Rozwód a kredyt hipoteczny

Podsumowanie artykułu

Rozwody to częste sprawy, które pojawiają się na wokandach sądowych. O ile małżeństwo bez zobowiązań bankowych i dzieci może dość bezstresowo zakończyć związek, o tyle pary z kredytem hipotecznym i potomstwem może mieć spore problemy z polubownym zakończeniem małżeństwa. Zaciągnięty kredyt hipoteczny przez małżeństwo może zostać przejęty przez jedną ze stron, o ile ta ma odpowiednio wysoką zdolność kredytową. Takie rozwiązane jest najkorzystniejsze, szczególnie jeśli rozwód ma przebiegać jak najsprawniej.

Podpisanie umowy kredytowej na zobowiązanie hipoteczne po zawarciu związku małżeńskiego powoduje, że każda ze stron podpisana na dokumencie będzie zobowiązana do uregulowania zadłużenia w terminie. Dotyczy to także sytuacji po rozwodzie. W tym przypadku byli małżonkowie, są zobowiązani do tego, aby pomiędzy sobą ustalić kwestie podziału majątku oraz określenia tego, kto będzie spłacać zobowiązanie hipoteczne w banku.

Rozwody z kredytami hipotecznymi - co mówią przepisy w Polsce?

Zgodnie z Art. 392 Kodeksu Cywilnego kredyt hipoteczny po rozwodzie może przejąć jedna ze stron, o ile wyraża taką chęć i jest w stanie wykazać odpowiednio wysoką zdolność kredytową w banku. W tym przypadku małżonkowie po rozwodzie muszą zawrzeć ugodę na piśmie, czyli porozumienie informujące i chęci przejęcia zobowiązania hipotecznego przez jedną ze stron postępowania. Warto wiedzieć, że kredytodawca musi wyrazić zgodę na takie działanie. W przeciwnym razie przepisanie kredytu na jednego kredytobiorcę nie będzie możliwe.

Zgodnie z Art. 519 Kodeksu Cywilnego można też dokonać przeniesienia kredytu na inną osobę, niezwiązaną z małżeństwem. W tym przypadku również konieczna jest zgodna kredytodawcy, a bank udzielający finansowania musi zweryfikować zdolność kredytową i wiarygodność nowego klienta, czyli po prostu przeprowadzić standardową procedurę weryfikacji wniosku kredytowego.

Kredyt hipoteczny po rozwodzie - jakie scenariusze są realne?

Po rozwodzie najczęściej następuje podział majątku. Zgodnie z aktualnymi przepisami pomiędzy byłych małżonków można podzielić tylko prawa własności i prawa majątkowe, nabyte w trakcie trwania związku małżeńskiego. Warto dodać, że sądy dzielą wyłącznie aktywa. Pasywa, do których zaliczamy zobowiązania bankowe nie mogą zostać podzielone - tutaj obowiązują przepisy Prawa bankowego oraz Kodeks Cywilny, który umożliwia zawarcie porozumienia pomiędzy byłymi małżonkami.

Wyróżniamy kilka spornych sytuacji, które nie zawsze są jasne dla kredytobiorców. Niemniej jednak warto pamiętać, że każda strona podpisana na umowie będzie zobowiązana spłacać kredyt hipoteczny po rozwodzie, chyba że doszło do wypracowania porozumienia pomiędzy współkredytobiorcami a bankiem. 

Spłata hipoteki przez jedną osobę

Po rozwiązaniu związku małżeńskiego wspólny kredyt hipoteczny może spłacać jedna ze stron, która poczuwa się do odpowiedzialności. W tym przypadku spłacający wciąż pozostaje jako mieszkaniec danej nieruchomości, a spłata przechodzi na jego cześć obowiązków po podpisaniu porozumienia ze współkredytobiorcą oraz sporządzeniu nowej umowy kredytowej z bankiem. Co ciekawe, w tym przypadku w trakcie podziału majątku jedna ze stron postępowania może zażądać zwrotu pieniędzy, które zostały do tej pory przeznaczone na spłatę zobowiązania hipotecznego.

Podpisanie aneksu umowy kredytowej jest poprzedzone weryfikacją zdolności kredytowej osoby, która zdecydowała się przejąć dług z majątku wspólnego. Porozumienie małżonków w tym przypadku musi być zawarte w formie pisemnej, dzięki czemu dochodzenie roszczeń jest możliwe w drodze sądowej.

Warto też dodać, że zgodnie z Art. 45 Kodeksu Cywilnego osoba, która zaciągnęła kredyt hipoteczny przed zawarciem związku małżeńskiego, jest zobowiązana do samodzielnej spłaty zobowiązania, gdyż stanowi to część majątku osobistego. Co więcej, jeśli współmałżonek w trakcie trwania związku małżeńskiego dokładał się do rat kredytu hipotecznego - po rozwodzie może ubiegać się o zwrot wpłaconych środków, o ile strona postępowania udowodni to przed sądem.

Spłata swojej części zobowiązania hipotecznego

W przypadku rozwodu możliwa jest także spłata swojej części zobowiązania hipotecznego zaciągniętego w trakcie trwania związku małżeńskiego. Tutaj również konieczne zawiązanie porozumienia pomiędzy stronami, szczególnie ze wskazaniem wysokości kwoty, którą należy uregulować jako strona umowy kredytowej. Niemniej jednak takie rozwiązanie jest rzadkością, a osoby po rozwodzie raczej nie chcą mieć nic wspólnego z zaciągniętymi dotychczas zobowiązaniami oraz nieruchomościami. 

Spłata kredytu hipotecznego z nowym współkredytobiorcą

To dobre rozwiązanie, jeśli jedna z osób po rozwodzie chce ułożyć sobie życie na nowo i pozostać w posiadaniu dotychczas zamieszkiwanej nieruchomości. W takiej sytuacji można porozumieć się z byłym małżonkiem, a następnie złożyć do banku nowy wniosek o sporządzenie aneksu do umowy z uwzględnieniem jednej ze stron wraz ze współkredytobiorcą.

Bank może wyrazić zgodę na takie rozwiązanie, co pozwoli na przeniesienie zobowiązania hipotecznego wyłącznie na jednego z małżonków. To dobre rozwiązanie, aby odpowiedzialny za spłatę kredytu był człowiek, który pozostaje w nieruchomości i chce wciąż w niej mieszkać. Wystarczy zrealizować podpisanie aneksu do umowy kredytowej na kredyt mieszkaniowy i to wszystko.

Wspólna spłata zobowiązania hipotecznego przez byłych małżonków

To kolejny scenariusz, który jest możliwy po rozpadzie związku małżeńskiego. Spłata będzie odbywać się na podobnych zasadach, jak w trakcie trwania małżeństwa, ale już bez wspólności majątkowej. Byli małżonkowie mogą podzielić się własnością do nieruchomości, wspólnie spłacać kredyt hipoteczny, a w przyszłości, np. przekazać mieszkanie lub dom swoim dzieciom.

To najmniej skomplikowana procedura, która niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim można w ten sposób ograniczyć stres związany z rozwodem, nie martwić się o spłatę zadłużenia, a także ułatwić przeprowadzenie sprawy o podział majątku wspólnego.

Jak podzielić kredyt po rozwodzie? Sprzedaż nieruchomości

Jeśli raty kredytu są wysokie, a żadna ze stron nie chce spłacać zobowiązania po rozwodzie, jedynym skutecznym wyjściem będzie sprzedaż nieruchomości. W tym przypadku konieczne jest uzyskanie zgody banku na taką transakcję. Wystawiając dom finansowany kredytem na sprzedaż, trzeba pamiętać, że otrzymana kwota ze sprzedaży trafi bezpośrednio do banku. Jeśli wartość nieruchomości okazałaby się wyższa, nadwyżka pieniędzy zostanie podzielona pomiędzy byłych małżonków.

Warto dodać, że jest też pewna zależność orzeczenia o winie a kredytu hipotecznego. Kredytobiorca odpowiedzialny za rozpad pożycia małżeńskiego może nie otrzymać nadwyżki z kwoty pozostałej po sprzedaży nieruchomości. Wszystko zależy od ustaleń stron odnośnie do sprzedaży lokum, a także decyzji sądu w tej sprawie.

Rozwód z orzeczeniem o winie a kredyt hipoteczny

W dzisiejszych czasach nawet 1/3 zawieranych związków małżeńskich po kilku latach kończy się rozwodem. Często zdarza się, że dochodzi do przeprowadzenia sprawy z orzeczeniem o winie jednej ze stron za rozpad pożycia małżeńskiego. W tym przypadku orzecznictwo o winie nie wpływa w żaden sposób na kredyt hipoteczny i spłatę długu przez jednego z kredytobiorców.

Niezależnie od finału sprawy na wokandzie sądowej osoby podpisane na umowie kredytowej są zobowiązane do wspólnego uregulowania zadłużenia w terminie. Niestety, ale zależność: podział majątku a kredyt hipoteczny niestety nie jest jednoznaczna. Jedyne korzystne rozwiązanie dla byłych małżonków to podpisanie pisemnego porozumienia i zawarcie aneksu do umowy kredytowej z bankiem.

Jeśli potrzebujesz pomocy w tym lub innym zakresie, np. związanym z długami - skontaktuj się z Finaum. Otrzymasz pełne wsparcie merytoryczne i uzyskasz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania.

Jak rozwód wpływa na spłatę kredytu hipotecznego?

Rozwód nie ma większego wpływu na kredyt hipoteczny przynajmniej pod kątem Prawa bankowego. Problemy pojawiają się dopiero wtedy, kiedy kredytobiorcy nie są w stanie dojść do porozumienia w odniesieniu do spłaty zobowiązania. W razie zakończenia sprawy rozwodowej i podziału majątku najczęściej ustala się obowiązek spłaty kredytu hipotecznego na jednym z kredytobiorców i podpisanie aneksu do umowy kredytowej w banku. Alternatywnie nieruchomość może zostać sprzedana, kredyt spłacony a pozostała kwota podzielona przez byłych małżonków.

Dla banku zmiana sytuacji prawnej małżeństwa nie ma większego znaczenia. Liczy się tylko terminowość wpłat na poczet miesięcznych rat kredytu hipotecznego. Niektóre banki komercyjne zawierają w umowach zapisy na temat konieczności poinformowania o rozwiązaniu związku małżeńskiego lub zmianie miejsca zamieszkania jednego z kredytobiorców. Wynika to z ryzyka pojawienia się braku terminowej spłaty zadłużenia.

Rozwód a kredyt hipoteczny - jakie kroki należy podjąć?

Jeśli już dojdzie do sprawy rozwodowej i całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego, koniecznie wykonaj kilka kroków, dzięki którym unikniesz późniejszych problemów. Nasze porady odnośnie do załatwiania spraw związanych z rozwodem a kredytem hipotecznym przedstawiamy poniżej.

  1. Skontaktuj się z bankiem, który udzielił kredytu hipotecznego. Być może pracownik instytucji będzie w stanie zaproponować korzystne rozwiązania umożliwiające mniej inwazyjną spłatę kredytu po rozwodzie.
  2. Omów z byłym małżonkiem kwestie podziału własności i nieruchomości. Możesz rozważyć też jej sprzedaż.
  3. Skonsultuj się ze swoim prawnikiem, który specjalizuje się w sprawach rozwodowych i podziale majątku. 

W przypadku kredytu hipotecznego po rozwodzie najważniejsze jest to, aby opracować rozsądny plan działania. Najlepiej ustalić go wspólnie ze współkredytobiorcą, czyli byłym małżonkiem. Niezależnie od orzeczenia sądu strony postępowania są zobowiązane spłacać raty kredytu lub wykonać czynności, które umożliwią całkowitą spłatę zobowiązania.

Czy można podzielić kredyt hipoteczny po rozwodzie?

Oczywiście, że tak. Kredyt hipoteczny można podzielić po rozwodzie, o ile kredytodawca wyda zgodę na podpisanie aneksu do umowy, a strony postępowania zawrą pomiędzy sobą stosowne porozumienie na piśmie i ustalą, co zrobić z kredytem. Przejęcie długi przez jednego z byłych małżonków to częsta praktyka, z której warto korzystać, szczególnie jeśli prowadzony jest podział majątku po rozwodzie.

Czy bank powinien dowiedzieć się o rozwodzie?

W praktyce nie, natomiast warto poinformować instytucję finansującą o tym, że doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego między współkredytobiorcami. To informacja dla banku, która może być wskazaniem, że w najbliższej przyszłości pojawią się problemy ze spłatą zobowiązania. Dzięki temu instytucja może podjąć stosowne kroki, aby pomóc kredytobiorcom w wypracowaniu nowego systemu spłaty i znalezieniu korzystnego rozwiązania, celem uregulowania zadłużenia.

Kto spłaca kredyt hipoteczny, jeśli jeden z małżonków mieszka w nieruchomości z dzieckiem?

Zgodnie z aktualnymi przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Prawa bankowego osoba, która po rozwodzie zamieszkuje nieruchomość z dzieckiem, nie będzie zobowiązana do samodzielnej spłaty kredytu, o ile porozumienie między byłymi małżonkami nie stanowi inaczej.

Czy po rozwodzie można zaciągnąć nowy kredyt hipoteczny?

Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby zaciągnąć nowy kredyt hipoteczny po rozwodzie. Wystarczy złożyć wniosek kredytowy do banku i poczekać na weryfikację wiarygodności, zdolności kredytowej oraz historii w BIK. Procedura bankowa pozostaje taka sama. W tym przypadku liczy się utrzymanie dobrej sytuacji finansowej - zarówno aby przejąć kredyt hipoteczny, jak i zaciągnąć zupełnie nowe zobowiązanie po rozpadzie związku małżeńskiego.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Pożyczka dla zadłużonych - co to takiego?

Pożyczki dla osób zadłużonych to najczęściej pozabankowe formy finansowania, które na etapie ubiegania się o wsparcie nie wymagają zbyt wielu formalności do załatwienia. W przypadku osób z zadłużeniami jest to naprawdę korzystne rozwiązanie, które pozwala na zminimalizowanie zdobycie dodatkowej gotówki na dowolnie wybrany cel. Zasada działania jest podobna jak w przypadku popularnych pożyczek bez BIK […]

Czytaj wpis
Kim jest dłużnik wekslowy?

Dłużnik wekslowy to osoba, która zdecydowała się na złożenie podpisu na wekslu oraz jest za niego w 100% odpowiedzialna i zobowiązana do ewentualnego uregulowania zadłużenia. Mianem dłużnika wekslowego nazywamy też: remitenta, trasanta, indosanta, awalistę oraz wyręczyciela. Szczegółowe wyjaśnienia tych pojęć znajdziesz w dalszej części tego artykułu. Dłużników wekslowych dzielimy na wtórnych oraz głównych. Zgodnie z […]

Czytaj wpis
Koszty komornicze - co to za opłaty?

Wszystkie czynności realizowane przez komornika są odpłatne. Niestety odzyskiwanie należności (nawet tych niewielkich) zawsze wiąże się z naliczeniem kosztów komorniczych. Te są uzależnione od wartości odzyskanych środków na poczet spłaty wierzytelności. Postępowanie egzekucyjne to czynności, które polegają na odzyskaniu zaległych wierzytelności, które nie zostały dotychczas spłacone przez dłużnika. Nawet niewielkie kwoty zadłużenia mogą generować koszty […]

Czytaj wpis
Giełda długów i wierzytelności

Jest wiele metod, które pozwalają na odzyskanie pieniędzy od dłużników. Często wybieranym rozwiązaniem jest giełda wierzytelności, z której może skorzystać praktycznie każdy - zarówno bank, firma pożyczkowa, pożyczkodawca niezwiązany z instytucjami finansowymi, a także podmioty gospodarcze. A zatem czym jest giełda długów? To serwis online, gdzie można dokonać transakcji kupna-sprzedaży wierzytelności. W praktyce jest to […]

Czytaj wpis
Zwolnienie z PCC

Ministerstwo Finansów w Polsce wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych nabywców nieruchomości mieszkalnych, postanowiło nieco znowelizować przepisy dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych z rynku wtórnego. To danina, która wynosi aktualnie 2% wartości nabywanej nieruchomości. W przypadku obiektów o znacznej wartości okazuje się, że podatek od czynności cywilnoprawnych pochłania znaczną część budżetu przeznaczonego na zakup domu lub mieszkania. […]

Czytaj wpis
Dziedziczenie długów - jak uniknąć odpowiedzialności?

W Polsce obowiązują przepisy Prawa spadkowego, które zmieniają się wraz z wprowadzanymi nowelizacjami ustaw. Niemniej jednak to podstawowy dokument prawny, który wyjaśnia zasady dziedziczenia długów, a także majątku po osobach zmarłych. Prawo spadkowe jest po prostu zbiorem informacji i przepisów regulujących wszystkie kwestie związane z dziedziczeniem - nieruchomości, pieniędzy, a nawet długów spadkowych. Na pewno […]

Czytaj wpis
Auto na raty - czy warto?

Kupując nowy samochód, najczęściej wiąże się to z wydatkiem sumy wynoszącej co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oczywiście nie każdy może pozwolić sobie na tak duży wydatek. Z tego względu na rynku pojawiły się oferty leasingów konsumenckich, które umożliwiają zakup auta na raty. Umowa finansowa nowego lub używanego samochodu ma podobne warunki jak standardowy kredyt gotówkowy, […]

Czytaj wpis
Pożyczka w domu klienta

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób po prostu nie ma czasu na to, aby osobiście dopełnić formalności związanych z kredytem w banku. To samo tyczy się zobowiązań pozabankowych. Są też inne sytuacje, w których pożyczka bez wychodzenia z domu jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli nie chcesz, aby ktokolwiek z rodziny zobaczył, że zaciągnąłeś nowe zobowiązanie lub […]

Czytaj wpis
Jak działa kredyt oddłużeniowy?

Kredytobiorcy z problemami związanymi ze spłatą aktualnych zobowiązań finansowych poszukują jak najkorzystniejszych opcji, aby wyjść z trudnej sytuacji życiowej. Kiedy rata kredytu okazuje się zbyt wysoka, wiele osób podejmuje pochopne decyzje i zaciąga kolejne zobowiązania pozabankowe i bankowe. To rzutuje nie tylko negatywnie na wysokość ewentualnej zdolności kredytowej, ale także może z czasem generować problemy […]

Czytaj wpis
Czym jest wskaźnik LTV?

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie mieszkania na kredyt hipoteczny, musisz dokładnie przeanalizować sytuację na rynku finansowym i ustalić maksymalną wartość nieruchomości, na którą możesz sobie pozwolić. Instytucje finansowe podczas weryfikacji wniosków sprawdzają wiele kryteriów, które rzutują na Twoje szanse uzyskania pozytywnej decyzji o przyznaniu finansowania. Kluczowym czynnikiem w trakcie ubiegania się o kredyt mieszkaniowy jest […]

Czytaj wpis
Podatek PCC, czyli podatek od kupna mieszkania

Koszty związane z nabyciem nieruchomości to nie tylko kwota zakupu mieszkania, ale także wszystkie koszty dodatkowe oraz kredytowe, które musisz ponieść jako potencjalny nabywca. Decydując się na kredyt hipoteczny w celu nabycia nieruchomości z rynku wtórnego lub pierwotnego już wtedy narażasz się na dość wysokie koszty - przede wszystkim odsetki do zapłaty na rzecz banku. […]

Czytaj wpis
Czym jest harmonogram spłaty kredytu?

Każdy kredyt bankowy i pożyczka pozabankowa ma z góry ustalone warunki spłaty zobowiązania. Każda instytucja finansowa w Polsce ustala warunki i terminy spłaty indywidualnie, tak, aby dopasować wysokość miesięcznych rat i terminy płatności do potrzeb klienta. Musisz zatem wiedzieć, że harmonogram spłaty kredytu obowiązuje w przypadku kredytów: gotówkowych, hipotecznych, konsolidacyjnych, ratalnych, firmowych, a nawet dla […]

Czytaj wpis
1 2 3 7

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL