Opóźnienia w spłacie kredytu

Podsumowanie artykułu

Zaciągając zobowiązanie w banku lub firmie pożyczkowej, zawsze trzeba pamiętać o tym, aby wywiązywać się z warunków podpisanej umowy. Terminowa spłata zadłużenia zgodnie z harmonogramem to podstawa, aby nie narażać się na dodatkowe koszty oraz czynności windykacyjne. W przypadku długotrwałego opóźnienia w spłacie kredytu sprawa może zostać skierowana do sądu, a wtedy odzyskiwaniem długu zajmie się komornik.

Wszelkiego rodzaju opóźnienia w płatnościach rat kredytów i pożyczek wynikają często z niedopatrzenia kredytobiorcy lub po prostu problemów finansowych. Niewywiązywanie się dłużnika z warunków umowy kredytowej to spory problem. Pożyczko- i kredytodawcy w takich sytuacjach mogą wysłać monit o zadłużeniu lub rozpocząć procedury windykacyjne. Celem takich czynności jest odzyskanie należnej kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie w spłacie zobowiązania.

Wielu kredytobiorców w Polsce nie zdaje sobie sprawy z tego, jak poważne konsekwencje może nieść ze sobą opóźnienie w spłacie kredytu hipotecznego, konsolidacyjnego, gotówkowego lub pożyczki pozabankowej. Biuro Informacji Kredytowej jest główną instytucją, która gromadzi informacje o każdym opóźnieniu w spłacie raty kredytu hipotecznego lub innego zobowiązania. Jeśli dojdzie nawet do jednodniowego przekroczenia terminu spłaty - ten fakt zostanie odnotowany w rejestrach dłużnika.

Przyczyny opóźnień w spłacie kredytu

Problemy ze spłatą kredytu nie zawsze muszą wynikać z poważnych przyczyn. Wielu osobom zdarza się spóźnić z ratą kredytu z wyniku zwykłego zapominalstwa. Niestety, niezależnie od przyczyny warunki umowy kredytu jasno wskazują, co grozi za opóźnienie w spłacie aktywnego zobowiązania.

Kilka przyczyn występowania opóźnień w spłacie kredytu to:

 • Brak potrzebnych środków na koncie bankowym - ten problem dotyczy głównie kredyto- i pożyczkobiorców, którzy stracili pracę, zachorowali lub popadli w pętlę zadłużenia w wyniku zaciągnięcia zbyt wielu zobowiązań w krótkim czasie.
 • Ominięcie terminu płatności raty - wbrew pozorom do takich sytuacji dochodzi bardzo często. Jeśli rata kredytu nie jest automatycznie pobierana z konta bankowego, może dojść do spóźnienia ze spłatą raty.
 • Zmiana warunków kredytowania - skutkiem wzrostu kosztów kredytowych może być rosnące oprocentowanie kredytu. To szczególnie odczuwalne w przypadku kredytów hipotecznych. Przy zbyt wysokim skoku oprocentowania rata zaciągniętego zobowiązania może okazać się zbyt wysoka dla kredytobiorcy.

Niekiedy może zdarzyć się, że brak spłaty wynika ze świadomej działalności kredytobiorcy. W takiej sytuacji unikanie płatności i kontaktów z wierzycielem może skutkować nawet wypowiedzeniem umowy kredytowej. 

Konsekwencje opóźnienia w spłacie kredytu lub pożyczki

Niestety, ale opóźnienia w płatności raty kredytu bez konsekwencji są rzadkością. Banki komercyjne i pożyczkodawcy naliczają odsetki karne nawet przy braku terminowej płatności jednej raty kredytu z opóźnieniem o jeden dzień. Oczywiście kwota naliczonej kary nie będzie w tym przypadku wysoka, ale fakt opóźnienia spłaty zostanie odnotowany w rejestrach BIK.

Najpowszechniejsze skutki opóźnienia w spełnianiu świadczeń pieniężnych wobec banków i firm pożyczkowych to:

 • naliczenie wysokich odsetek karnych - nawet za kilkudniowe opóźnienie,
 • wysyłanie wezwania do zapłaty do dłużnika - monit może być dodatkowo płatny,
 • wypowiedzenie umowy kredytowej,
 • przekazanie sprawy do sądu,
 • uruchomienie postępowania windykacyjnego,
 • sprzedaż długu przez instytucję finansową.

Pamiętaj, że każde opóźnienie w spłacie kredytu może nieść ze sobą naprawdę poważne konsekwencje. Im dłuższa zwłoka w spłacie raty kredytu, tym poważniejsze będą skutki.

Najpoważniejszą konsekwencją z punktu widzenia potencjalnego kredytobiorcy jest pogorszenie się wpisów w historii kredytowej. To oznacza, że nawet po uregulowaniu zadłużeń możesz mieć problemy z zaciągnięciem kolejnych kredytów w przyszłości.

Jednodniowe opóźnienie w spłacie raty kredytu

W przypadku opóźnienia w spłacie zobowiązania finansowego o jeden dzień nie trzeba wpadać w panikę. Oczywiście nawet takie niewielkie opóźnienie będzie widoczne w BIK, aczkolwiek wierzyciel prawdopodobnie nie będzie wyciągać z tego tytułu żadnych konsekwencji, oprócz naliczenia odsetek karnych. Nawet jeśli zwłoka wynika z nieaktywnego przypomnienia o spłacie lub niekorzystnych sesji ELIXIR w bankach - sprawa najczęściej kończy się upomnieniem ze strony kredyto- lub pożyczkodawcy. 

Długotrwały brak płatności raty kredytowej

Poważniejszych konsekwencji możesz spodziewać się wtedy, kiedy opóźnienia ze spłatą raty przekraczają już 30 dni. Wtedy instytucje finansowe uruchamiają specjalne procedury, a finalnie bank może wypowiedzieć umowę kredytową z żądaniem zapłaty raty w trybie natychmiastowym, choć najczęściej termin na uregulowanie długu wynosi 30 dni.

Ciekawostka! Zgodnie z art. 75 ust. 2 Prawa bankowego termin na wypowiedzenie umowy kredytu wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy – 7 dni, o ile strony nie określą w umowie dłuższego terminu.

Wyraźne przekroczenie terminu spłaty raty i brak jakiejkolwiek reakcji na upomnienia ze strony banku skutkuje: naliczeniem karnych odsetek, wszczęciem procedur windykacyjnych, a finalnie przekazaniem sprawy do sądu - to możliwe po przekroczeniu terminu 60 dni.

Brak terminowej spłaty rat - jakie działania podejmują banki?

Każde opóźnienie w spłacie kredytu gotówkowego lub jakiegokolwiek innego zobowiązania skutkuje podjęciem odpowiednich kroków przez instytucje finansowe. Najczęściej stosowane działania to przede wszystkim próby polubownego załatwienia sprawy, aby dłużnik miał jeszcze szansę na uregulowanie swojego przeterminowanego zobowiązania.

Najczęściej stosowane procedury wobec kredytobiorców zapominających o terminowej płatności rat to:

 • wiadomości SMS i telefony do dłużnika,
 • monity o zadłużeniu wysyłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną,
 • windykacja terenowa,
 • przekazanie sprawy do sądu, celem przeprowadzenia zajęcia i licytacji komorniczej,
 • wypowiedzenie umowy kredytowej,
 • sprzedaż długu.

Każda instytucja finansowa ma swoje procedury związane z upominaniem klientów o konieczności terminowego uregulowania aktywnego zobowiązania. Oprócz standardowego naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie dłużnik może też zostać obciążony kosztami windykacji terenowej, prowadzenia rozpraw sądowych, pracy komornika oraz wysyłki monitów.

Odsetki za opóźnienie w spłacie kredytu - ile mogą wynosić?

Wysokość odsetek za opóźnienie w płatności zobowiązania finansowego nie mogą przekraczać sumy aktualnej stopy referencyjnej NBP oraz 5,5 punktu procentowego. To oznacza, że przy oprocentowaniu 6,75% maksymalne odsetki za opóźnienia mogą wynieść 12,25%. Warto też dodać, że zgodnie z aktualnym prawem bankowym maksymalne odsetki nie mogą przekroczyć wartości 24,5%.

Problemy ze spłatą kredytu - co zrobić, kiedy długi narastają?

Zastanawiasz się, jak wyjść z długów obronną ręką? Wyróżniamy co najmniej kilka sposobów, aby zredukować poziom swojego zadłużenia i nieco podreperować domowy budżet, celem późniejszego uregulowania przeterminowanych zobowiązań. Jeśli nie radzisz sobie z aktywnymi kredytami i pożyczkami, a niespłacone raty są coraz bardziej odległe, wykorzystaj kilka wskazówek:

 • poproś bank lub firmę pożyczkową o przesunięcie terminu płatności,
 • skorzystaj z wakacji kredytowych,
 • uruchom karencję w spłacie zadłużenia - wtedy zapłacisz tylko część odsetkową raty przez określony czas,
 • wykorzystaj rządowy program Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Kiedy zbliża się termin płatności kolejnej raty, a Ty nie uregulowałeś jeszcze poprzedniej, koniecznie skontaktuj się z wierzycielem. To najlepszy sposób na wypracowanie najrozsądniejszego wyjścia z sytuacji i uniknięcia poważnych konsekwencji związanych, np. z zajęciami komorniczymi.

Jak uniknąć opóźnień w spłacie zobowiązań finansowych? Kilka sprawdzonych porad

Nie można wskazać jednej złotej rady, która pozwoli uniknąć wszystkich opóźnień płatności rat kredytów i pożyczek. Drobne spóźnienie może sporadycznie przydarzyć się każdemu. Prawdziwy problem pojawia się wtedy, kiedy nieterminowe płatności stają się normą lub kompletnie przestajesz spłacać raty. Aby uniknąć kłopotów, windykacji i licytacji komorniczych, wykorzystaj poniższe porady.

 1. Nie zaciągaj niepotrzebnych zobowiązań finansowych - zanim podpiszesz umowę kredytu albo pożyczki, dokładnie zweryfikuj swoją sytuację oraz przeanalizuj warunki finansowania. Unikniesz w ten sposób sytuacji, w której nowe zobowiązanie mogłoby okazać się nadmiernym obciążeniem dla domowego budżetu.
 2. Planuj płatności z wyprzedzeniem - dobrym pomysłem jest ustawienie cyklicznych płatności na koncie bankowym. Dzięki temu przelew raty kredytu zostanie wykonany automatycznie, nawet jeśli zapomnisz o płatności.
 3. Korzystaj z powiadomień na telefonie - dzięki temu nigdy nie ominiesz żadnej raty. Wystarczy krótkie powiadomienie co najmniej 1 dzień przed wymaganym terminem płatności, aby uniknąć ryzyka opóźnień w spłacie kredytu.

Choć powyższe porady wydają się dość proste, naprawdę warto z nich skorzystać. Dzięki temu unikniesz wielu problemów, nie zburzysz swojej pozytywnej historii kredytowej, a także nie wpadniesz w długi, które potrafią ciągnąć się latami.

Co zrobić w razie opóźnienia w spłacie kredytu?

Po zorientowaniu się o niespłaconej racie kredytu lub pożyczki warto bezzwłocznie wykonać przelew wraz z należnymi odsetkami za opóźnienia. To podstawa, aby uniknąć późniejszych konsekwencji, które niestety bywają mocno dotkliwe dla kredytobiorców. 

Nigdy nie unikaj kontaktu z instytucją finansową, która domaga się wyjaśnień w sprawie. Warto odebrać telefon lub odpisać na e-mail, informując o powodach zaistniałej sytuacji. Podobnie w przypadku wszczęcia postępowania windykacyjnego. Lepiej spróbować dojść do szybkiego porozumienia i uregulować dług niż liczyć na to, że wierzyciel zapomni o sprawie.

Kiedy banki kierują sprawę opóźnień w spłacie kredytu do sądu?

Sprawy związane z opóźnieniami w płatności rat kredytów są kierowane do sądu najczęściej wtedy, kiedy spóźnienie przekracza już 60-90 dni, a kredytobiorca nie podejmuje żadnych czynności celem uregulowania przeterminowanego zadłużenia.

Czy informacje o opóźnieniach w spłacie kredytu można usunąć z BIK?

Oczywiście, że tak. Każde opóźnienie (nawet jednodniowe) można spróbować usunąć z rejestrów BIK. To możliwe tylko po zamknięciu umowy kredytu lub pożyczki oraz wycofaniu zgód marketingowych na przetwarzanie danych osobowych przez daną instytucję.

Czy spóźnione raty mogą rzutować na zdolność kredytową?

W większości przypadków nawet jednodniowe opóźnienie w płatności może mieć negatywny wpływ na zdolność kredytową oraz ocenę wiarygodności klienta przez potencjalnych kredytodawców. 

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Pożyczka dla zadłużonych - co to takiego?

Pożyczki dla osób zadłużonych to najczęściej pozabankowe formy finansowania, które na etapie ubiegania się o wsparcie nie wymagają zbyt wielu formalności do załatwienia. W przypadku osób z zadłużeniami jest to naprawdę korzystne rozwiązanie, które pozwala na zminimalizowanie zdobycie dodatkowej gotówki na dowolnie wybrany cel. Zasada działania jest podobna jak w przypadku popularnych pożyczek bez BIK […]

Czytaj wpis
Kim jest dłużnik wekslowy?

Dłużnik wekslowy to osoba, która zdecydowała się na złożenie podpisu na wekslu oraz jest za niego w 100% odpowiedzialna i zobowiązana do ewentualnego uregulowania zadłużenia. Mianem dłużnika wekslowego nazywamy też: remitenta, trasanta, indosanta, awalistę oraz wyręczyciela. Szczegółowe wyjaśnienia tych pojęć znajdziesz w dalszej części tego artykułu. Dłużników wekslowych dzielimy na wtórnych oraz głównych. Zgodnie z […]

Czytaj wpis
Koszty komornicze - co to za opłaty?

Wszystkie czynności realizowane przez komornika są odpłatne. Niestety odzyskiwanie należności (nawet tych niewielkich) zawsze wiąże się z naliczeniem kosztów komorniczych. Te są uzależnione od wartości odzyskanych środków na poczet spłaty wierzytelności. Postępowanie egzekucyjne to czynności, które polegają na odzyskaniu zaległych wierzytelności, które nie zostały dotychczas spłacone przez dłużnika. Nawet niewielkie kwoty zadłużenia mogą generować koszty […]

Czytaj wpis
Giełda długów i wierzytelności

Jest wiele metod, które pozwalają na odzyskanie pieniędzy od dłużników. Często wybieranym rozwiązaniem jest giełda wierzytelności, z której może skorzystać praktycznie każdy - zarówno bank, firma pożyczkowa, pożyczkodawca niezwiązany z instytucjami finansowymi, a także podmioty gospodarcze. A zatem czym jest giełda długów? To serwis online, gdzie można dokonać transakcji kupna-sprzedaży wierzytelności. W praktyce jest to […]

Czytaj wpis
Zwolnienie z PCC

Ministerstwo Finansów w Polsce wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych nabywców nieruchomości mieszkalnych, postanowiło nieco znowelizować przepisy dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych z rynku wtórnego. To danina, która wynosi aktualnie 2% wartości nabywanej nieruchomości. W przypadku obiektów o znacznej wartości okazuje się, że podatek od czynności cywilnoprawnych pochłania znaczną część budżetu przeznaczonego na zakup domu lub mieszkania. […]

Czytaj wpis
Dziedziczenie długów - jak uniknąć odpowiedzialności?

W Polsce obowiązują przepisy Prawa spadkowego, które zmieniają się wraz z wprowadzanymi nowelizacjami ustaw. Niemniej jednak to podstawowy dokument prawny, który wyjaśnia zasady dziedziczenia długów, a także majątku po osobach zmarłych. Prawo spadkowe jest po prostu zbiorem informacji i przepisów regulujących wszystkie kwestie związane z dziedziczeniem - nieruchomości, pieniędzy, a nawet długów spadkowych. Na pewno […]

Czytaj wpis
Auto na raty - czy warto?

Kupując nowy samochód, najczęściej wiąże się to z wydatkiem sumy wynoszącej co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oczywiście nie każdy może pozwolić sobie na tak duży wydatek. Z tego względu na rynku pojawiły się oferty leasingów konsumenckich, które umożliwiają zakup auta na raty. Umowa finansowa nowego lub używanego samochodu ma podobne warunki jak standardowy kredyt gotówkowy, […]

Czytaj wpis
Pożyczka w domu klienta

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób po prostu nie ma czasu na to, aby osobiście dopełnić formalności związanych z kredytem w banku. To samo tyczy się zobowiązań pozabankowych. Są też inne sytuacje, w których pożyczka bez wychodzenia z domu jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli nie chcesz, aby ktokolwiek z rodziny zobaczył, że zaciągnąłeś nowe zobowiązanie lub […]

Czytaj wpis
Jak działa kredyt oddłużeniowy?

Kredytobiorcy z problemami związanymi ze spłatą aktualnych zobowiązań finansowych poszukują jak najkorzystniejszych opcji, aby wyjść z trudnej sytuacji życiowej. Kiedy rata kredytu okazuje się zbyt wysoka, wiele osób podejmuje pochopne decyzje i zaciąga kolejne zobowiązania pozabankowe i bankowe. To rzutuje nie tylko negatywnie na wysokość ewentualnej zdolności kredytowej, ale także może z czasem generować problemy […]

Czytaj wpis
Czym jest wskaźnik LTV?

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie mieszkania na kredyt hipoteczny, musisz dokładnie przeanalizować sytuację na rynku finansowym i ustalić maksymalną wartość nieruchomości, na którą możesz sobie pozwolić. Instytucje finansowe podczas weryfikacji wniosków sprawdzają wiele kryteriów, które rzutują na Twoje szanse uzyskania pozytywnej decyzji o przyznaniu finansowania. Kluczowym czynnikiem w trakcie ubiegania się o kredyt mieszkaniowy jest […]

Czytaj wpis
Podatek PCC, czyli podatek od kupna mieszkania

Koszty związane z nabyciem nieruchomości to nie tylko kwota zakupu mieszkania, ale także wszystkie koszty dodatkowe oraz kredytowe, które musisz ponieść jako potencjalny nabywca. Decydując się na kredyt hipoteczny w celu nabycia nieruchomości z rynku wtórnego lub pierwotnego już wtedy narażasz się na dość wysokie koszty - przede wszystkim odsetki do zapłaty na rzecz banku. […]

Czytaj wpis
Czym jest harmonogram spłaty kredytu?

Każdy kredyt bankowy i pożyczka pozabankowa ma z góry ustalone warunki spłaty zobowiązania. Każda instytucja finansowa w Polsce ustala warunki i terminy spłaty indywidualnie, tak, aby dopasować wysokość miesięcznych rat i terminy płatności do potrzeb klienta. Musisz zatem wiedzieć, że harmonogram spłaty kredytu obowiązuje w przypadku kredytów: gotówkowych, hipotecznych, konsolidacyjnych, ratalnych, firmowych, a nawet dla […]

Czytaj wpis
1 2 3 7

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL