Licytacja komornicza za długi

Podsumowanie artykułu

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób ma problem z długami. To często skutkuje stale piętrzącymi się zobowiązaniami, a finalnie przekazaniem sprawy do sądu oraz uruchomieniem procedur komorniczych, które mają na celu odzyskanie należności dla wierzycieli. Sprzedaż, a dokładniej licytacja nieruchomości przez komornika nie ma miejsca od razu, kiedy wpadniemy w długi. Najpierw odbywa się postępowanie polubowne oraz próby ściągnięcia długu z pozostałego majątku dłużnika. Licytacja komornicza za długi jest procesem ostatecznym, jeśli inne metody egzekwowania zobowiązań nie przynoszą zadowalających efektów.

Każdy wierzyciel ma prawo do tego, aby ubiegać się spłaty pełnej kwoty zobowiązania zaciągniętego przez dłużnika wraz z należnymi odsetkami. Jeśli windykacja polubowna, terenowa, a nawet wysyłanie monitów o zadłużeniu nie przynosi żadnych efektów, wtedy może dojść do egzekucji komorniczej. Aby licytacja mieszkania na poczet spłaty zobowiązań finansowych mogła zostać zrealizowana, komornik musi mieć tzw. tytuł wykonawczy. To oznacza, że sąd musi wcześniej wydać wyrok na dłużnika oraz wskazać sądownie, że komornik sądowy ma prawo dokonać licytacji w celu pokrycia kosztów komorniczych oraz uregulowania wierzytelności wobec wierzycieli.

Najczęściej bywa tak, że komornik kontaktuje się z właścicielem nieruchomości i informuje go o konieczności uregulowania zadłużenia w terminie 14 dni od czasu doręczenia pisma. Kiedy zostanie dokonany wpis do ksiąg wieczystych o wszczętych procedurach komorniczych, wtedy cała sprawa nabiera dość szybkiego tempa rozwoju. Jeśli dłużnik nie ureguluje długów wobec wierzycieli, wtedy komornik ma prawo zająć nieruchomość i mienie w nim się znajdujące na poczet spłaty długu.

Licytacja komornicza za długi może legalnie odbyć się dopiero po 14 dniach od czasu doręczenia pisma do dłużnika, a także uprawomocnienia się sporządzonej wyceny nieruchomości.

Czym jest licytacja komornicza mieszkania za długi?

Licytacje komornicze to nic innego, jak publiczna sprzedaż nieruchomości za długi. Takie działania są prowadzone w ramach wszczęcia postępowania egzekucyjnego pod nadzorem sędziego. Komornik w celu uregulowania długu wobec wierzyciel ma prawdo zająć: część wynagrodzenia, rentę, emeryturę, niektóre świadczenia, a także poddać nieruchomość publicznej licytacji. Wtedy nowym właścicielem mieszkania lub domu staje się osoba, która zaproponowała podczas udziału w licytacji najwyższą cenę odkupu.

W licytacji komorniczej może wziąć udział każdy, pod warunkiem wpłacenia wadium w określonej wysokości. Licytacja komornicza to publiczna sprzedaż nieruchomości dłużnika, a więc w takiej sytuacji każdy kupujący ma świadomość, że prawdopodobnie nabywa mieszkanie zajęte za długi w ramach egzekucji z nieruchomości. Osoba zadłużona po zakończonej licytacji traci swoje prawa do mieszkania.

Jeśli przedmiotem licytacji komorniczej jest nieruchomość, tutaj konieczne jest ustalenie szczegółowych praw własności do lokalu. Zanim dojdzie do opisu i oszacowania nieruchomości pod względem jej wartości, komornik prowadzi negocjacje z wierzycielem i dłużnikiem. Komornik może zająć mieszkanie i oddać je na licytację w charakterze publicznym dopiero wtedy, kiedy wszystkie inne drogi spełnienia roszczenia zostaną wyczerpane.

Jak przebiega licytacja i zajęcie komornicze mieszkania? Krok po kroku

Procedury związane z zajęciem mieszkania przez komornika rozpoczynają swój bieg wtedy, kiedy potrzeby wierzyciela nie mogą zostać zaspokojone w żaden inny sposób. A zatem jak przebiega licytacja komornicza nieruchomości za długi? Przygotowaliśmy krótki opis całej procedury krok po kroku.

To warto wiedzieć: Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Wycena zajętej nieruchomości wraz z ruchomościami

Pierwszy krok do rozpoczęcia procesu licytacji komorniczej całego mieszkania wraz z wyposażeniem to sporządzenie stosownej wyceny. Ta jest przygotowywana na specjalny wniosek wierzyciela do komornika. Biegły powołany przez komornika szczegółowo opisuje akta i szacuje wartość konkretnych ruchomości oraz całego mieszkania. Te procedury odbywają się w ramach stworzenia tzw. operatu szacunkowego. Mieszkanie jest wyceniane na podstawie średniej ceny rynkowej, a minimalna kwota licytacji będzie ustalona do takiej wartości, aby pozwalała na pokrycie 100% kosztów komorniczych oraz zaspokajała potrzeby wierzyciela.

Obwieszczenie informacji o licytacji komorniczej

Kiedy komornik rozpocznie tok postępowania w ramach licytacji nieruchomości za długi, konieczne jest przygotowanie obwieszczenia o licytacji. Każdy komornik ma prawnie obowiązek poinformować o licytacji na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem jej realizacji. Należy to zrobić przy pomocy obwieszczenia, które zawiera takie informacje, jak:

  • godzina i miejsce licytacji mieszkania za długi,
  • adres strony internetowej Krajowej Rady Komorniczej, gdzie znajdują się szczegóły licytacji,
  • cena wywoławcza,
  • oszacowana wartość nieruchomości,
  • wysokość wadium do wpłacenia, bez którego nie można wziąć udziału w licytacji nieruchomości,
  • miejsce i czas, kiedy zainteresowani mogą obejrzeć licytowaną nieruchomość.

Gotowe obwieszczenie jest zamieszczane w siedzibie sądu rejonowego odpowiedniego do rejonu działalności komornika, w urzędzie gminy albo na stronie internetowej komornika. Dodatkowo ogłoszenie może znaleźć się w gazetach lokalnych, a także na stronie www KRK.

Właściwa licytacja komornicza

Teraz nadchodzi moment licytacji komorniczej. W dniu licytacji cena wywoławcza nieruchomości musi być minimum wymaganym do spełnienia roszczeń wobec wierzycieli i nigdy poniżej średniej wartości rynkowej mieszkania. W trakcie pierwszej licytacji komornik wymienia szczegółowo nieruchomości i ruchomości, które wchodzą w skład licytacji i miały wpływ na oszacowaną wartość licytowanego mienia. Cena wywoławcza to najczęściej 75% oszacowanej wartości lokalu.

Licytacja mieszkania za długi zawsze odbywa się pod pełnym nadzorem sądownictwa. Co ciekawe, wierzyciel może również przejąć nieruchomość za cenę wywoławczą. Uczestnicy licytacji poprowadzonej przez komornika, którzy nie wygrali aukcji, otrzymują zwrot wpłaconego wadium.

Zwycięzcą licytacji zawsze jest osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. Dodatkowo licytant ma 14 dni na zapłatę całej kwoty na rachunek depozytowy sądu. 

Ostatni krok - wpis do księgi wieczystej

Kiedy licytant ureguluje wszystkie płatności po licytacji mieszkania za długi, następuje przekazanie praw własności do zlicytowanej nieruchomości. Tutaj konieczne jest zrealizowanie wpisu do księgi wieczystej, a także uprawomocnienie się postanowienia sądu.

Jak uchronić się przed licytacją komorniczą?

Jeśli masz długi i nie radzisz sobie ze spłatą zobowiązań wobec wierzycieli, koniecznie skontaktuj się z Finaum. Pomożemy Ci rozwiązań problemy z nieterminowymi płatnościami, ryzykiem wpadnięcia w pętlę zadłużenia oraz piętrzącymi się zobowiązaniami, które mogą skutkować zlicytowaniem mieszkania za długi. Na szczęście jest wiele sposobów, które można wykorzystać, aby ograniczyć czynności komornika w kwestii licytacji nieruchomości za długi.

Dowiedz się także: Czy można zaciągnąć drugi kredyt hipoteczny?

Najkorzystniejsze rozwiązanie to jak najszybsza spłata zadłużenia wobec wierzyciela, który przekazał sprawę do sądu. Jeśli jednak termin licytacji został już ustalony, wtedy mamy mocno ograniczone możliwości. Możemy złożyć skargę na czynności komornika, ale tylko wtedy, kiedy to rzeczywiście zasadne. W przeciwnym razie wniosek nie zostanie uznany, a licytacja mieszkania będzie toczyć się bez zmian.

Negocjuj z wierzycielem i komornikiem

To zawsze dobre rozwiązanie, które pomoże Ci uchronić się przed licytacją mieszkania za długi. Możesz spróbować rozłożyć swoje długi na raty, ustalić nowe terminy płatności lub poprosić wierzyciela o chwilowe odroczenie sprawy. To skuteczna metoda, aby opóźnić działania komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, a tym samym licytacji nieruchomości czy ruchomości.

Skorzystaj z restrukturyzacji długów

Alternatywne rozwiązanie to pełna restrukturyzacja długów. W ten sposób możesz np. zmienić warunki spłaty, skonsolidować dotychczasowe zobowiązania lub zaciągnąć kredyt oddłużeniowy. To korzystne rozwiązania, które pozwolą Ci na maksymalne zredukowanie zobowiązań wobec wierzycieli i odzyskanie płynności finansowej.

Wykorzystaj ubezpieczenie

Jeśli masz kredyt hipoteczny lub gotówkowy oraz problemy ze spłata zobowiązania, koniecznie pomyśl o wykorzystaniu polisy ubezpieczenia. To zadziała tylko wtedy, kiedy problemy pojawiły się wskutek utraty pracy w wyniku masowych zwolnień, przewlekłej choroby lub wypadku, który uniemożliwia pracę zarobkową potrzebną na spłatę zobowiązania wobec wierzyciela.

Dojdź do porozumienia jeszcze z firmą windykacyjną

Zanim komornik "wejdzie do gry" z dłużnikiem kontaktują się przedstawiciele firm windykacyjnych. Aby uniknąć ryzyka zlicytowania nieruchomości za długi, warto spróbować dojść do porozumienia z windykatorem terenowym lub telefonicznym. Postaraj się ustalić nowy harmonogram spłaty i wyjść z inicjatywą, że chcesz uregulować długi.

Kto nie może wziąć udziału w licytacji komorniczej?

Zgodnie z prawem w licytacji komorniczej mieszkania lub innej nieruchomości może wziąć udział praktycznie każdy, kto jest osobą pełnoletnią, ze zdolnością do czynności prawnych oraz dysponuje wymaganą kwotą wadium do wpłacenia jeszcze przed rozpoczęciem licytacji. Co ciekawe, w aukcji ma prawo wziąć udział wierzyciel, który odkupi nieruchomość dłużnika, a więc sam zaspokoi swoje potrzeby kupionym lokum mieszkalnym.

Kto może być uczestnikiem licytacji mieszkania za długi?

Osoby, które nie mogą wziąć udziału w licytacji komorniczej mieszkania to przede wszystkim: dłużnik, komornik, rodzina dłużnika oraz osoby uczestniczące w licytacji w charakterze urzędnika. Warto też dodać, że udziału w licytacji nie weźmie też osoba, która nie spełniła warunków poprzedniej licytacji w związku z umową dla zlicytowanego majątku.

Gdzie znaleźć informacje o licytacjach nieruchomości przez komornika?

Informacje o licytacjach komorniczych, a w tym aukcjach dotyczących mieszkań sprzedawanych za długi znajdziesz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. To rzetelne źródło informacji, z którego dowiesz się, kiedy i jakie licytacje odbywają się w Twojej lokalizacji.

Kto pokrywa koszty licytacji komorniczej mieszkania?

Pełne koszty związane z wyceną nieruchomości oraz przygotowaniem licytacji mieszkania za długi zawsze pokrywa dłużnik. Koszty pracy komornika oraz urzędowe opłaty są naliczane na poczet długu, a więc osoba, która straciła mieszkanie, musi dodatkowo liczyć się z koniecznością uregulowania wszystkich opłat z tym związanych.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Pożyczki dla zadłużonych bez zdolności kredytowej – jak wziąć finansowanie?

Pożyczki bez zdolności kredytowej to propozycja dla osób z zadłużeniem lub tych, które nie mają wystarczającej zdolności kredytowej, aby uzyskać kredyt w banku. Dzięki tego rodzaju produktom finansowym nawet osoby z wpisem w rejestrach dłużników mogą w krótkim czasie zdobyć potrzebne pieniądze. Tego typu pożyczki dostępne są przeważnie przez internet, a to umożliwia uzyskanie potrzebnych […]

Czytaj wpis
Pożyczka z komornikiem i złym BIKiem - czym jest i kto może skorzystać?

Niekorzystna sytuacja finansowa może dotknąć każdego, a jedna nieprzemyślana decyzja pociągnie za sobą lawinę problemów. Jeśli zmagasz się z zajęciem komorniczym, to najpewniej musisz stawiać czoła nie tylko konieczności spłaty zadłużenia, ale także innym pilnym wydatkom. Co robić? W takich sytuacjach pożyczki z komornikiem i złym BIKiem mogą być ratunkiem, dla tych osób, które w […]

Czytaj wpis
Pożyczka dla zadłużonych bez zdolności kredytowej: Gdzie szukać? Jakie warunki?

Trudna sytuacja życiowa i niska zdolność kredytowa to słaba perspektywa pozyskania kapitału od banku. Tradycyjne instytucje finansowe są zobligowane do dokładnej analizy swoich klientów. W związku z tym często odmawiają udzielenia kredytu osobom, które mają negatywną historię kredytową. Czy to oznacza definitywny brak szans na zewnętrzne finansowanie? Otóż nie.   Istnieją firmy pożyczkowe, które oferują pożyczki dla […]

Czytaj wpis
Pożyczka dla bezrobotnych – jak otrzymać pożyczkę na raty dla bezrobotnego?

Jeśli potrzebujesz pieniędzy na remont, wakacje, wymianę sprzętów RTV i AGD to w dzisiejszych czasach nie ma z tym problemu. Co więcej, możesz wziąć raty 0% i nie zapłacisz ani złotówki kosztów. Jednak nie każdy znajduje się w tak komfortowej pozycji. Osoby bezrobotne często napotykają trudności w uzyskaniu finansowania, gdyż dla banków są niewygodnymi klientami. […]

Czytaj wpis
Pożyczki długoterminowe dla zadłużonych: Sprawdź, jak działają pożyczki długoterminowe online

Niektórzy mówią, że lepiej jest mieć długi niż krótki. Ważny jest także ruch oceanu. Ty też nie pomyślałeś o katamaranie, prawda? Dlatego lepiej zajmijmy się finansami. W artykule przybliżymy, czym są pożyczki długoterminowe dla zadłużonych, kto ich udziela, a także ile i na jak długo można pożyczyć pieniądze. Umówmy się, że sama nazwa pożyczki wskazuje, […]

Czytaj wpis
15 sposobów na zwiększenie zdolności kredytowej

Drobna pożyczka czy milionowa transakcja na zakup nieruchomości przy użyciu kredytu wymagają posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej. Określa ona sytuacją kredytobiorcy w momencie składania wniosku. Na jej podstawie bank podejmuje decyzję o udzieleniu bądź odrzuceniu wniosku o finansowanie. Co zrobić, aby poprawić swoją zdolność kredytową i uzyskać kredyt w oczekiwanej wysokości? W artykule przyjrzymy się sposobom […]

Czytaj wpis
Pożyczka na wakacje to dobry pomysł? Sprawdź, kredyt na urlop i wczasy last minute!

Wakacje od dziecka kojarzą się z wolnością, beztroską i przyjemnościami. Wraz z wiekiem nadal ważne są trzy elementy, ale masz dużo więcej możliwości. Zamiast kopać piłkę na trzepaku lub rozdawać head shoty w Counter-Strike’a możesz odwiedzić polskie góry, morze, puszczę lub Krainę Wielkich Jezior Mazurskich. Poza tym czeka na Ciebie cały świat i masa ciekawych […]

Czytaj wpis
Konsolidacja chwilówek: Kredyt na spłatę chwilówek to zdrowsze finanse osobiste?

Chwila za chwilą płynie, a chwilówka za chwilówką mogą ten euforyczny i poetycki stan brutalnie przerwać. W momencie, gdy jeden dług spłacasz kolejnym, zaczynasz wpadać w spiralę pogłębiających się długów. Prowadzi to do destabilizacji budżetu domowego i prowadzi do rosnących kosztów i poważniejszych problemów. Co zrobić w takiej sytuacji? Jeśli czujesz, że zapada Ci się […]

Czytaj wpis
Kredyt na ślub i wesele – czy warto?

Dla wielu osób wesele to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Jest to niezapomniana chwila, którą chcesz uczcić w sposób wyjątkowy i niezapomniany. Rosnące oczekiwania społeczne i presji medialnej sprawiają, że wiele par decyduje się wziąć kredyt na ślub i wesele. Czy warto pożyczyć pieniądze, aby stworzyć „ten” wymarzony scenariusz? Zdania są podzielone, ale nie […]

Czytaj wpis
6 błędów przy ubieganiu się o kredyt – na co uważać?

W momencie, gdy wnioskujesz o kredyt, liczysz na zgodę banku lub firmy pożyczkowej. Jednocześnie liczysz, że decyzją, którą podjąłeś, jest rozsądna i korzystna finansowo. Droga do upragnionego celu bywa pełna pułapek i błędów, które mogą znacząco wpłynąć na Twoją sytuację finansową. Niezależnie od tego, czy po raz pierwszy przymierzasz się do zaciągnięcia kredytu, czy masz […]

Czytaj wpis
Pożyczka pozabankowa online – co to jest? Jakie są jej rodzaje popularnych chwilówek?

Pożyczki pozabankowe to w dzisiejszych czasach coraz bardziej popularny sposób pożyczania pieniędzy wśród Polaków. To wyjątkowo atrakcyjne produkty finansowe na niewielkie wydatki, z błyskawicznym procesem wnioskowania i z formalnościami, które załatwisz online. Pojawienie się pożyczek pozabankowych otworzyło drzwi dla dużego grona klientów. Wśród nich znalazły się także te osoby, które zostały odrzucone przez banki. Proces […]

Czytaj wpis
Konto osobiste – co warto o nim wiedzieć?

Podstawowym narzędziem finansowym, z którego Ty także korzystasz to konto osobiste. Jest to miejsce, gdzie wpływa Twoje wynagrodzenie, przechowujesz środki, a także zarządzasz swoimi wydatkami. Do rachunku podpięty może być popularny debet, a także na niego przelewane są pieniądze z kredytów. Co jeszcze warto wiedzieć o koncie osobistym? W artykule przyjrzymy się rachunkom bieżącym. Podpowiemy, […]

Czytaj wpis
1 2 3 11

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL