Kim jest dłużnik wekslowy?

Podsumowanie artykułu

Podczas ubiegania się o kredyt bankowy instytucja finansowa wciąż może poprosić o dodatkowe zabezpieczenie w formie weksla. Choć takie rozwiązanie jest praktykowane przez nieliczne instytucje finansowe, to jednak jest wysokie prawdopodobieństwo, że w ramach dodatkowego zabezpieczenia finansowania instytucja poprosi właśnie o weksel. Z takiego rozwiązania korzystają nie tylko banki, ale także firmy leasingowe - głównie w celu lepszego zabezpieczenia swoich interesów.

Dłużnik wekslowy to osoba, która zdecydowała się na złożenie podpisu na wekslu oraz jest za niego w 100% odpowiedzialna i zobowiązana do ewentualnego uregulowania zadłużenia. Mianem dłużnika wekslowego nazywamy też: remitenta, trasanta, indosanta, awalistę oraz wyręczyciela. Szczegółowe wyjaśnienia tych pojęć znajdziesz w dalszej części tego artykułu.

Dłużników wekslowych dzielimy na wtórnych oraz głównych. Zgodnie z Art. 47 Prawa wekslowego każdy, kto wystawił, przyjął, indosował lub poręczył weksel, odpowiada wobec jego posiadacza. To oznacza, że podpisanie się pod wekslem powoduje automatyczne pozostawanie dłużnikiem wekslowym. To oznacza, że wierzyciel może domagać się uregulowania zadłużenia zgodnie z całą sumą wekslową, która widnieje na dokumentacji.

Czym jest weksel?

Weksel to papier wartościowy, który został przygotowany zgodnie z przepisami wynikającymi z Ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe. To dodatkowa forma zabezpieczenia spłaty zobowiązania i może występować jako zobowiązanie do zapłaty (weksel własny) lub polecenie zapłaty (weksel trasowany).

Warto pamiętać, że weksel musi zostać przygotowany w formie pisemnej oraz zawierać w sobie wszystkie niezbędne elementy wymagane przez ustawodawstwo w Polsce. Weksel jak dokument regulowany prawnie powinien zawierać takie informacje, jak:

 • informacja o bezwarunkowym poleceniu zapłaty określonej sumy wekslowej,
 • nazwisko trasata, czyli osoby, która dokonuje zapłaty,
 • dokładne terminy zwrotu środków pieniężnych,
 • miejsce zakończenia transakcji,
 • dane osoby, do której ma zostać zwrócona kwota z weksla,
 • data i miejsce wystawienia dokumentu,
 • własnoręczne podpisy wystawcy.

Jeśli na wekslu zabraknie jakiejkolwiek informacji lub podpisu, ten może zostać uznany za nieważny. 

Funkcje weksla - co warto wiedzieć?

Osoby, które mogą zostać dłużnikiem wekslowym, powinny wiedzieć, że jego najistotniejszą cechą jest bezwarunkowość. Co to oznacza? Otóż po podpisaniu weksla dłużnik zobowiązuje się do spłaty pełnej sumy na rzecz wierzyciela, czyli remitenta.

Weksle w dzisiejszych czasach pełnią dwie kluczowe funkcje:

 • Gwarancyjną - tutaj chodzi o dodatkowe zabezpieczenie spłaty należności, np. w przypadku ubiegania się o kredyt lub pożyczkę.
 • Obiegową - weksel da się po prostu puścić w obieg, czyli przenieść na nabywcę weksla wszystkie prawa i obowiązki. Dzięki temu weksel staje się papierem wartościowym w obiegu.

Kto może zostać dłużnikiem wekslowym?

Osoby podpisujące się pod wekslem stają się automatycznie dłużnikiem. Warto jednak wiedzieć, kim jest dłużnik wekslowy i kto dokładnie może nim zostać. Wyróżniamy kilka rodzajów dłużników pozostających odpowiedzialnymi za podpisane dokumenty zgodnie z prawem wekslowym, a mianowicie:

Wystawca weksla

To osoba, która podpisała się na dokumencie i wpisała słowo "zapłacę". Własnoręczny podpis na deklaracji wekslowej powoduje, że konkretna osoba będzie zobowiązania do uregulowania zadłużenia, czyli całej sumy wekslowej w określonym terminie wpisanym bezpośrednio na dokumencie.

Akceptant weksla

W tym przypadku dłużnikiem wekslowym staje się osoba, która jest w posiadaniu weksla trasowanego i skieruje w stronę trasata żądanie wykupienia weksla w określonym czasie i miejscu. Po zaakceptowaniu żądania trasat pozostaje akceptantem i jest zobowiązany do uregulowania zadłużenia w ustalonym terminie.

Indosant weksla

Jest to osoba, która zajmuje się tzw. puszczeniem weksla w obieg. Przekazuje w ten sposób prawa wynikające z dokumentu innej osobie, a w momencie indosu sam indosant staje się dłużnikiem wekslowym. To oznacza, że na tym stanowisku ponosimy odpowiedzialność społeczną na  tym samym stopniu jak pozostali dłużnicy.

Poręczyciel weksla

Forma poręczenia wekslowego jest najpopularniejsza, jeśli chodzi o polski rynek finansowym. To jedna z wielu form zabezpieczenia zobowiązania dla wierzyciela, która stanowi gwarancję spłaty zaciągniętego kredytu albo pożyczki. Poręczyciel weksla podpisuje się na takim samym dokumencie co dłużnik, wskazując jednocześnie, że jest w stanie przejąć odpowiedzialność za spłatę zobowiązania. W tym przypadku dłużnikiem wekslowym pozostaje się nawet wtedy, kiedy okazałoby się, że podpis wystawcy weksla byłby sfałszowany.

Prawa i obowiązki dłużnika wekslowego

Podstawowym obowiązkiem wierzyciela, czyli dłużnika wekslowego jest uregulowanie zobowiązania wekslowego. Należy pamiętać o spłacie zadłużenia w jasno ustalonych terminach wynikających z podpisanych dokumentów. W przeciwnym razie inni dłużnicy wekslowi mogą dochodzić swoich roszczeń.

Dodatkowo zgodnie z Art. 48 Prawa wekslowego wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika wekslowego:

 • sumy wekslowej wraz z odsetkami, które jeszcze nie zostały uregulowane,
 • odsetek za opóźnienia w spłacie w przypadku weksli wystawionych w Polsce,
 • prowizji komisowej od pełnej sumy weksla,
 • pokrycia kosztów wysłania zawiadomień.

Jeśli chodzi o prawa dłużnika wekslowego - osoba pozostająca w takiej formie prawnej może liczyć na przedawnienie roszczenia. Co to oznacza? W praktyce po trzech latach licząc od dnia płatności weksla wobec akceptanta, natomiast tylko 1 rok wobec indostanta i wystawcy.

Weksel własny vs trasowany - poznaj różnice

Przepisy prawa wekslowego w Polsce wyróżniają dwie formy zabezpieczenia w tej formie. Pierwsza to weksel własny, który wypełnia wystawca weksla i zobowiązuje się do zapłaty remitentowi określonej kwoty w danym czasie. Takie rozwiązanie można porównać z fakturą z odroczonym terminem płatności.

Druga forma zabezpieczenia, czyli weksel trasowany dotyczy sytuacji, w której wystawca weksla kieruje polecenie zapłaty do trasata. Tutaj konieczne jest ustalenie, że osoba będąca trasatem zapłaci remitentowi sumę wekslową w ustalonym czasie i miejscu.

Na ten moment weksel własny i trasowany jest coraz rzadziej stosowany w praktyce, szczególnie w branży finansowej. Szerokie zastosowanie znajduje jednak weksel in blanco, który sprawdza się w przypadku podpisywania umów na sprzedaż ratalną produktów lub usług, umów leasingowych, umów kredytowych, a nawet pożyczek pozabankowych.

Deklaracja dłużnika wekslowego - jakich zobowiązań dotyczy?

Dług wekslowy jest ściśle związany z deklaracją wekslową, która stanowi pisemne lub ustne porozumienie pomiędzy wystawcą a wierzycielem. To właśnie w ten sposób można określić dokładne warunki spłaty zadłużenia wekslowego, np. terminy płatności, wysokość sumy wekslowej oraz sposoby wezwania dłużnika do zapłaty.

Deklarację wekslową trzeba podpisać w przypadku takich zobowiązań, jak:

 • kredyt bankowy,
 • pożyczka pozabankowa,
 • umowa dostawy towaru,
 • poręczenie kredytu.

Oczywiście taka forma zabezpieczenia nie zawsze jest wymagana. Instytucje finansowe i podmioty gospodarcze same decydują o wykorzystaniu weksla, natomiast sama deklaracja nie stanowi warunku ważności, np. dla wystawionego weksla in blanco. 

Egzekucja dłużnika wekslowego - co warto wiedzieć na ten temat?

Art. 448 Kodeksu prawa cywilnego mówi jasno, że wierzyciel nie musi rozpoczynać standardowej procedury sądowej, aby otrzymać nakaz zapłaty z weksla. Tutaj wystarczy przygotować stosowny pozew o wszczęcie postępowania nakazowego.

Dzięki temu można przyśpieszyć procedury związane z postępowaniem egzekucyjnym długu. Co ciekawe, wierzyciel nie musi nawet wskazywać powodów, dla których został wystawiony niezapłacony weksel. Ten musi zostać uregulowany w terminie, a w przeciwnym razie sprawa zawsze może mieć swój finał w sądzie.

Czy pozostawanie dłużnikiem wekslowym jest bezpieczne?

Niestety każde zobowiązanie ciążące na budżecie gospodarstwa domowego jest problematyczne. To oznacza, że nawet jako dłużnik wekslowy nie można czuć się w 100% bezpiecznie. Dodatkowo nie jest to korzystna pozycja, która pozwala na prowadzenie negocjacji z bankami w kwestii udzielenia kredytu. Sporym problemem są weksle in blanco, które zostały podpisane przez daną osobę. Te mogą mocno obciążać zdolność kredytową.

Jeśli chcesz mieć pewność, że pozostawanie dłużnikiem wekslowym nie będzie rzutować na Twoją przyszłość i możliwość korzystania z produktów bankowych i pozabankowych, koniecznie skontaktuj się z Finaum.

Kiedy weksel in blanco jest nieważny?

Nieważność takiego weksla można stwierdzić tylko wtedy, kiedy dane podane w dokumencie są niezgodne ze złożoną deklaracją wekslową. O nieważności weksla świadczy także sfałszowanie danych oraz zrzeczenie się roszczeń przez wierzyciela lub zawarcie ugody.

Czy weksel można anulować?

Niestety nie. Takie zobowiązanie ma nietypowy charakter, co oznacza, że dłużnik bezwzględnie musi spełnić warunki wynikające z podpisanego dokumentu.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Pożyczka dla zadłużonych - co to takiego?

Pożyczki dla osób zadłużonych to najczęściej pozabankowe formy finansowania, które na etapie ubiegania się o wsparcie nie wymagają zbyt wielu formalności do załatwienia. W przypadku osób z zadłużeniami jest to naprawdę korzystne rozwiązanie, które pozwala na zminimalizowanie zdobycie dodatkowej gotówki na dowolnie wybrany cel. Zasada działania jest podobna jak w przypadku popularnych pożyczek bez BIK […]

Czytaj wpis
Koszty komornicze - co to za opłaty?

Wszystkie czynności realizowane przez komornika są odpłatne. Niestety odzyskiwanie należności (nawet tych niewielkich) zawsze wiąże się z naliczeniem kosztów komorniczych. Te są uzależnione od wartości odzyskanych środków na poczet spłaty wierzytelności. Postępowanie egzekucyjne to czynności, które polegają na odzyskaniu zaległych wierzytelności, które nie zostały dotychczas spłacone przez dłużnika. Nawet niewielkie kwoty zadłużenia mogą generować koszty […]

Czytaj wpis
Giełda długów i wierzytelności

Jest wiele metod, które pozwalają na odzyskanie pieniędzy od dłużników. Często wybieranym rozwiązaniem jest giełda wierzytelności, z której może skorzystać praktycznie każdy - zarówno bank, firma pożyczkowa, pożyczkodawca niezwiązany z instytucjami finansowymi, a także podmioty gospodarcze. A zatem czym jest giełda długów? To serwis online, gdzie można dokonać transakcji kupna-sprzedaży wierzytelności. W praktyce jest to […]

Czytaj wpis
Zwolnienie z PCC

Ministerstwo Finansów w Polsce wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych nabywców nieruchomości mieszkalnych, postanowiło nieco znowelizować przepisy dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych z rynku wtórnego. To danina, która wynosi aktualnie 2% wartości nabywanej nieruchomości. W przypadku obiektów o znacznej wartości okazuje się, że podatek od czynności cywilnoprawnych pochłania znaczną część budżetu przeznaczonego na zakup domu lub mieszkania. […]

Czytaj wpis
Dziedziczenie długów - jak uniknąć odpowiedzialności?

W Polsce obowiązują przepisy Prawa spadkowego, które zmieniają się wraz z wprowadzanymi nowelizacjami ustaw. Niemniej jednak to podstawowy dokument prawny, który wyjaśnia zasady dziedziczenia długów, a także majątku po osobach zmarłych. Prawo spadkowe jest po prostu zbiorem informacji i przepisów regulujących wszystkie kwestie związane z dziedziczeniem - nieruchomości, pieniędzy, a nawet długów spadkowych. Na pewno […]

Czytaj wpis
Auto na raty - czy warto?

Kupując nowy samochód, najczęściej wiąże się to z wydatkiem sumy wynoszącej co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oczywiście nie każdy może pozwolić sobie na tak duży wydatek. Z tego względu na rynku pojawiły się oferty leasingów konsumenckich, które umożliwiają zakup auta na raty. Umowa finansowa nowego lub używanego samochodu ma podobne warunki jak standardowy kredyt gotówkowy, […]

Czytaj wpis
Pożyczka w domu klienta

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób po prostu nie ma czasu na to, aby osobiście dopełnić formalności związanych z kredytem w banku. To samo tyczy się zobowiązań pozabankowych. Są też inne sytuacje, w których pożyczka bez wychodzenia z domu jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli nie chcesz, aby ktokolwiek z rodziny zobaczył, że zaciągnąłeś nowe zobowiązanie lub […]

Czytaj wpis
Jak działa kredyt oddłużeniowy?

Kredytobiorcy z problemami związanymi ze spłatą aktualnych zobowiązań finansowych poszukują jak najkorzystniejszych opcji, aby wyjść z trudnej sytuacji życiowej. Kiedy rata kredytu okazuje się zbyt wysoka, wiele osób podejmuje pochopne decyzje i zaciąga kolejne zobowiązania pozabankowe i bankowe. To rzutuje nie tylko negatywnie na wysokość ewentualnej zdolności kredytowej, ale także może z czasem generować problemy […]

Czytaj wpis
Czym jest wskaźnik LTV?

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie mieszkania na kredyt hipoteczny, musisz dokładnie przeanalizować sytuację na rynku finansowym i ustalić maksymalną wartość nieruchomości, na którą możesz sobie pozwolić. Instytucje finansowe podczas weryfikacji wniosków sprawdzają wiele kryteriów, które rzutują na Twoje szanse uzyskania pozytywnej decyzji o przyznaniu finansowania. Kluczowym czynnikiem w trakcie ubiegania się o kredyt mieszkaniowy jest […]

Czytaj wpis
Podatek PCC, czyli podatek od kupna mieszkania

Koszty związane z nabyciem nieruchomości to nie tylko kwota zakupu mieszkania, ale także wszystkie koszty dodatkowe oraz kredytowe, które musisz ponieść jako potencjalny nabywca. Decydując się na kredyt hipoteczny w celu nabycia nieruchomości z rynku wtórnego lub pierwotnego już wtedy narażasz się na dość wysokie koszty - przede wszystkim odsetki do zapłaty na rzecz banku. […]

Czytaj wpis
Czym jest harmonogram spłaty kredytu?

Każdy kredyt bankowy i pożyczka pozabankowa ma z góry ustalone warunki spłaty zobowiązania. Każda instytucja finansowa w Polsce ustala warunki i terminy spłaty indywidualnie, tak, aby dopasować wysokość miesięcznych rat i terminy płatności do potrzeb klienta. Musisz zatem wiedzieć, że harmonogram spłaty kredytu obowiązuje w przypadku kredytów: gotówkowych, hipotecznych, konsolidacyjnych, ratalnych, firmowych, a nawet dla […]

Czytaj wpis
Sankcja kredytu darmowego

W przypadku kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych obowiązują pewne sankcje, z których można skorzystać w określonych sytuacjach. Jeśli podmiot gospodarczy narusza jakiekolwiek prawa konsumenta, można skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Dokładną definicję tego zagadnienia można znaleźć w Ustawie z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim. Zgodnie z Art. 45 tejże Ustawy w […]

Czytaj wpis
1 2 3 7

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL