na wokandach sądowych. O ile małżeństwo bez zobowiązań bankowych i dzieci może dość bezstresowo zakończyć związek, o tyle pary z kredytem hipotecznym i potomstwem może mieć spore problemy z polubownym zakończeniem małżeństwa. Zaciągnięty kredyt hipoteczny przez małżeństwo może zostać przejęty przez jedną ze stron, o ile ta ma odpowiednio wysoką zdolność kredytową. Takie rozwiązane jest najkorzystniejsze, szczególnie jeśli rozwód ma przebiegać jak najsprawniej.

Podpisanie umowy kredytowej na zobowiązanie hipoteczne po zawarciu związku małżeńskiego powoduje, że każda ze stron podpisana na dokumencie będzie zobowiązana do uregulowania zadłużenia w terminie. Dotyczy to także sytuacji po rozwodzie. W tym przypadku byli małżonkowie, są zobowiązani do tego, aby pomiędzy sobą ustalić kwestie podziału majątku oraz określenia tego, kto będzie spłacać zobowiązanie hipoteczne w banku.

Rozwody z kredytami hipotecznymi - co mówią przepisy w Polsce?

Zgodnie z Art. 392 Kodeksu Cywilnego kredyt hipoteczny po rozwodzie może przejąć jedna ze stron, o ile wyraża taką chęć i jest w stanie wykazać odpowiednio wysoką zdolność kredytową w banku. W tym przypadku małżonkowie po rozwodzie muszą zawrzeć ugodę na piśmie, czyli porozumienie informujące i chęci przejęcia zobowiązania hipotecznego przez jedną ze stron postępowania. Warto wiedzieć, że kredytodawca musi wyrazić zgodę na takie działanie. W przeciwnym razie przepisanie kredytu na jednego kredytobiorcę nie będzie możliwe.

Zgodnie z Art. 519 Kodeksu Cywilnego można też dokonać przeniesienia kredytu na inną osobę, niezwiązaną z małżeństwem. W tym przypadku również konieczna jest zgodna kredytodawcy, a bank udzielający finansowania musi zweryfikować zdolność kredytową i wiarygodność nowego klienta, czyli po prostu przeprowadzić standardową procedurę weryfikacji wniosku kredytowego.

Kredyt hipoteczny po rozwodzie - jakie scenariusze są realne?

Po rozwodzie najczęściej następuje podział majątku. Zgodnie z aktualnymi przepisami pomiędzy byłych małżonków można podzielić tylko prawa własności i prawa majątkowe, nabyte w trakcie trwania związku małżeńskiego. Warto dodać, że sądy dzielą wyłącznie aktywa. Pasywa, do których zaliczamy zobowiązania bankowe nie mogą zostać podzielone - tutaj obowiązują przepisy Prawa bankowego oraz Kodeks Cywilny, który umożliwia zawarcie porozumienia pomiędzy byłymi małżonkami.

Wyróżniamy kilka spornych sytuacji, które nie zawsze są jasne dla kredytobiorców. Niemniej jednak warto pamiętać, że każda strona podpisana na umowie będzie zobowiązana spłacać kredyt hipoteczny po rozwodzie, chyba że doszło do wypracowania porozumienia pomiędzy współkredytobiorcami a bankiem. 

Spłata hipoteki przez jedną osobę

Po rozwiązaniu związku małżeńskiego wspólny kredyt hipoteczny może spłacać jedna ze stron, która poczuwa się do odpowiedzialności. W tym przypadku spłacający wciąż pozostaje jako mieszkaniec danej nieruchomości, a spłata przechodzi na jego cześć obowiązków po podpisaniu porozumienia ze współkredytobiorcą oraz sporządzeniu nowej umowy kredytowej z bankiem. Co ciekawe, w tym przypadku w trakcie podziału majątku jedna ze stron postępowania może zażądać zwrotu pieniędzy, które zostały do tej pory przeznaczone na spłatę zobowiązania hipotecznego.

Podpisanie aneksu umowy kredytowej jest poprzedzone weryfikacją zdolności kredytowej osoby, która zdecydowała się przejąć dług z majątku wspólnego. Porozumienie małżonków w tym przypadku musi być zawarte w formie pisemnej, dzięki czemu dochodzenie roszczeń jest możliwe w drodze sądowej.

Warto też dodać, że zgodnie z Art. 45 Kodeksu Cywilnego osoba, która zaciągnęła kredyt hipoteczny przed zawarciem związku małżeńskiego, jest zobowiązana do samodzielnej spłaty zobowiązania, gdyż stanowi to część majątku osobistego. Co więcej, jeśli współmałżonek w trakcie trwania związku małżeńskiego dokładał się do rat kredytu hipotecznego - po rozwodzie może ubiegać się o zwrot wpłaconych środków, o ile strona postępowania udowodni to przed sądem.

Spłata swojej części zobowiązania hipotecznego

W przypadku rozwodu możliwa jest także spłata swojej części zobowiązania hipotecznego zaciągniętego w trakcie trwania związku małżeńskiego. Tutaj również konieczne zawiązanie porozumienia pomiędzy stronami, szczególnie ze wskazaniem wysokości kwoty, którą należy uregulować jako strona umowy kredytowej. Niemniej jednak takie rozwiązanie jest rzadkością, a osoby po rozwodzie raczej nie chcą mieć nic wspólnego z zaciągniętymi dotychczas zobowiązaniami oraz nieruchomościami. 

Spłata kredytu hipotecznego z nowym współkredytobiorcą

To dobre rozwiązanie, jeśli jedna z osób po rozwodzie chce ułożyć sobie życie na nowo i pozostać w posiadaniu dotychczas zamieszkiwanej nieruchomości. W takiej sytuacji można porozumieć się z byłym małżonkiem, a następnie złożyć do banku nowy wniosek o sporządzenie aneksu do umowy z uwzględnieniem jednej ze stron wraz ze współkredytobiorcą.

Bank może wyrazić zgodę na takie rozwiązanie, co pozwoli na przeniesienie zobowiązania hipotecznego wyłącznie na jednego z małżonków. To dobre rozwiązanie, aby odpowiedzialny za spłatę kredytu był człowiek, który pozostaje w nieruchomości i chce wciąż w niej mieszkać. Wystarczy zrealizować podpisanie aneksu do umowy kredytowej na kredyt mieszkaniowy i to wszystko.

Wspólna spłata zobowiązania hipotecznego przez byłych małżonków

To kolejny scenariusz, który jest możliwy po rozpadzie związku małżeńskiego. Spłata będzie odbywać się na podobnych zasadach, jak w trakcie trwania małżeństwa, ale już bez wspólności majątkowej. Byli małżonkowie mogą podzielić się własnością do nieruchomości, wspólnie spłacać kredyt hipoteczny, a w przyszłości, np. przekazać mieszkanie lub dom swoim dzieciom.

To najmniej skomplikowana procedura, która niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim można w ten sposób ograniczyć stres związany z rozwodem, nie martwić się o spłatę zadłużenia, a także ułatwić przeprowadzenie sprawy o podział majątku wspólnego.

Jak podzielić kredyt po rozwodzie? Sprzedaż nieruchomości

Jeśli raty kredytu są wysokie, a żadna ze stron nie chce spłacać zobowiązania po rozwodzie, jedynym skutecznym wyjściem będzie sprzedaż nieruchomości. W tym przypadku konieczne jest uzyskanie zgody banku na taką transakcję. Wystawiając dom finansowany kredytem na sprzedaż, trzeba pamiętać, że otrzymana kwota ze sprzedaży trafi bezpośrednio do banku. Jeśli wartość nieruchomości okazałaby się wyższa, nadwyżka pieniędzy zostanie podzielona pomiędzy byłych małżonków.

Warto dodać, że jest też pewna zależność orzeczenia o winie a kredytu hipotecznego. Kredytobiorca odpowiedzialny za rozpad pożycia małżeńskiego może nie otrzymać nadwyżki z kwoty pozostałej po sprzedaży nieruchomości. Wszystko zależy od ustaleń stron odnośnie do sprzedaży lokum, a także decyzji sądu w tej sprawie.

Rozwód z orzeczeniem o winie a kredyt hipoteczny

W dzisiejszych czasach nawet 1/3 zawieranych związków małżeńskich po kilku latach kończy się rozwodem. Często zdarza się, że dochodzi do przeprowadzenia sprawy z orzeczeniem o winie jednej ze stron za rozpad pożycia małżeńskiego. W tym przypadku orzecznictwo o winie nie wpływa w żaden sposób na kredyt hipoteczny i spłatę długu przez jednego z kredytobiorców.

Niezależnie od finału sprawy na wokandzie sądowej osoby podpisane na umowie kredytowej są zobowiązane do wspólnego uregulowania zadłużenia w terminie. Niestety, ale zależność: podział majątku a kredyt hipoteczny niestety nie jest jednoznaczna. Jedyne korzystne rozwiązanie dla byłych małżonków to podpisanie pisemnego porozumienia i zawarcie aneksu do umowy kredytowej z bankiem.

Jeśli potrzebujesz pomocy w tym lub innym zakresie, np. związanym z długami - skontaktuj się z Finaum. Otrzymasz pełne wsparcie merytoryczne i uzyskasz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania.

Jak rozwód wpływa na spłatę kredytu hipotecznego?

Rozwód nie ma większego wpływu na kredyt hipoteczny przynajmniej pod kątem Prawa bankowego. Problemy pojawiają się dopiero wtedy, kiedy kredytobiorcy nie są w stanie dojść do porozumienia w odniesieniu do spłaty zobowiązania. W razie zakończenia sprawy rozwodowej i podziału majątku najczęściej ustala się obowiązek spłaty kredytu hipotecznego na jednym z kredytobiorców i podpisanie aneksu do umowy kredytowej w banku. Alternatywnie nieruchomość może zostać sprzedana, kredyt spłacony a pozostała kwota podzielona przez byłych małżonków.

Dla banku zmiana sytuacji prawnej małżeństwa nie ma większego znaczenia. Liczy się tylko terminowość wpłat na poczet miesięcznych rat kredytu hipotecznego. Niektóre banki komercyjne zawierają w umowach zapisy na temat konieczności poinformowania o rozwiązaniu związku małżeńskiego lub zmianie miejsca zamieszkania jednego z kredytobiorców. Wynika to z ryzyka pojawienia się braku terminowej spłaty zadłużenia.

Rozwód a kredyt hipoteczny - jakie kroki należy podjąć?

Jeśli już dojdzie do sprawy rozwodowej i całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego, koniecznie wykonaj kilka kroków, dzięki którym unikniesz późniejszych problemów. Nasze porady odnośnie do załatwiania spraw związanych z rozwodem a kredytem hipotecznym przedstawiamy poniżej.

  1. Skontaktuj się z bankiem, który udzielił kredytu hipotecznego. Być może pracownik instytucji będzie w stanie zaproponować korzystne rozwiązania umożliwiające mniej inwazyjną spłatę kredytu po rozwodzie.
  2. Omów z byłym małżonkiem kwestie podziału własności i nieruchomości. Możesz rozważyć też jej sprzedaż.
  3. Skonsultuj się ze swoim prawnikiem, który specjalizuje się w sprawach rozwodowych i podziale majątku. 

W przypadku kredytu hipotecznego po rozwodzie najważniejsze jest to, aby opracować rozsądny plan działania. Najlepiej ustalić go wspólnie ze współkredytobiorcą, czyli byłym małżonkiem. Niezależnie od orzeczenia sądu strony postępowania są zobowiązane spłacać raty kredytu lub wykonać czynności, które umożliwią całkowitą spłatę zobowiązania.

Czy można podzielić kredyt hipoteczny po rozwodzie?

Oczywiście, że tak. Kredyt hipoteczny można podzielić po rozwodzie, o ile kredytodawca wyda zgodę na podpisanie aneksu do umowy, a strony postępowania zawrą pomiędzy sobą stosowne porozumienie na piśmie i ustalą, co zrobić z kredytem. Przejęcie długi przez jednego z byłych małżonków to częsta praktyka, z której warto korzystać, szczególnie jeśli prowadzony jest podział majątku po rozwodzie.

Czy bank powinien dowiedzieć się o rozwodzie?

W praktyce nie, natomiast warto poinformować instytucję finansującą o tym, że doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego między współkredytobiorcami. To informacja dla banku, która może być wskazaniem, że w najbliższej przyszłości pojawią się problemy ze spłatą zobowiązania. Dzięki temu instytucja może podjąć stosowne kroki, aby pomóc kredytobiorcom w wypracowaniu nowego systemu spłaty i znalezieniu korzystnego rozwiązania, celem uregulowania zadłużenia.

Kto spłaca kredyt hipoteczny, jeśli jeden z małżonków mieszka w nieruchomości z dzieckiem?

Zgodnie z aktualnymi przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Prawa bankowego osoba, która po rozwodzie zamieszkuje nieruchomość z dzieckiem, nie będzie zobowiązana do samodzielnej spłaty kredytu, o ile porozumienie między byłymi małżonkami nie stanowi inaczej.

Czy po rozwodzie można zaciągnąć nowy kredyt hipoteczny?

Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby zaciągnąć nowy kredyt hipoteczny po rozwodzie. Wystarczy złożyć wniosek kredytowy do banku i poczekać na weryfikację wiarygodności, zdolności kredytowej oraz historii w BIK. Procedura bankowa pozostaje taka sama. W tym przypadku liczy się utrzymanie dobrej sytuacji finansowej - zarówno aby przejąć kredyt hipoteczny, jak i zaciągnąć zupełnie nowe zobowiązanie po rozpadzie związku małżeńskiego.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Raty 0%: Na czym polegają zakupy na raty zero procent i na co uważać?

Nie brakuje osób, które uważają, że raty 0 to tylko chwyt marketingowy. Czy tak jest w rzeczywistości? Otóż nie! Sieci handlowe przy współpracy z bankami są w stanie zaproponować finansowanie sprzętu RTV i AGD. Tego typu usługa dostępna jest także przy zakupie aut czy w sklepach meblowych. Jak zatem działa nieoprocentowana pożyczka? Czy zaciągając ją, […]

Czytaj wpis
Brakuje Ci na ratę kredytu? Wypróbuj 5 sprawdzonych rozwiązań

Na dzień przed pobraniem raty kredytu zaglądasz na konto i nagle oblewa Cię zimny pot. Brak wystarczających środków! Nie chcesz zepsuć swojej historii kredytowej i kolejny raz musisz wymyślić jak zorganizować pieniądze. Trzeba się spieszyć, ale nie warto panikować. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, co zrobić w tego typu sytuacjach. Jak koszty kredytu wpływają na portfele […]

Czytaj wpis
Kredyt samochodowy: Co warto o nim wiedzieć i jak wybrać najlepszy dla siebie kredyt na samochód?

Carl Benz uznawany jest za twórcę pierwszego samochodu. Choć na początku żartowano z jego wynalazku, że „straszy konie”, to dzisiaj trudno sobie wyobrazić świat bez auta. Często jest ono niezbędne, aby dojechać do pracy, zawieźć pociechy do szkoły czy wyjechać na wakacje. Zdarza się, że samochód to element „kultu”, przedmiot kolekcjonerski lub po prostu marzenie. […]

Czytaj wpis
Zwrot podatku za 2023. Na jaką kwotę możesz liczyć?

W 2023 roku nie było dużych zmian w systemie podatkowym. Reforma wprowadzająca Polski ład w 2022 r. sprawiła, że większość podatników rozlicza się obecnie na skali podatkowej. Większa kwota wolna od podatku przyczyniła się do tego, że część osób w ogóle nie odprowadza podatku, a więc nie ma co liczyć na zwrot z urzędu skarbowego. […]

Czytaj wpis
Jak zawiesić działalność zarejestrowaną w CEIDG przez Internet?

Zawieszenie działalności gospodarczej to sytuacja, w której chcesz lub musisz na pewien czas wstrzymać prowadzenie swojej firmy. Najczęstszą jej przyczyną jest utrata płynności, która prowadzi do trudności w opłacaniu kosztów, składek i podatków. Obowiązujące w kraju przepisy zapewniają możliwość zawieszenia działalności.  W artykule odpowiemy m.in. na pytania: Czytaj dalej i poznaj więcej szczegółów. Jak przeprowadzić […]

Czytaj wpis
Kwalifikowany podpis elektroniczny to wygoda i standard w biznesie

Stanie w kolejkach do urzędu nikomu nie służy, dlatego przedsiębiorcy korzystają z narzędzi, umożliwiających ich ominięcie. Jednym z nich jest podpis elektroniczny, dzięki któremu załatwisz sprawy urzędowe, ale możesz nim także podpisać dokument cyfrowy i zatwierdzić zmiany w KRS lub CEIDG. Co warto wiedzieć o podpisie elektronicznym i jak go uzyskać? Czym jest podpis kwalifikowany? […]

Czytaj wpis
Zakupy w sklepie internetowym - gdzie zgłosić oszustwo?

Choć rozwój nowoczesnych technologii przyczynia się do tego, że jesteśmy w stanie zamawiać towary i usługi o wiele szybciej, to jednak generuje to spore ryzyko wyłudzeń. Cyberprzestępcy czyhają na nieświadomych użytkowników internetu, którzy bez dłuższego namysłu klikają we wszystkie otrzymywane linki. Te są tworzone wyłącznie po to, aby wyłudzić pieniądze. Realizując zakupy przez internet, zwracajmy […]

Czytaj wpis
Wezwanie do zapłaty

Każdy dłużnik musi liczyć się z tym, że w razie nagminnego unikania odpowiedzialności i braku jakichkolwiek wpłat na poczet wierzytelności może otrzymać wezwanie do zapłaty. Wysyłanie pism o z przedsądowym, czyli ostatecznym wezwaniem do zapłaty to działania wierzycieli, które mają na celu polubowne załatwienie sprawy z dłużnikiem. To formalny dokument, który jest przygotowywany najczęściej wtedy, […]

Czytaj wpis
Czym jest płatność odroczona?

Płatności odroczone to nowoczesne usługi finansowe, które z roku na rok zyskują na popularności. To jednak wcale nie oznacza, że taka metoda realizowania płatności za zakup usług i produktów jest w 100% bezpieczna. Kiedy sięgamy po metodę płatności odroczonej, kupujemy towary albo usługi i płacimy za nie dopiero za jakiś czas. Takie formy płatności udostępniają […]

Czytaj wpis
Czym jest kosztorys budowlany?

Mianem kosztorysu budowlanego nazywamy dokument, który zawiera wyszczególnione wszystkie koszty związane z wybudowaniem budynku mieszkalnego. Choć rodzaje kosztorysów są różne i mogą zawierać całkowicie odmienne informacje, to jednak standardem w przypadku kosztorysu budowlanego są takie dane, jak: To dokument finansowy, który ma ogromne znaczenie dla każdej ze stron powiązanej z transakcją budowy domu lub innej […]

Czytaj wpis
Licytacja komornicza za długi

Każdy wierzyciel ma prawo do tego, aby ubiegać się spłaty pełnej kwoty zobowiązania zaciągniętego przez dłużnika wraz z należnymi odsetkami. Jeśli windykacja polubowna, terenowa, a nawet wysyłanie monitów o zadłużeniu nie przynosi żadnych efektów, wtedy może dojść do egzekucji komorniczej. Aby licytacja mieszkania na poczet spłaty zobowiązań finansowych mogła zostać zrealizowana, komornik musi mieć tzw. […]

Czytaj wpis
Dlaczego warto korzystać z usług doradcy kredytowego?

Jest wiele powodów, dla których warto zdecydować się na współpracę z doradcą kredytowym. To przede wszystkim dostęp do kompleksowego wsparcia w zakresie porównywania, poszukiwania oraz wnioskowania o kredyty i pożyczki. Jako klient profesjonalnego biura kredytowego możesz w każdym momencie skorzystać z usług doradcy kredytowego i zwiększyć bezpieczeństwo zawieranych transakcji finansowych. Chcesz dowiedzieć się, jak działa […]

Czytaj wpis
1 2 3 9

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL