Jak zawiesić działalność zarejestrowaną w CEIDG przez Internet?

Podsumowanie artykułu

Prowadzenie działalności gospodarczej to trudne i wielowymiarowe wyzwanie. Czasami przez zatory płatnicze, a innym razem przez zły stan zdrowia możesz pomyśleć o zamknięciu firmy. Warto, aby w takiej sytuacji każdy rozsądny przedsiębiorca rozważył zawieszenie działalności gospodarczej. Przerwa od Urzędu Skarbowego, ZUS-u i dłużników może się przydać. Zyskasz czas na przemyślenia i reorganizację biznesu. Sprawdź zatem, jak zgłosić zawieszenie przez Internet.

Zawieszenie działalności gospodarczej to sytuacja, w której chcesz lub musisz na pewien czas wstrzymać prowadzenie swojej firmy. Najczęstszą jej przyczyną jest utrata płynności, która prowadzi do trudności w opłacaniu kosztów, składek i podatków. Obowiązujące w kraju przepisy zapewniają możliwość zawieszenia działalności. 

W artykule odpowiemy m.in. na pytania:

 • Jak przeprowadzić zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w ewidencji i informacji o działalności gospodarczej?
 • Kto i na jak długo może zawiesić działalność?
 • Jakie czynności może wykonywać firma podczas zawieszenia działalności?

Czytaj dalej i poznaj więcej szczegółów.

Jak przeprowadzić zawieszenie działalności gospodarczej online?

Jeśli prowadzisz biznes i chcesz go na pewien czas zawiesić, np. z powodu choroby, sezonowości lub problemów z zatorami płatniczymi, to możesz to zrobić na trzy sposoby:

 • podczas wizyty w urzędzie;
 • listownie;
 • elektronicznie.

Zawieszenie działalności przez Internet

Zacznijmy od zgłoszenia online. W każdym z wariantów potrzebny będzie wniosek CEIDG-1 o wpis informacji, o zawieszeniu działalności gospodarczej. Gdzie go znaleźć? Odwiedź serwis informacyjno-usługowy Biznes.gov.pl, a następnie wybierz przycisk „Zmień dane w CEIDG”. Operacja będzie wymagała zalogowania się przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu.

Uwaga! Jeśli pierwszy raz logujesz się przez login.gov.pl, to system przeprowadzi Cię przez proces zakładania konta.

W sytuacji, gdy jesteś wspólnikiem spółki cywilnej, to do wniosku do CEIDG należy dołączyć także załącznik CEIDG-SC. Jeśli w dokumentach pojawią się braki lub błędy, to zostaniesz poproszony o ich skorygowanie. O ewentualnych nieprawidłowościach przy składaniu wniosku online, system CEIDG poinformuje Cię niezwłocznie.

Po przyjęciu prawidłowo wypełnionego wniosku otrzymasz jego kopię z potwierdzoną datą i informacją o zawieszeniu działalności.

Źródło: Freepik

Zawieszenie działalności w urzędzie

Wniosek możesz złożyć w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Od urzędnika otrzymasz potwierdzenie przyjęcia wniosku. Najpóźniej kolejnego dnia zmienione dane pojawią się w systemie CEIDG. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą dokument tożsamości, np. dowód osobisty, paszport lub mDowód. 

Wniosek możesz przygotować na dwa sposoby:

 • wypełnij go i podpisz własnoręcznie w urzędzie;
 • pobierz wniosek ze strony Biznes.gov.pl/ceidg, wypełnij, wydrukuj i podpisz własnoręcznie w urzędzie.

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest także pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych. Nie jest konieczne udzielanie dodatkowych pełnomocnictw, jeśli figuruje on w CEIDG. Jednak, aby zawiesić prowadzenie działalności za pośrednictwem pełnomocnika, to jego uprawnienia muszą obejmować tego typu zakres.

W sytuacji, gdy Twój pełnomocnik jest ujawniony w CEDIG, nie będzie trzeba uiszczać opłat skarbowych za złożenie pełnomocnictwa. Co więcej, dokument pełnomocnictwa także nie będzie potrzebny. Nadal jednak należy pamiętać o dokumencie tożsamości.

Natomiast, jeśli posługujesz się pełnomocnictwem pisemnym, to każdorazowo przy złożeniu pełnomocnictwa trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.

Zawieszenie działalności pocztą

Wniosek należy pobrać ze strony internetowej Biznes.gov.pl, wypełnić bez skreśleń, a następnie wysłać listem poleconym. W tym wariancie ważne jest, aby dokumenty były opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Kto i na jaki okres można zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej?

W przypadku firm zarejestrowanych w CEIDG okres zawieszenia działalności może być dowolny. Podmiot może ograniczyć swoją aktywność także na czas nieokreślony. We wniosku o zawieszenie działalności minimalny okres nie może być krótszy niż 30 dni.

Ważne! We wniosku można podać termin wsteczny lub przyszły, od kiedy działalność ma być zawieszona. Oznacza to, że może być on różny od dnia złożenia wniosku. W przypadku spółek sytuacja wygląda nieco inaczej.

Przedsiębiorstwo zarejestrowane w KRS może zawiesić prowadzenie firmy na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej jest ta wskazana we wniosku. Pamiętaj, że nie może to być dzień wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Niezależnie czy prowadzisz JDG, czy spółkę, istotne jest, aby podmiot, który chce zawiesić swoją działalność, nie zatrudniał pracowników:

 • na umowę o pracę;
 • spółdzielczej umowy o pracę;
 • na zasadzie wyboru, powołania i mianowania.

Warto także pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim powyższe nie dotyczy umów zleceń i umów o dzieło. Ponadto wszelkie zobowiązania podatkowe i składki przestają być naliczane od momentu zawieszenia firmy. Poniżej szerzej omawiamy te kwestie. Niemniej warto wiedzieć, że wszystkie zaległe opłaty skarbowe powstałe przed złożeniem wniosku o zawieszenie musisz uregulować. W innym wypadku zapłacisz odsetki od zaległości podatkowych.

Źródło: Freepik

Czy przedsiębiorca będzie musiał wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej?

Dobra wiadomość jest taka, że JDG i spółki w całym okresie zawieszenia działalności nie muszą opłacać zaliczek na podatek dochodowy.

W trakcie zawieszenia działalności z obowiązku naliczania i zapłaty zaliczek są:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (PIT, ryczałt);
 • wspólnicy spółek osobowych: jawnej, partnerskiej i komandytowej (PIT lub CIT);
 • spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki komandytowe (CIT).

Ważne! Jeśli partnerzy w spółce osobowej generują dochody poza zawieszoną działalnością, to nie będą oni uwzględniali w swoim rozliczeniu przychodów z tej firmy. Niemniej wspólnicy będą zobowiązani do obliczenia i opodatkowania dochodów z tych źródeł.

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z konieczności złożenia rocznej deklaracji. Dotyczy to zarówno roku zawieszenia działalności, jak i każdego kolejnego. Dopiero gdy skutecznie zamkniesz działalność, wówczas obowiązek przestanie istnieć.

Jeśli rozliczasz się na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to informacje o zawieszeniu spółki należy zamieścić w informacjach dodatkowych deklaracji CIT-8. 

Podatek VAT w trakcie zawieszenia działalności

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca (podatnik VAT) nie ma obowiązku składania pliku JPK_V7M lub JPK_V7K za okresy rozliczeniowe, które obejmuje zawieszenie. Jeśli jednak uzyskujesz przychody, np. z tytułu sprzedaży środków trwały, a w okresie zawieszenia powstanie obowiązek podatkowy, to musisz złożyć plik JPK_V7.

Zwolnienie z obowiązku składania pliku JPK_V7 nie obejmuje:

 • podatników importujących usługi i nabywających towary, w zakresie których są podatnikiem;
 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Obciążenia ZUS w czasie zawieszenia działalności

Jeśli otrzymasz potwierdzenie przyjęcia wniosku o zawieszenie działalności z centralnej ewidencji i informacji, to zawieszeniu ulegają także składki ZUS. 

W związku z zawieszeniem działalności istnieją dwa scenariusze. W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej za pełny miesiąc składek nie opłaca się w ogóle. Jeśli do zawieszenia doszło w trakcie miesiąca, to składki społeczne opłaca się proporcjonalnie do okresu zawieszenia. Jednocześnie składkę zdrowotną należy opłacić w pełnym wymiarze za miesiąc, w którym nastąpiło zawieszenie.

Warto także wspomnieć o ubezpieczeniu zdrowotnym. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej będziesz zwolniony z opłacania składek. Wiąże się to z brakiem możliwości korzystania z opieki zdrowotnej. Najlepiej zgłosić się bezpośrednio do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ lub u wybranego usługodawcy.

Jakie czynności można wykonywać w firmie, w trakcie zawieszenia?

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej:

 • możesz wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów — np. wynajmować nieruchomość do prowadzenia firmy;
 • możesz sprzedawać własne środki trwałe i wyposażenie;
 • możesz przyjmować należności i masz obowiązek regulowania zobowiązań, które powstały przed datą zawieszenia firmy;
 • masz prawo do uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych, administracyjnych, które są związane z działalnością i wykonywane przed datą zawieszenia firmy;
 • firma może zostać skontrolowana na zasadach określonych w przepisach przewidzianych dla przedsiębiorców;
 • możesz powołać lub odwołać zarządcę sukcesyjnego.

Zakres czynności oraz brak konieczności płacenia podatków i składek od momentu zawieszenia działalności to czas na przemyślenia. Być może uda Ci się wyprostować sprawy, co doprowadzi do wznowienia działalności. 

Zawieś działalność zarejestrowaną w CEIDG przez Internet

Jeśli sprawy nie idą po Twojej myśli, kontrahenci opóźniają się z zapłatą za towary lub usługi, a do tego Twój stan zdrowia wymaga podleczenia, to być może decyzja o zawieszeniu działalności będzie słuszna. Zyskasz czas, aby uporządkować sprawy, odzyskać pieniądze lub po prostu odpocząć i z nową energią wrócić do już istniejącego biznesu. Zawieszenie firmy nie oznacza jej zamknięcia. Zawsze możesz wrócić i odświeży kontakty biznesowe, a nawet zdobyć nowe, co pomoże Ci wrócić na właściwe tory. Po powrocie na dobre tory możesz rozwijać swój biznes, a pomoże w tym kredyt dla firmy.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Pożyczki dla zadłużonych bez zdolności kredytowej – jak wziąć finansowanie?

Pożyczki bez zdolności kredytowej to propozycja dla osób z zadłużeniem lub tych, które nie mają wystarczającej zdolności kredytowej, aby uzyskać kredyt w banku. Dzięki tego rodzaju produktom finansowym nawet osoby z wpisem w rejestrach dłużników mogą w krótkim czasie zdobyć potrzebne pieniądze. Tego typu pożyczki dostępne są przeważnie przez internet, a to umożliwia uzyskanie potrzebnych […]

Czytaj wpis
Pożyczka z komornikiem i złym BIKiem - czym jest i kto może skorzystać?

Niekorzystna sytuacja finansowa może dotknąć każdego, a jedna nieprzemyślana decyzja pociągnie za sobą lawinę problemów. Jeśli zmagasz się z zajęciem komorniczym, to najpewniej musisz stawiać czoła nie tylko konieczności spłaty zadłużenia, ale także innym pilnym wydatkom. Co robić? W takich sytuacjach pożyczki z komornikiem i złym BIKiem mogą być ratunkiem, dla tych osób, które w […]

Czytaj wpis
Pożyczka dla zadłużonych bez zdolności kredytowej: Gdzie szukać? Jakie warunki?

Trudna sytuacja życiowa i niska zdolność kredytowa to słaba perspektywa pozyskania kapitału od banku. Tradycyjne instytucje finansowe są zobligowane do dokładnej analizy swoich klientów. W związku z tym często odmawiają udzielenia kredytu osobom, które mają negatywną historię kredytową. Czy to oznacza definitywny brak szans na zewnętrzne finansowanie? Otóż nie.   Istnieją firmy pożyczkowe, które oferują pożyczki dla […]

Czytaj wpis
Pożyczka dla bezrobotnych – jak otrzymać pożyczkę na raty dla bezrobotnego?

Jeśli potrzebujesz pieniędzy na remont, wakacje, wymianę sprzętów RTV i AGD to w dzisiejszych czasach nie ma z tym problemu. Co więcej, możesz wziąć raty 0% i nie zapłacisz ani złotówki kosztów. Jednak nie każdy znajduje się w tak komfortowej pozycji. Osoby bezrobotne często napotykają trudności w uzyskaniu finansowania, gdyż dla banków są niewygodnymi klientami. […]

Czytaj wpis
Pożyczki długoterminowe dla zadłużonych: Sprawdź, jak działają pożyczki długoterminowe online

Niektórzy mówią, że lepiej jest mieć długi niż krótki. Ważny jest także ruch oceanu. Ty też nie pomyślałeś o katamaranie, prawda? Dlatego lepiej zajmijmy się finansami. W artykule przybliżymy, czym są pożyczki długoterminowe dla zadłużonych, kto ich udziela, a także ile i na jak długo można pożyczyć pieniądze. Umówmy się, że sama nazwa pożyczki wskazuje, […]

Czytaj wpis
15 sposobów na zwiększenie zdolności kredytowej

Drobna pożyczka czy milionowa transakcja na zakup nieruchomości przy użyciu kredytu wymagają posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej. Określa ona sytuacją kredytobiorcy w momencie składania wniosku. Na jej podstawie bank podejmuje decyzję o udzieleniu bądź odrzuceniu wniosku o finansowanie. Co zrobić, aby poprawić swoją zdolność kredytową i uzyskać kredyt w oczekiwanej wysokości? W artykule przyjrzymy się sposobom […]

Czytaj wpis
Pożyczka na wakacje to dobry pomysł? Sprawdź, kredyt na urlop i wczasy last minute!

Wakacje od dziecka kojarzą się z wolnością, beztroską i przyjemnościami. Wraz z wiekiem nadal ważne są trzy elementy, ale masz dużo więcej możliwości. Zamiast kopać piłkę na trzepaku lub rozdawać head shoty w Counter-Strike’a możesz odwiedzić polskie góry, morze, puszczę lub Krainę Wielkich Jezior Mazurskich. Poza tym czeka na Ciebie cały świat i masa ciekawych […]

Czytaj wpis
Konsolidacja chwilówek: Kredyt na spłatę chwilówek to zdrowsze finanse osobiste?

Chwila za chwilą płynie, a chwilówka za chwilówką mogą ten euforyczny i poetycki stan brutalnie przerwać. W momencie, gdy jeden dług spłacasz kolejnym, zaczynasz wpadać w spiralę pogłębiających się długów. Prowadzi to do destabilizacji budżetu domowego i prowadzi do rosnących kosztów i poważniejszych problemów. Co zrobić w takiej sytuacji? Jeśli czujesz, że zapada Ci się […]

Czytaj wpis
Kredyt na ślub i wesele – czy warto?

Dla wielu osób wesele to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Jest to niezapomniana chwila, którą chcesz uczcić w sposób wyjątkowy i niezapomniany. Rosnące oczekiwania społeczne i presji medialnej sprawiają, że wiele par decyduje się wziąć kredyt na ślub i wesele. Czy warto pożyczyć pieniądze, aby stworzyć „ten” wymarzony scenariusz? Zdania są podzielone, ale nie […]

Czytaj wpis
6 błędów przy ubieganiu się o kredyt – na co uważać?

W momencie, gdy wnioskujesz o kredyt, liczysz na zgodę banku lub firmy pożyczkowej. Jednocześnie liczysz, że decyzją, którą podjąłeś, jest rozsądna i korzystna finansowo. Droga do upragnionego celu bywa pełna pułapek i błędów, które mogą znacząco wpłynąć na Twoją sytuację finansową. Niezależnie od tego, czy po raz pierwszy przymierzasz się do zaciągnięcia kredytu, czy masz […]

Czytaj wpis
Pożyczka pozabankowa online – co to jest? Jakie są jej rodzaje popularnych chwilówek?

Pożyczki pozabankowe to w dzisiejszych czasach coraz bardziej popularny sposób pożyczania pieniędzy wśród Polaków. To wyjątkowo atrakcyjne produkty finansowe na niewielkie wydatki, z błyskawicznym procesem wnioskowania i z formalnościami, które załatwisz online. Pojawienie się pożyczek pozabankowych otworzyło drzwi dla dużego grona klientów. Wśród nich znalazły się także te osoby, które zostały odrzucone przez banki. Proces […]

Czytaj wpis
Konto osobiste – co warto o nim wiedzieć?

Podstawowym narzędziem finansowym, z którego Ty także korzystasz to konto osobiste. Jest to miejsce, gdzie wpływa Twoje wynagrodzenie, przechowujesz środki, a także zarządzasz swoimi wydatkami. Do rachunku podpięty może być popularny debet, a także na niego przelewane są pieniądze z kredytów. Co jeszcze warto wiedzieć o koncie osobistym? W artykule przyjrzymy się rachunkom bieżącym. Podpowiemy, […]

Czytaj wpis
1 2 3 11

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL