Opóźnienia w spłacie kredytu

Podsumowanie artykułu

Zaciągając zobowiązanie w banku lub firmie pożyczkowej, zawsze trzeba pamiętać o tym, aby wywiązywać się z warunków podpisanej umowy. Terminowa spłata zadłużenia zgodnie z harmonogramem to podstawa, aby nie narażać się na dodatkowe koszty oraz czynności windykacyjne. W przypadku długotrwałego opóźnienia w spłacie kredytu sprawa może zostać skierowana do sądu, a wtedy odzyskiwaniem długu zajmie się komornik.

Wszelkiego rodzaju opóźnienia w płatnościach rat kredytów i pożyczek wynikają często z niedopatrzenia kredytobiorcy lub po prostu problemów finansowych. Niewywiązywanie się dłużnika z warunków umowy kredytowej to spory problem. Pożyczko- i kredytodawcy w takich sytuacjach mogą wysłać monit o zadłużeniu lub rozpocząć procedury windykacyjne. Celem takich czynności jest odzyskanie należnej kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie w spłacie zobowiązania.

Wielu kredytobiorców w Polsce nie zdaje sobie sprawy z tego, jak poważne konsekwencje może nieść ze sobą opóźnienie w spłacie kredytu hipotecznego, konsolidacyjnego, gotówkowego lub pożyczki pozabankowej. Biuro Informacji Kredytowej jest główną instytucją, która gromadzi informacje o każdym opóźnieniu w spłacie raty kredytu hipotecznego lub innego zobowiązania. Jeśli dojdzie nawet do jednodniowego przekroczenia terminu spłaty - ten fakt zostanie odnotowany w rejestrach dłużnika.

Przyczyny opóźnień w spłacie kredytu

Problemy ze spłatą kredytu nie zawsze muszą wynikać z poważnych przyczyn. Wielu osobom zdarza się spóźnić z ratą kredytu z wyniku zwykłego zapominalstwa. Niestety, niezależnie od przyczyny warunki umowy kredytu jasno wskazują, co grozi za opóźnienie w spłacie aktywnego zobowiązania.

Kilka przyczyn występowania opóźnień w spłacie kredytu to:

 • Brak potrzebnych środków na koncie bankowym - ten problem dotyczy głównie kredyto- i pożyczkobiorców, którzy stracili pracę, zachorowali lub popadli w pętlę zadłużenia w wyniku zaciągnięcia zbyt wielu zobowiązań w krótkim czasie.
 • Ominięcie terminu płatności raty - wbrew pozorom do takich sytuacji dochodzi bardzo często. Jeśli rata kredytu nie jest automatycznie pobierana z konta bankowego, może dojść do spóźnienia ze spłatą raty.
 • Zmiana warunków kredytowania - skutkiem wzrostu kosztów kredytowych może być rosnące oprocentowanie kredytu. To szczególnie odczuwalne w przypadku kredytów hipotecznych. Przy zbyt wysokim skoku oprocentowania rata zaciągniętego zobowiązania może okazać się zbyt wysoka dla kredytobiorcy.

Niekiedy może zdarzyć się, że brak spłaty wynika ze świadomej działalności kredytobiorcy. W takiej sytuacji unikanie płatności i kontaktów z wierzycielem może skutkować nawet wypowiedzeniem umowy kredytowej. 

Konsekwencje opóźnienia w spłacie kredytu lub pożyczki

Niestety, ale opóźnienia w płatności raty kredytu bez konsekwencji są rzadkością. Banki komercyjne i pożyczkodawcy naliczają odsetki karne nawet przy braku terminowej płatności jednej raty kredytu z opóźnieniem o jeden dzień. Oczywiście kwota naliczonej kary nie będzie w tym przypadku wysoka, ale fakt opóźnienia spłaty zostanie odnotowany w rejestrach BIK.

Najpowszechniejsze skutki opóźnienia w spełnianiu świadczeń pieniężnych wobec banków i firm pożyczkowych to:

 • naliczenie wysokich odsetek karnych - nawet za kilkudniowe opóźnienie,
 • wysyłanie wezwania do zapłaty do dłużnika - monit może być dodatkowo płatny,
 • wypowiedzenie umowy kredytowej,
 • przekazanie sprawy do sądu,
 • uruchomienie postępowania windykacyjnego,
 • sprzedaż długu przez instytucję finansową.

Pamiętaj, że każde opóźnienie w spłacie kredytu może nieść ze sobą naprawdę poważne konsekwencje. Im dłuższa zwłoka w spłacie raty kredytu, tym poważniejsze będą skutki.

Najpoważniejszą konsekwencją z punktu widzenia potencjalnego kredytobiorcy jest pogorszenie się wpisów w historii kredytowej. To oznacza, że nawet po uregulowaniu zadłużeń możesz mieć problemy z zaciągnięciem kolejnych kredytów w przyszłości.

Jednodniowe opóźnienie w spłacie raty kredytu

W przypadku opóźnienia w spłacie zobowiązania finansowego o jeden dzień nie trzeba wpadać w panikę. Oczywiście nawet takie niewielkie opóźnienie będzie widoczne w BIK, aczkolwiek wierzyciel prawdopodobnie nie będzie wyciągać z tego tytułu żadnych konsekwencji, oprócz naliczenia odsetek karnych. Nawet jeśli zwłoka wynika z nieaktywnego przypomnienia o spłacie lub niekorzystnych sesji ELIXIR w bankach - sprawa najczęściej kończy się upomnieniem ze strony kredyto- lub pożyczkodawcy. 

Długotrwały brak płatności raty kredytowej

Poważniejszych konsekwencji możesz spodziewać się wtedy, kiedy opóźnienia ze spłatą raty przekraczają już 30 dni. Wtedy instytucje finansowe uruchamiają specjalne procedury, a finalnie bank może wypowiedzieć umowę kredytową z żądaniem zapłaty raty w trybie natychmiastowym, choć najczęściej termin na uregulowanie długu wynosi 30 dni.

Ciekawostka! Zgodnie z art. 75 ust. 2 Prawa bankowego termin na wypowiedzenie umowy kredytu wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy – 7 dni, o ile strony nie określą w umowie dłuższego terminu.

Wyraźne przekroczenie terminu spłaty raty i brak jakiejkolwiek reakcji na upomnienia ze strony banku skutkuje: naliczeniem karnych odsetek, wszczęciem procedur windykacyjnych, a finalnie przekazaniem sprawy do sądu - to możliwe po przekroczeniu terminu 60 dni.

Brak terminowej spłaty rat - jakie działania podejmują banki?

Każde opóźnienie w spłacie kredytu gotówkowego lub jakiegokolwiek innego zobowiązania skutkuje podjęciem odpowiednich kroków przez instytucje finansowe. Najczęściej stosowane działania to przede wszystkim próby polubownego załatwienia sprawy, aby dłużnik miał jeszcze szansę na uregulowanie swojego przeterminowanego zobowiązania.

Najczęściej stosowane procedury wobec kredytobiorców zapominających o terminowej płatności rat to:

 • wiadomości SMS i telefony do dłużnika,
 • monity o zadłużeniu wysyłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną,
 • windykacja terenowa,
 • przekazanie sprawy do sądu, celem przeprowadzenia zajęcia i licytacji komorniczej,
 • wypowiedzenie umowy kredytowej,
 • sprzedaż długu.

Każda instytucja finansowa ma swoje procedury związane z upominaniem klientów o konieczności terminowego uregulowania aktywnego zobowiązania. Oprócz standardowego naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie dłużnik może też zostać obciążony kosztami windykacji terenowej, prowadzenia rozpraw sądowych, pracy komornika oraz wysyłki monitów.

Odsetki za opóźnienie w spłacie kredytu - ile mogą wynosić?

Wysokość odsetek za opóźnienie w płatności zobowiązania finansowego nie mogą przekraczać sumy aktualnej stopy referencyjnej NBP oraz 5,5 punktu procentowego. To oznacza, że przy oprocentowaniu 6,75% maksymalne odsetki za opóźnienia mogą wynieść 12,25%. Warto też dodać, że zgodnie z aktualnym prawem bankowym maksymalne odsetki nie mogą przekroczyć wartości 24,5%.

Problemy ze spłatą kredytu - co zrobić, kiedy długi narastają?

Zastanawiasz się, jak wyjść z długów obronną ręką? Wyróżniamy co najmniej kilka sposobów, aby zredukować poziom swojego zadłużenia i nieco podreperować domowy budżet, celem późniejszego uregulowania przeterminowanych zobowiązań. Jeśli nie radzisz sobie z aktywnymi kredytami i pożyczkami, a niespłacone raty są coraz bardziej odległe, wykorzystaj kilka wskazówek:

 • poproś bank lub firmę pożyczkową o przesunięcie terminu płatności,
 • skorzystaj z wakacji kredytowych,
 • uruchom karencję w spłacie zadłużenia - wtedy zapłacisz tylko część odsetkową raty przez określony czas,
 • wykorzystaj rządowy program Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Kiedy zbliża się termin płatności kolejnej raty, a Ty nie uregulowałeś jeszcze poprzedniej, koniecznie skontaktuj się z wierzycielem. To najlepszy sposób na wypracowanie najrozsądniejszego wyjścia z sytuacji i uniknięcia poważnych konsekwencji związanych, np. z zajęciami komorniczymi.

Jak uniknąć opóźnień w spłacie zobowiązań finansowych? Kilka sprawdzonych porad

Nie można wskazać jednej złotej rady, która pozwoli uniknąć wszystkich opóźnień płatności rat kredytów i pożyczek. Drobne spóźnienie może sporadycznie przydarzyć się każdemu. Prawdziwy problem pojawia się wtedy, kiedy nieterminowe płatności stają się normą lub kompletnie przestajesz spłacać raty. Aby uniknąć kłopotów, windykacji i licytacji komorniczych, wykorzystaj poniższe porady.

 1. Nie zaciągaj niepotrzebnych zobowiązań finansowych - zanim podpiszesz umowę kredytu albo pożyczki, dokładnie zweryfikuj swoją sytuację oraz przeanalizuj warunki finansowania. Unikniesz w ten sposób sytuacji, w której nowe zobowiązanie mogłoby okazać się nadmiernym obciążeniem dla domowego budżetu.
 2. Planuj płatności z wyprzedzeniem - dobrym pomysłem jest ustawienie cyklicznych płatności na koncie bankowym. Dzięki temu przelew raty kredytu zostanie wykonany automatycznie, nawet jeśli zapomnisz o płatności.
 3. Korzystaj z powiadomień na telefonie - dzięki temu nigdy nie ominiesz żadnej raty. Wystarczy krótkie powiadomienie co najmniej 1 dzień przed wymaganym terminem płatności, aby uniknąć ryzyka opóźnień w spłacie kredytu.

Choć powyższe porady wydają się dość proste, naprawdę warto z nich skorzystać. Dzięki temu unikniesz wielu problemów, nie zburzysz swojej pozytywnej historii kredytowej, a także nie wpadniesz w długi, które potrafią ciągnąć się latami.

Co zrobić w razie opóźnienia w spłacie kredytu?

Po zorientowaniu się o niespłaconej racie kredytu lub pożyczki warto bezzwłocznie wykonać przelew wraz z należnymi odsetkami za opóźnienia. To podstawa, aby uniknąć późniejszych konsekwencji, które niestety bywają mocno dotkliwe dla kredytobiorców. 

Nigdy nie unikaj kontaktu z instytucją finansową, która domaga się wyjaśnień w sprawie. Warto odebrać telefon lub odpisać na e-mail, informując o powodach zaistniałej sytuacji. Podobnie w przypadku wszczęcia postępowania windykacyjnego. Lepiej spróbować dojść do szybkiego porozumienia i uregulować dług niż liczyć na to, że wierzyciel zapomni o sprawie.

Kiedy banki kierują sprawę opóźnień w spłacie kredytu do sądu?

Sprawy związane z opóźnieniami w płatności rat kredytów są kierowane do sądu najczęściej wtedy, kiedy spóźnienie przekracza już 60-90 dni, a kredytobiorca nie podejmuje żadnych czynności celem uregulowania przeterminowanego zadłużenia.

Czy informacje o opóźnieniach w spłacie kredytu można usunąć z BIK?

Oczywiście, że tak. Każde opóźnienie (nawet jednodniowe) można spróbować usunąć z rejestrów BIK. To możliwe tylko po zamknięciu umowy kredytu lub pożyczki oraz wycofaniu zgód marketingowych na przetwarzanie danych osobowych przez daną instytucję.

Czy spóźnione raty mogą rzutować na zdolność kredytową?

W większości przypadków nawet jednodniowe opóźnienie w płatności może mieć negatywny wpływ na zdolność kredytową oraz ocenę wiarygodności klienta przez potencjalnych kredytodawców. 

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Czym jest wkład własny przy kredycie hipotecznym? Ile wynosi minimalny wkład własny?

Planując zakup mieszkania lub domu na kredyt, warto zapoznać się z terminem wkład własny. Jest to określona suma pieniędzy, którą jako potencjalny kredytobiorca będziesz musiał zainwestować na poczet zakupu nieruchomości. Najczęściej to decydujący element o uzyskaniu kredytu hipotecznego. Jednak wokół udziału własnego krąży wiele mitów, z którymi chcemy się rozprawić. Jedną z najczęściej powtarzanych półprawd […]

Czytaj wpis
Czym jest wiarygodność kredytowa i czym różni się od zdolności kredytowej?

Bardzo prawdopodobne, że znasz osoby, którym pożyczyłbyś nawet spore pieniądze bez obaw, że do Ciebie wrócą. Jednocześnie są też takie, które w żaden sposób nie przekonają Cię do udzielenia pożyczki. Ten zbiór opinii, doświadczeń i własnych przekonań wpływają na czyjąś wiarygodność. Banki podchodzą do analizy wniosku nie tylko przez pryzmat zdolności kredytowej, ale także innych […]

Czytaj wpis
Kredyt a umowa zlecenie. Czy dostanę kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny przy umowie zlecenie?

Jeśli planujesz zawnioskować o kredyt hipoteczny lub potrzebujesz środków na dowolny cel, to jednym z miejsc, gdzie możesz je pożyczyć, jest bank lub instytucja pożyczkowa. Co w przypadku umowy zlecenia? Nie stanowi ona przeszkody w staraniach o pieniądze. Istnieją jednak pewne wymagania, które trzeba spełnić. Pracując na umowę zlecenie, konieczne jest posiadanie dłuższego stażu pracy […]

Czytaj wpis
Pożyczka i kredyt gotówkowy na wkład własny. Czy możesz wziąć kredyt, żeby wziąć kredyt?

Zakup mieszkania za gotówkę to duży jednorazowy wydatek, na który nie wszystkich stać. Ponadto pozbycie się takiej gotówki nie zawsze jest potrzebne, gdyż środki mogą pracować w inny sposób. Niemniej jednak spora grupa osób kupuje nieruchomości przy użyciu kredytu hipotecznego, a do niego potrzebny jest udział własny. Czy pożycza lub kredyt gotówkowy na wkład własny […]

Czytaj wpis
Płatności zbliżeniowe kartą i telefonem. Jak działają płatności zbliżeniowe i jak ich używać na co dzień?

Narodowy Bank Polski podał, że liczba kart płatniczych wzrosła z 42,2 mln w 2019 r. do 44,9 mln w 2023 roku. Charakterystyką polskiego rynku, jak zaznaczył NBP, jest dominujący udział kart, które umożliwiają płatności zbliżeniowe. Na koniec czerwca 2023 r. było ich 43,2 milionów, co daje 96,3% w ogólnej liczbie kart. Jak efektywnie korzystać z […]

Czytaj wpis
Czyszczenie BIK. Sprawdź, co możesz zrobić, aby poprawić scoring BIK

Przymierzasz się do zaciągnięcia kredytu, ale miałeś poślizgi w spłacaniu zobowiązań i Twój raport w Biurze Informacji Kredytowej nie wygląd najlepiej? Czy możliwe jest czyszczenie BIK? Tak, jest to możliwe, ale nie w każdej sytuacji. Sprawdziliśmy, co można zrobić, aby usunąć niektóre wpisy i dzięki temu poprawić scoring BIK.  Czyszczenie BIK to temat bardzo popularny, […]

Czytaj wpis
Najlepsze konta oszczędnościowe, czyli jak sprawić, żeby Twoje pieniądze zaczęły pracować

Powiedzenie „pieniądz robi pieniądz” jest jak najbardziej prawdziwe. Ktoś inwestuje środki finansowe w rozwój firmy, ktoś inny stawia na akcje, a jeszcze inny zdecyduje się na konto oszczędnościowe. W tym artykule skupimy się na tym ostatnim rozwiązaniu. Czy warto odkładać pieniądze na koncie oszczędnościowym? Zdecydowanie tak. Warto pomyśleć o rachunku oszczędnościowym, jeśli np. nie chcesz […]

Czytaj wpis
Czym jest ryzyko kredytowe?

Dynamiczna, zmienna i często nieprzewidywalna sytuacja w gospodarce sprawia, że banki muszą minimalizować swoje ryzyko finansowe. Głównym elementem, który wpływa na równowagę, jest obszar związany z ryzykiem kredytowym. Jest to istotny czynnik z punktu widzenia analizy i zarządzania ryzykiem w całym sektorze finansowym. W artykule przyjrzymy się naturze ryzyka kredytowego, tym co wpływa na jego […]

Czytaj wpis
Jak naliczane są odsetki na karcie kredytowej?

Jeszcze dwie dekady temu karta kredytowa, najlepiej złota lub platynowa, były symbolem statusu. Dzisiaj tego typu produktu dostępne są praktycznie dla wszystkich. Zamożne osoby mogą liczyć na wysokie limity sięgające miliona złotych i prestiżowe usługi concierge. Patrząc bardziej przyziemnie, karty kredytowe dostępne są dla szerokiego grona klientów banków. Co warto o nich wiedzieć? Karty kredytowe […]

Czytaj wpis
Na czym polega kredyt ratalny i co o nim warto wiedzieć? 

Nie za wszystkie zakupy trzeba płacić z bieżących środków lub z oszczędności. Zdarzają się też nieprzewidziane sytuacje, w których potrzebujesz większej sumy pieniędzy. Zepsuta lodówka, zgubiony laptop czy zalany telefon to przedmioty, bez których ciężko się obejść w dzisiejszych czasach. Jeśli brakuje Ci gotówki i potrzebujesz szybko nowego sprzętu, to z pomocą przychodzi kredyt ratalny. […]

Czytaj wpis
Kredyt na samochód używany – na co zwrócić uwagę przy jego wyborze?

Dane urzędowe pokazują, że w 2020 roku tylko 14% zarejestrowanych pojazdów stanowiły nowe auta. Większość Polaków kupuje używane pojazdy. Dlaczego wybieramy auta z drugiej ręki? Jest wiele powodów, a głównym z nich jest cena. Samochody używane są tańsze od nowych odpowiedników i część właścicieli nie chce inwestować w coś, co szybko traci na wartości. Ceny […]

Czytaj wpis
Pożyczka na dowód osobisty bez zaświadczeń o dochodach

Zdarza się, że szybko potrzebujesz gotówki. Czasami bank, z którym współpracujesz, jest skory pożyczyć Ci pieniądze bez większych formalności. Jednak bywa i tak, że potrzebne są dodatkowe dokumenty, jak np. zaświadczenie o dochodach. Przeważnie trzeba na nie zaczekać, a ponadto bank lubi zweryfikować jego wiarygodność w miejscu Twojej pracy, co trwa. Jeśli nie masz czasu […]

Czytaj wpis
1 2 3 10

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL