Licytacja komornicza za długi

Podsumowanie artykułu

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób ma problem z długami. To często skutkuje stale piętrzącymi się zobowiązaniami, a finalnie przekazaniem sprawy do sądu oraz uruchomieniem procedur komorniczych, które mają na celu odzyskanie należności dla wierzycieli. Sprzedaż, a dokładniej licytacja nieruchomości przez komornika nie ma miejsca od razu, kiedy wpadniemy w długi. Najpierw odbywa się postępowanie polubowne oraz próby ściągnięcia długu z pozostałego majątku dłużnika. Licytacja komornicza za długi jest procesem ostatecznym, jeśli inne metody egzekwowania zobowiązań nie przynoszą zadowalających efektów.

Każdy wierzyciel ma prawo do tego, aby ubiegać się spłaty pełnej kwoty zobowiązania zaciągniętego przez dłużnika wraz z należnymi odsetkami. Jeśli windykacja polubowna, terenowa, a nawet wysyłanie monitów o zadłużeniu nie przynosi żadnych efektów, wtedy może dojść do egzekucji komorniczej. Aby licytacja mieszkania na poczet spłaty zobowiązań finansowych mogła zostać zrealizowana, komornik musi mieć tzw. tytuł wykonawczy. To oznacza, że sąd musi wcześniej wydać wyrok na dłużnika oraz wskazać sądownie, że komornik sądowy ma prawo dokonać licytacji w celu pokrycia kosztów komorniczych oraz uregulowania wierzytelności wobec wierzycieli.

Najczęściej bywa tak, że komornik kontaktuje się z właścicielem nieruchomości i informuje go o konieczności uregulowania zadłużenia w terminie 14 dni od czasu doręczenia pisma. Kiedy zostanie dokonany wpis do ksiąg wieczystych o wszczętych procedurach komorniczych, wtedy cała sprawa nabiera dość szybkiego tempa rozwoju. Jeśli dłużnik nie ureguluje długów wobec wierzycieli, wtedy komornik ma prawo zająć nieruchomość i mienie w nim się znajdujące na poczet spłaty długu.

Licytacja komornicza za długi może legalnie odbyć się dopiero po 14 dniach od czasu doręczenia pisma do dłużnika, a także uprawomocnienia się sporządzonej wyceny nieruchomości.

Czym jest licytacja komornicza mieszkania za długi?

Licytacje komornicze to nic innego, jak publiczna sprzedaż nieruchomości za długi. Takie działania są prowadzone w ramach wszczęcia postępowania egzekucyjnego pod nadzorem sędziego. Komornik w celu uregulowania długu wobec wierzyciel ma prawdo zająć: część wynagrodzenia, rentę, emeryturę, niektóre świadczenia, a także poddać nieruchomość publicznej licytacji. Wtedy nowym właścicielem mieszkania lub domu staje się osoba, która zaproponowała podczas udziału w licytacji najwyższą cenę odkupu.

W licytacji komorniczej może wziąć udział każdy, pod warunkiem wpłacenia wadium w określonej wysokości. Licytacja komornicza to publiczna sprzedaż nieruchomości dłużnika, a więc w takiej sytuacji każdy kupujący ma świadomość, że prawdopodobnie nabywa mieszkanie zajęte za długi w ramach egzekucji z nieruchomości. Osoba zadłużona po zakończonej licytacji traci swoje prawa do mieszkania.

Jeśli przedmiotem licytacji komorniczej jest nieruchomość, tutaj konieczne jest ustalenie szczegółowych praw własności do lokalu. Zanim dojdzie do opisu i oszacowania nieruchomości pod względem jej wartości, komornik prowadzi negocjacje z wierzycielem i dłużnikiem. Komornik może zająć mieszkanie i oddać je na licytację w charakterze publicznym dopiero wtedy, kiedy wszystkie inne drogi spełnienia roszczenia zostaną wyczerpane.

Jak przebiega licytacja i zajęcie komornicze mieszkania? Krok po kroku

Procedury związane z zajęciem mieszkania przez komornika rozpoczynają swój bieg wtedy, kiedy potrzeby wierzyciela nie mogą zostać zaspokojone w żaden inny sposób. A zatem jak przebiega licytacja komornicza nieruchomości za długi? Przygotowaliśmy krótki opis całej procedury krok po kroku.

To warto wiedzieć: Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Wycena zajętej nieruchomości wraz z ruchomościami

Pierwszy krok do rozpoczęcia procesu licytacji komorniczej całego mieszkania wraz z wyposażeniem to sporządzenie stosownej wyceny. Ta jest przygotowywana na specjalny wniosek wierzyciela do komornika. Biegły powołany przez komornika szczegółowo opisuje akta i szacuje wartość konkretnych ruchomości oraz całego mieszkania. Te procedury odbywają się w ramach stworzenia tzw. operatu szacunkowego. Mieszkanie jest wyceniane na podstawie średniej ceny rynkowej, a minimalna kwota licytacji będzie ustalona do takiej wartości, aby pozwalała na pokrycie 100% kosztów komorniczych oraz zaspokajała potrzeby wierzyciela.

Obwieszczenie informacji o licytacji komorniczej

Kiedy komornik rozpocznie tok postępowania w ramach licytacji nieruchomości za długi, konieczne jest przygotowanie obwieszczenia o licytacji. Każdy komornik ma prawnie obowiązek poinformować o licytacji na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem jej realizacji. Należy to zrobić przy pomocy obwieszczenia, które zawiera takie informacje, jak:

  • godzina i miejsce licytacji mieszkania za długi,
  • adres strony internetowej Krajowej Rady Komorniczej, gdzie znajdują się szczegóły licytacji,
  • cena wywoławcza,
  • oszacowana wartość nieruchomości,
  • wysokość wadium do wpłacenia, bez którego nie można wziąć udziału w licytacji nieruchomości,
  • miejsce i czas, kiedy zainteresowani mogą obejrzeć licytowaną nieruchomość.

Gotowe obwieszczenie jest zamieszczane w siedzibie sądu rejonowego odpowiedniego do rejonu działalności komornika, w urzędzie gminy albo na stronie internetowej komornika. Dodatkowo ogłoszenie może znaleźć się w gazetach lokalnych, a także na stronie www KRK.

Właściwa licytacja komornicza

Teraz nadchodzi moment licytacji komorniczej. W dniu licytacji cena wywoławcza nieruchomości musi być minimum wymaganym do spełnienia roszczeń wobec wierzycieli i nigdy poniżej średniej wartości rynkowej mieszkania. W trakcie pierwszej licytacji komornik wymienia szczegółowo nieruchomości i ruchomości, które wchodzą w skład licytacji i miały wpływ na oszacowaną wartość licytowanego mienia. Cena wywoławcza to najczęściej 75% oszacowanej wartości lokalu.

Licytacja mieszkania za długi zawsze odbywa się pod pełnym nadzorem sądownictwa. Co ciekawe, wierzyciel może również przejąć nieruchomość za cenę wywoławczą. Uczestnicy licytacji poprowadzonej przez komornika, którzy nie wygrali aukcji, otrzymują zwrot wpłaconego wadium.

Zwycięzcą licytacji zawsze jest osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. Dodatkowo licytant ma 14 dni na zapłatę całej kwoty na rachunek depozytowy sądu. 

Ostatni krok - wpis do księgi wieczystej

Kiedy licytant ureguluje wszystkie płatności po licytacji mieszkania za długi, następuje przekazanie praw własności do zlicytowanej nieruchomości. Tutaj konieczne jest zrealizowanie wpisu do księgi wieczystej, a także uprawomocnienie się postanowienia sądu.

Jak uchronić się przed licytacją komorniczą?

Jeśli masz długi i nie radzisz sobie ze spłatą zobowiązań wobec wierzycieli, koniecznie skontaktuj się z Finaum. Pomożemy Ci rozwiązań problemy z nieterminowymi płatnościami, ryzykiem wpadnięcia w pętlę zadłużenia oraz piętrzącymi się zobowiązaniami, które mogą skutkować zlicytowaniem mieszkania za długi. Na szczęście jest wiele sposobów, które można wykorzystać, aby ograniczyć czynności komornika w kwestii licytacji nieruchomości za długi.

Dowiedz się także: Czy można zaciągnąć drugi kredyt hipoteczny?

Najkorzystniejsze rozwiązanie to jak najszybsza spłata zadłużenia wobec wierzyciela, który przekazał sprawę do sądu. Jeśli jednak termin licytacji został już ustalony, wtedy mamy mocno ograniczone możliwości. Możemy złożyć skargę na czynności komornika, ale tylko wtedy, kiedy to rzeczywiście zasadne. W przeciwnym razie wniosek nie zostanie uznany, a licytacja mieszkania będzie toczyć się bez zmian.

Negocjuj z wierzycielem i komornikiem

To zawsze dobre rozwiązanie, które pomoże Ci uchronić się przed licytacją mieszkania za długi. Możesz spróbować rozłożyć swoje długi na raty, ustalić nowe terminy płatności lub poprosić wierzyciela o chwilowe odroczenie sprawy. To skuteczna metoda, aby opóźnić działania komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, a tym samym licytacji nieruchomości czy ruchomości.

Skorzystaj z restrukturyzacji długów

Alternatywne rozwiązanie to pełna restrukturyzacja długów. W ten sposób możesz np. zmienić warunki spłaty, skonsolidować dotychczasowe zobowiązania lub zaciągnąć kredyt oddłużeniowy. To korzystne rozwiązania, które pozwolą Ci na maksymalne zredukowanie zobowiązań wobec wierzycieli i odzyskanie płynności finansowej.

Wykorzystaj ubezpieczenie

Jeśli masz kredyt hipoteczny lub gotówkowy oraz problemy ze spłata zobowiązania, koniecznie pomyśl o wykorzystaniu polisy ubezpieczenia. To zadziała tylko wtedy, kiedy problemy pojawiły się wskutek utraty pracy w wyniku masowych zwolnień, przewlekłej choroby lub wypadku, który uniemożliwia pracę zarobkową potrzebną na spłatę zobowiązania wobec wierzyciela.

Dojdź do porozumienia jeszcze z firmą windykacyjną

Zanim komornik "wejdzie do gry" z dłużnikiem kontaktują się przedstawiciele firm windykacyjnych. Aby uniknąć ryzyka zlicytowania nieruchomości za długi, warto spróbować dojść do porozumienia z windykatorem terenowym lub telefonicznym. Postaraj się ustalić nowy harmonogram spłaty i wyjść z inicjatywą, że chcesz uregulować długi.

Kto nie może wziąć udziału w licytacji komorniczej?

Zgodnie z prawem w licytacji komorniczej mieszkania lub innej nieruchomości może wziąć udział praktycznie każdy, kto jest osobą pełnoletnią, ze zdolnością do czynności prawnych oraz dysponuje wymaganą kwotą wadium do wpłacenia jeszcze przed rozpoczęciem licytacji. Co ciekawe, w aukcji ma prawo wziąć udział wierzyciel, który odkupi nieruchomość dłużnika, a więc sam zaspokoi swoje potrzeby kupionym lokum mieszkalnym.

Kto może być uczestnikiem licytacji mieszkania za długi?

Osoby, które nie mogą wziąć udziału w licytacji komorniczej mieszkania to przede wszystkim: dłużnik, komornik, rodzina dłużnika oraz osoby uczestniczące w licytacji w charakterze urzędnika. Warto też dodać, że udziału w licytacji nie weźmie też osoba, która nie spełniła warunków poprzedniej licytacji w związku z umową dla zlicytowanego majątku.

Gdzie znaleźć informacje o licytacjach nieruchomości przez komornika?

Informacje o licytacjach komorniczych, a w tym aukcjach dotyczących mieszkań sprzedawanych za długi znajdziesz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. To rzetelne źródło informacji, z którego dowiesz się, kiedy i jakie licytacje odbywają się w Twojej lokalizacji.

Kto pokrywa koszty licytacji komorniczej mieszkania?

Pełne koszty związane z wyceną nieruchomości oraz przygotowaniem licytacji mieszkania za długi zawsze pokrywa dłużnik. Koszty pracy komornika oraz urzędowe opłaty są naliczane na poczet długu, a więc osoba, która straciła mieszkanie, musi dodatkowo liczyć się z koniecznością uregulowania wszystkich opłat z tym związanych.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Raty 0%: Na czym polegają zakupy na raty zero procent i na co uważać?

Nie brakuje osób, które uważają, że raty 0 to tylko chwyt marketingowy. Czy tak jest w rzeczywistości? Otóż nie! Sieci handlowe przy współpracy z bankami są w stanie zaproponować finansowanie sprzętu RTV i AGD. Tego typu usługa dostępna jest także przy zakupie aut czy w sklepach meblowych. Jak zatem działa nieoprocentowana pożyczka? Czy zaciągając ją, […]

Czytaj wpis
Brakuje Ci na ratę kredytu? Wypróbuj 5 sprawdzonych rozwiązań

Na dzień przed pobraniem raty kredytu zaglądasz na konto i nagle oblewa Cię zimny pot. Brak wystarczających środków! Nie chcesz zepsuć swojej historii kredytowej i kolejny raz musisz wymyślić jak zorganizować pieniądze. Trzeba się spieszyć, ale nie warto panikować. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, co zrobić w tego typu sytuacjach. Jak koszty kredytu wpływają na portfele […]

Czytaj wpis
Kredyt samochodowy: Co warto o nim wiedzieć i jak wybrać najlepszy dla siebie kredyt na samochód?

Carl Benz uznawany jest za twórcę pierwszego samochodu. Choć na początku żartowano z jego wynalazku, że „straszy konie”, to dzisiaj trudno sobie wyobrazić świat bez auta. Często jest ono niezbędne, aby dojechać do pracy, zawieźć pociechy do szkoły czy wyjechać na wakacje. Zdarza się, że samochód to element „kultu”, przedmiot kolekcjonerski lub po prostu marzenie. […]

Czytaj wpis
Zwrot podatku za 2023. Na jaką kwotę możesz liczyć?

W 2023 roku nie było dużych zmian w systemie podatkowym. Reforma wprowadzająca Polski ład w 2022 r. sprawiła, że większość podatników rozlicza się obecnie na skali podatkowej. Większa kwota wolna od podatku przyczyniła się do tego, że część osób w ogóle nie odprowadza podatku, a więc nie ma co liczyć na zwrot z urzędu skarbowego. […]

Czytaj wpis
Jak zawiesić działalność zarejestrowaną w CEIDG przez Internet?

Zawieszenie działalności gospodarczej to sytuacja, w której chcesz lub musisz na pewien czas wstrzymać prowadzenie swojej firmy. Najczęstszą jej przyczyną jest utrata płynności, która prowadzi do trudności w opłacaniu kosztów, składek i podatków. Obowiązujące w kraju przepisy zapewniają możliwość zawieszenia działalności.  W artykule odpowiemy m.in. na pytania: Czytaj dalej i poznaj więcej szczegółów. Jak przeprowadzić […]

Czytaj wpis
Kwalifikowany podpis elektroniczny to wygoda i standard w biznesie

Stanie w kolejkach do urzędu nikomu nie służy, dlatego przedsiębiorcy korzystają z narzędzi, umożliwiających ich ominięcie. Jednym z nich jest podpis elektroniczny, dzięki któremu załatwisz sprawy urzędowe, ale możesz nim także podpisać dokument cyfrowy i zatwierdzić zmiany w KRS lub CEIDG. Co warto wiedzieć o podpisie elektronicznym i jak go uzyskać? Czym jest podpis kwalifikowany? […]

Czytaj wpis
Zakupy w sklepie internetowym - gdzie zgłosić oszustwo?

Choć rozwój nowoczesnych technologii przyczynia się do tego, że jesteśmy w stanie zamawiać towary i usługi o wiele szybciej, to jednak generuje to spore ryzyko wyłudzeń. Cyberprzestępcy czyhają na nieświadomych użytkowników internetu, którzy bez dłuższego namysłu klikają we wszystkie otrzymywane linki. Te są tworzone wyłącznie po to, aby wyłudzić pieniądze. Realizując zakupy przez internet, zwracajmy […]

Czytaj wpis
Wezwanie do zapłaty

Każdy dłużnik musi liczyć się z tym, że w razie nagminnego unikania odpowiedzialności i braku jakichkolwiek wpłat na poczet wierzytelności może otrzymać wezwanie do zapłaty. Wysyłanie pism o z przedsądowym, czyli ostatecznym wezwaniem do zapłaty to działania wierzycieli, które mają na celu polubowne załatwienie sprawy z dłużnikiem. To formalny dokument, który jest przygotowywany najczęściej wtedy, […]

Czytaj wpis
Czym jest płatność odroczona?

Płatności odroczone to nowoczesne usługi finansowe, które z roku na rok zyskują na popularności. To jednak wcale nie oznacza, że taka metoda realizowania płatności za zakup usług i produktów jest w 100% bezpieczna. Kiedy sięgamy po metodę płatności odroczonej, kupujemy towary albo usługi i płacimy za nie dopiero za jakiś czas. Takie formy płatności udostępniają […]

Czytaj wpis
Czym jest kosztorys budowlany?

Mianem kosztorysu budowlanego nazywamy dokument, który zawiera wyszczególnione wszystkie koszty związane z wybudowaniem budynku mieszkalnego. Choć rodzaje kosztorysów są różne i mogą zawierać całkowicie odmienne informacje, to jednak standardem w przypadku kosztorysu budowlanego są takie dane, jak: To dokument finansowy, który ma ogromne znaczenie dla każdej ze stron powiązanej z transakcją budowy domu lub innej […]

Czytaj wpis
Dlaczego warto korzystać z usług doradcy kredytowego?

Jest wiele powodów, dla których warto zdecydować się na współpracę z doradcą kredytowym. To przede wszystkim dostęp do kompleksowego wsparcia w zakresie porównywania, poszukiwania oraz wnioskowania o kredyty i pożyczki. Jako klient profesjonalnego biura kredytowego możesz w każdym momencie skorzystać z usług doradcy kredytowego i zwiększyć bezpieczeństwo zawieranych transakcji finansowych. Chcesz dowiedzieć się, jak działa […]

Czytaj wpis
Kredyt na flipa - co to znaczy?

W dzisiejszych czasach rynek nieruchomości rozwija się w niesamowitym tempie. Wysoki poziom zainteresowania inwestycją w nieruchomości doprowadził do tego, że coraz więcej osób kupuje mieszkania tylko po to, aby je odsprzedać z zyskiem lub okresowo wynająć w celu wygenerowania dodatkowego zysku pasywnego. Pod pojęciem kredytu na flipa kryje się też metoda działania w ramach house […]

Czytaj wpis
1 2 3 9

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL