Ubezpieczenie kredytu

Podsumowanie artykułu

Ubezpieczenie kredytu może przybierać różne formy. Zakres ochrony oraz cena polisy jest uzależniona od wybranej formy finansowania. W przypadku kredytów hipotecznych dodatkowa polisa ubezpieczenia jest najczęściej wymogiem, aby podpisać umowę kredytową. Dla kredytów gotówkowych banki nie stawiają tak wygórowanych wymogów, a wykupienie ubezpieczenia kredytu leży wyłącznie w dobrej woli kredytobiorcy. Aktywna polisa ubezpieczenia spłaty kredytu to zabezpieczenie zarówno dla banku, jak i osoby decydującej się na kredyt.

Polisa ubezpieczenia kredytu to umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym, które stanowi dodatkowe zabezpieczenie zarówno dla kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. W razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji np. utrata pracy, nagła choroba lub śmierć jednego z kredytobiorców można popaść w spore kłopoty finansowe. Głównie z tego powodu warto mieć aktywne ubezpieczenie spłaty kredytu. W ten sposób można skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego w awaryjnych sytuacjach.

Jak to działa w praktyce? Ubezpieczenie od kredytu to przede wszystkim gwarancja wypłaty świadczenia pieniężnego na poczet spłaty kredytu w razie utraty pracy (najczęściej jednak wyłącznie wtedy, kiedy utarta jest wynikiem zwolnień grupowych lub bankructwa firmy). Czy warto mieć ubezpieczenie spłaty kredytu? Zdecydowanie tak, szczególnie jeśli cenisz sobie maksimum bezpieczeństwa w trakcie zaciągania zobowiązania w banku lub instytucji pozabankowej.

Ubezpieczenie kredytu - czy jest obowiązkowe?

Banki w Polsce mogą wymagać wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie lub innej polisy, jeśli kredytobiorca nie spełnia wszystkich wymogów potrzebnych do udzielenia kredytu. Sytuacje, w których instytucje finansowe najczęściej wymagają polisy z towarzystwem ubezpieczeniowym to:

 • brak wymaganego wkładu własnego - ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stanowi zabezpieczenie dla banku w razie niewypłacalności kredytobiorcy,
 • wysoka kwota finansowania - dotyczy głównie kredytów hipotecznych, gdzie kwoty sięgają nawet kilkuset tysięcy złotych,
 • wiek kredytobiorcy wykraczający poza normy,
 • niestabilna sytuacja finansowa.

Zawsze wtedy, kiedy bank ma jakiekolwiek wątpliwości odnośnie do wiarygodności i wypłacalności potencjalnego klienta, może postawić warunek wykupienia ubezpieczenia do kredytu. Dzięki temu instytucja nie musi martwić się o spłatę zobowiązania w razie pojawienia się sytuacji losowej w życiu kredytobiorcy.

W przypadku kredytów gotówkowych na wypadek niezdolności do pracy może zadziałać ubezpieczenie na życie do kredytu. Podobnie dla zobowiązań hipotecznych. Warto jednak mieć na uwadze, że warunki ubezpieczenia w poszczególnych instytucjach mogą być zupełnie inne. Aby zakup ubezpieczenia miał sens zarówno dla kredytobiorcy, jak i kredytodawcy zawsze warto dokładnie przeanalizować, co daje ubezpieczenie kredytu.

Rodzaje ubezpieczenia od kredytu

W przypadku ubezpieczenia kredytu warto również pamiętać, że na rynku wyróżniamy różne polisy ubezpieczeniowe. Zależnie od wybranej formy finansowania oraz instytucji udzielającej wsparcia rozróżniamy co najmniej kilka odmian polis ubezpieczeniowych. Najpopularniejsze to te na życie, ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy, a także od utraty pracy. Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak działają konkretne polisy ubezpieczenia kredytowego.

Ubezpieczenie na życie

To polisa, która chroni przede wszystkim interesy banku oraz rodziny zmarłego kredytobiorcy. W przypadku śmierci ogólne warunki ubezpieczenia gwarantują wypłatę świadczenia potrzebnego do uregulowania pozostałej części kredytu. Krewni zmarłego kredytobiorcy są zobowiązani do tego, aby złożyć do towarzystwa ubezpieczeniowego pisemny wniosek wraz z przedstawieniem dokumentacji dotyczącej śmierci danej osoby.

Posiadanie aktywnej polisy na życie to dobre zabezpieczenie dla pozostałych kredytobiorców oraz najbliższej rodziny. Banki również zachęcają do zawarcia umowy ubezpieczenia na życie, gdyż to redukuje ryzyko braku spłaty zadłużenia w razie śmierci lub poważnej choroby kredytobiorcy. 

Ciekawostka! Ubezpieczenie na życie może być wymagane przez banki do kredytu hipotecznego z niskim wkładem własnym. O ile według prawa banki nie mogą wymagać wykupienia takiej polisy, o tyle najczęściej jest to warunek podpisania umowy kredytowej.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

To rodzaj polisy, która najczęściej obejmuje kredytobiorców, którzy nie dysponują wkładem własnym większym niż 10% wartości inwestycji. Instytucje finansowe, aby zabezpieczyć swoje interesy, stawiają warunek wykupienia polisy ubezpieczenia kredytu. W przeciwnym razie nie ma możliwości podpisania umowy kredytowej.

Miesięczna składka obowiązkowego ubezpieczenia tego typu jest doliczana do comiesięcznej raty tak długo, aż kredytobiorca nie wykaże odpowiednio wysokiego wkładu. Alternatywnie można też przenieść kredyt do innego banku wraz ze wzrostem wartości LTV, dzięki czemu można uniknąć kosztów dodatkowego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od utraty pracy

Ubezpieczenie na życie w przypadku śmierci lub choroby kredytobiorcy to niejedyne zabezpieczenie spłaty zobowiązania. Dobry zakres ochrony można otrzymać też w ramach polisy ochronnej na wypadek utraty pracy. Dodatkowe świadczenie na poczet spłaty kredytu można otrzymać tylko wtedy, kiedy utrata pracy nie jest z winy kredytobiorcy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej proponują wypłatę świadczenia na poczet spłaty zobowiązania gotówkowego lub hipotecznego przez określony czas od utraty pracy, np. 6 lub 12 miesięcy. Uwaga! Do wypłaty świadczenia w ramach ubezpieczenia tego typu potrzebujesz dokumentów potwierdzających fakt ustania zatrudnienia na określonych warunkach, np. świadectwo pracy.

Ubezpieczenie pomostowe

To ubezpieczenie, które jeszcze do 2022 roku było naliczane przez banki, szczególnie w przypadku kredytów hipotecznych. W tym przypadku dodatkowe koszty były naliczane do czasu uzyskania prawomocnego wpisu ustanowienia hipoteki w księgach wieczystych. Kredytobiorcy do tej pory musieli godzić się na dodatkowe koszty kredytowe w wysokości nawet do kilkuset złotych miesięcznie.

Zmiana przepisów w 2022 roku spowodowała, że banki nie pobierają już ubezpieczenia pomostowego, a dodatkowo wielu kredytobiorców otrzymało zwrot pobranego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa

Taka polisa może obowiązywać w przypadku kredytu hipotecznego i konsumpcyjnego. W razie wypadku lub schorzenia przekładającego się na trwałe inwalidztwo kredytobiorcy, można pokryć część kosztów w ramach kredytu świadczeniem z funduszu ubezpieczeniowego. Wystarczy zdobyć odpowiednie zaświadczenie o nabytej niepełnosprawności, które jest wydawane na specjalny wniosek przez ZUS.

Ubezpieczenie nieruchomości

To ostatni rodzaj ubezpieczenia, który najczęściej stosuje się przy kredytach hipotecznych. Banki zawierają w umowach zapiski, które zobowiązują kredytobiorcę do wykupienia polisy ubezpieczenia nieruchomości. W razie jakiegokolwiek zniszczenia lub katastrofy wpływającej na nieruchomość właściciel otrzyma środki potrzebne do przywrócenia jej dawnego stanu lub na spłatę kredytu bankowego. 

Czy rodzaj kredytu ma wpływ na polisę ubezpieczeniową?

Oczywiście, że tak. Ubezpieczenie mieszkania/domu działa zupełnie inaczej niż ubezpieczenie kredytu od utraty pracy. Warto dodać, że obowiązkowe ubezpieczenie to jedynie takie, które dotyczy odpowiedzialności cywilnej i mienia. Wynika to z Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Są też pewne zależności pomiędzy ubezpieczeniem a rodzajem zaciągniętego zobowiązania. Kilka z nich to:

 • kwoty kredytu (gotówkowego lub hipotecznego),
 • termin spłaty,
 • wiek kredytobiorcy,
 • zdolność kredytowa,
 • zakres ochrony w ramach polisy ubezpieczeniowej.

Często zdarza się, że wykupiona polisa ubezpieczeniowa powoduje obniżenie kosztów kredytu, np. niższa marża banku. W takiej sytuacji może nastąpić zmniejszenie rat kredytu, aczkolwiek dodatkowe koszty będzie generować miesięczna opłata za polisę ubezpieczeniową (o ile nie została spłacona jednorazowo lub włączona w koszty okołokredytowe).

Ubezpieczenie a kredyt hipoteczny

Obecnie ubezpieczenie kredytu hipotecznego może być wymagane przez bank jako warunek podpisania umowy kredytowej, ale nie musi. Tak naprawdę wszystko zależy od wysokości wniesionego wkładu własnego w zakup nieruchomości oraz indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. W ramach kredytu hipotecznego najczęściej obowiązują trzy rodzaje ubezpieczenia:

 • pomostowe - do czasu wpisu hipoteki do KW,
 • niskiego wkładu własnego - najczęściej dla wkładów poniżej 20%,
 • od utraty pracy/na życie.

Warto też zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia nieruchomości - nawet jeśli bank tego nie wymaga (to mało prawdopodobne). W ten sposób można zabezpieczyć lokum mieszkalne na wypadek nieprzewidzianych sytuacji, np. pożar. Miesięczne koszty takiej polisy to maksymalnie 200-300 złotych, natomiast kwota świadczenia w razie zniszczenia budynku sięga nawet do kilkuset tysięcy złotych.

Kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego nie jest wymagane praktycznie przez żaden bank komercyjny w Polsce. Mimo to opcja wykupienia dodatkowej polisy jest dostępna w większości ofert. Koszt ubezpieczenia spłaty kredytu gotówkowego to najczęściej do kilkudziesięciu złotych miesięcznie (doliczane do raty kredytu).

Możliwość otrzymania wsparcia finansowego w ramach ubezpieczenia kredytu gotówkowego to niejedyny atut takiego rozwiązania. Kredytobiorcy decydujący się na podpisanie umowy dodatkowej polisy, np. w przypadku utraty pracy lub na wypadek śmierci mogą liczyć na zmniejszenie prowizji banku za udzielenie finansowania. 

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu?

Obliczenie całkowitych kosztów ubezpieczenia powinno odbywać się jeszcze przed złożeniem wniosku kredytowego. Dlaczego? W ten sposób można szybko ocenić całkowite koszty wynikające z umowy kredytu, jak i polisy ubezpieczeniowej. Na wysokość opłaty za aktywną polisę ubezpieczenia kredytu wpływa kilka czynników:

 • rodzaj ubezpieczenia,
 • zakres ochrony,
 • suma świadczenia w ramach polisy ubezpieczeniowej,
 • czas trwania umowy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej ustalają wartość miesięcznej składki na podstawie sumy ubezpieczenia. Przykładowo: za polisę ubezpieczenia nieruchomości na 500 tys. złotych ubezpieczyciel może naliczyć opłaty w wysokości ok. 1% sumy ubezpieczenia.

Aby dowiedzieć się, ile kosztuje polisa kredytu i co obejmuje ubezpieczenie, warto skontaktować się z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego. Ekspert zawsze podpowie, jaki zakres ochrony może być przydatny, jakie zdarzenia losowe zostaną objęte ochroną, a także poinformuje, jakie są dostępne sposoby wypłaty ubezpieczenia.

Jak działa ubezpieczenie od kredytu?

Ubezpieczenie kredytu to standardowe polisa, która obejmuje szereg różnych sytuacji losowych i nie tylko. Podpisując taką umowę, można zabezpieczyć siebie, najbliższą rodzinę, a także kredytodawcę na wypadek problemów ze spłatą zobowiązania. Ubezpieczenie mieszkania obejmuje najczęściej wypłatę świadczeń w razie pożaru, powodzi lub innych sytuacji losowych. Decydując się na ubezpieczenie na wypadek utraty pracy lub na życie - świadczenia będą wypłacane na poczet spłaty rat kredytu.

Aby otrzymać należne środki, trzeba pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

 • terminowe płatności rat polisy ubezpieczeniowej,
 • skompletowanie dokumentacji potrzebnej do potwierdzenia możliwości wypłaty świadczenia.

W przypadku ubezpieczenia kredytu hipotecznego należne pieniądze są najczęściej wypłacane na poczet banku finansującego (o ile instytucja nie postanowi inaczej). 

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu - kiedy jest możliwa?

Wielu kredytobiorców w dzisiejszych czasach decyduje się na ubezpieczenie kredytu tylko dlatego, że jest to wymagane do podpisania umowy kredytowej. W niektórych sytuacjach warto rozważyć możliwość rezygnacji z narzuconej polisy i wykupienie innej z korzystniejszymi warunkami ochrony. 

Z ubezpieczenia kredytu w czasie trwania umowy kredytowej można zrezygnować... ale tylko wtedy, kiedy ów polisa nie jest obowiązkowo wymagana przez bank!

W przypadku chęci zmiany lub całkowitej rezygnacji z ubezpieczenia po czasie warto skontaktować się z przedstawicielem banku. Często jest to możliwe, ale wiąże się z narzuceniem przez bank dodatkowych kosztów, np. przez zwiększenie prowizji lub oprocentowania kredytu. W terminie do 30 dni od daty podpisania umowy polisy ubezpieczenia można odstąpić od umowy.

Co ze zwrotem środków po rezygnacji z polisy, która została opłacona z góry za określony czas? Wtedy konieczne jest złożenie wniosku do towarzystwa ubezpieczeniowego o zwrot kosztów za niewykorzystany okres polisy ubezpieczeniowej. Podobnie wygląda sytuacja z wcześniejszą spłatą. Wtedy zwrot kosztów ubezpieczenia przysługuje zgodnie z przepisami Art. 813 Kodeksu cywilnego. Składka oblicza się za czas trwania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej, a więc środki pobrane za niewykorzystany okres ochrony powinny zostać zwrócone.

Wypowiedzenie ubezpieczenia kredytu - jak napisać wniosek?

Kompletny wniosek o rezygnację z ubezpieczenia kredytu powinien zawierać przede wszystkim informacje o kredytobiorcy, a także dane dotyczące wykupionej polisy. Najważniejsze elementy wniosku rezygnacyjnego to:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • data urodzenia,
 • adres,
 • seria i numer polisy ubezpieczenia,
 • numer umowy kredytowej.

Po złożeniu wniosku o chęć rezygnacji z ubezpieczenia kredytu towarzystwo ma najczęściej 14 dni na zwrot środków należnych za niewykorzystany okres ochronny. 

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego i gotówkowego

Ubezpieczenia kredytowe w Polsce to chętnie wybierane polisy głównie przez osoby zaciągające kredytu hipoteczne. To świetna forma zabezpieczenia interesów kredytobiorcy i firmy udzielającej finansowania. Często zdarza się, że w przypadku kredytu zabezpieczenia jego spłaty jest kluczowe, aby bank dał możliwość podpisania umowy kredytowej.

Niezależnie od wykonywanej pracy warto zdecydować się na ubezpieczenie kredytu. Taka polisa to świetny sposób, aby zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji losowych. To gwarancja, że kwota pozostała do spłaty nie będzie stanowić problemu, np. dla rodziny zmarłego kredytobiorcy lub w razie nagłej utraty źródła dochodu.

Co z ubezpieczeniem kredytu w razie śmierci kredytobiorcy?

Śmierć kredytobiorcy najczęściej powoduje, że zobowiązanie przechodzi na najbliższych danej osoby. Alternatywnie bank może zlicytować nieruchomość, a pozyskanie środki przeznaczyć na poczet spłaty zobowiązania. Decydując się na polisę ochronną w razie śmierci kredytobiorcy, spłata kredytu przez ubezpieczyciela odbędzie się na specjalnie złożony wniosek, np. przez rodzinę zmarłego. To oznacza, że zobowiązanie nie przejdzie na rodzinę dotychczasowego kredytobiorcy, a zostanie spłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jaki jest zakres ubezpieczenia kredytu?

Zakres ubezpieczenia kredytu jest zależny od wybranego rodzaju polisy oraz warunków wynikających z umowy. Popularne rodzaje ubezpieczeń najczęściej obejmują wsparcie w zakresie: utraty pracy, poważnej choroby, wystąpienia niepełnosprawności, wystąpienia sytuacji losowych.

W jaki sposób można zapłacić za ubezpieczenie kredytu?

Uregulowanie kosztów w ramach ubezpieczenia kredytu może odbywać się na kilka sposobów. Banki często doliczają miesięczne koszty polisy do rat kredytowych. Kredytobiorca może też zdecydować się na wykupienie polisy z opcją płatności jednorazowej, kwartalnej lub miesięcznej, niezależnie od rat kredytowych.

Czy bank może wymagać wykupienia polisy ubezpieczenia kredytu?

Oczywiście, że tak, szczególnie jeśli zobowiązanie opiewa na kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych. To najczęściej spotykany wymóg w przypadku kredytów hipotecznych. Wtedy dodatkowa polisa stanowi warunek podpisania umowy kredytowej z bankiem.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Umowa kredytu hipotecznego - na co zwrócić uwagę?

Podpisanie umowy kredytowej jest obligatoryjne w przypadku każdego nowego zobowiązania finansowego: zarówno kredytu gotówkowego, hipotecznego, konsolidacyjnego, jak i pożyczki ratalnej. To rodzaj umowy, która dotyczy banku/firmy pożyczkowej oraz osoby ubiegającej się o wsparcie finansowe. Przed podpisaniem umowy kredytu hipotecznego warto zwrócić uwagę na kilka aspektów: Umowa kredytowa dzieli się na dwie części. Pierwsza to OWU, […]

Czytaj wpis
Jak oszczędzać pieniądze bez wyrzeczeń?

Chcesz mieć na tyle wysokie oszczędności, żeby nie martwić się utrzymaniem swojej rodziny? Dodatkowe pieniądze na rachunku bankowym to świetna poduszka finansowa, która jest gwarancją spłaty zobowiązań wobec banków, firm pożyczkowych i usługodawców w razie problemów gospodarstwa domowego. Chcesz dowiedzieć się jak odkładać pieniądze, aby osiągnąć zamierzone cele? W tym artykule znajdziesz sprawdzone sposoby na […]

Czytaj wpis
Krajowy Rejestr Długów - co to jest?

KRD to inaczej Biuro Informacji Gospodarczej. Instytucja powstała po to, aby nadzorować konsumentów oraz przedsiębiorców w kwestii terminowej spłaty zobowiązań finansowych. Krajowy Rejestr Długów powstał w 2003 roku. Od tamtego czasu wprowadzono ustawę, która określa sposób udostępniania danych gospodarczych. Baza BIG Infomonitor powstała w celu zbierania informacji o przedsiębiorcach oraz konsumentach prywatnych. Jeśli ktokolwiek dopuści […]

Czytaj wpis
Kalkulator kredytu hipotecznego

Internetowy kalkulator rat kredytu hipotecznego jest najczęściej darmowym oprogramowaniem dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej. Każdy, kto planuje złożyć wniosek kredytowy, może skorzystać z kalkulatora i poznać całkowity koszt kredytu wraz z innymi kluczowymi składowymi. Kalkulator kredytowy ułatwia obliczenie miesięcznego kosztu kredytu hipotecznego. To szansa na szybką ocenę swoich możliwości finansowych i zestawienie kosztów z dochodami […]

Czytaj wpis
Na czym polega upadłość konsumencka?

O pojęciu upadłości konsumenckiej słyszał na pewno każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i miał problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. To dotyczy zarówno firm, które zbankrutowały, jak i osób fizycznych. Zgodnie z definicją upadłość konsumencka odnosi się do niewypłacalności osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Ustawa o upadłości konsumenckiej wskazuje, że to częściowe […]

Czytaj wpis
Czym jest lokata bankowa?

Mianem lokaty bankowej nazywamy produkt finansowy, który służy do deponowania wolnych środków, czyli oszczędności. Taki depozyt bankowy zakłada się w ramach podpisania umowy z wybraną instytucją finansową. Za aktywną lokatę uznaje się taki rachunek, na który została wpłacona ustalona kwota. Warto dodać, że w większości przypadków lokaty uniemożliwiają swobodne korzystanie z wpłaconego kapitału - musisz […]

Czytaj wpis
Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Kredyty mieszkaniowe to jedne z najbardziej skomplikowanych form finansowania dostępnych na polskim rynku. Dlaczego? Otóż wniosek o kredyt w tej formie wymaga dołączenia wielu dokumentów, których objętość jest uzależniona od indywidualnej sytuacji potencjalnego kredytobiorcy. Bank, który zdecyduje się udzielić Ci kredytu hipotecznego, prawdopodobnie zaproponuje takie warunki, aby kwota kredytu nie przekraczała Twoich możliwości finansowych. Planujesz […]

Czytaj wpis
Odsetki od zaległości podatkowych

Najszybszą drogą do oceny wysokości zadłużenia wobec organu podatkowego jest wykorzystanie kalkulatora odsetek podatkowych. To narzędzie dostępne na rządowych stronach, które pozwala na szybkie wyliczenie kwoty zaległości na podstawie kilku parametrów: kwota zobowiązania, termin płatności, termin uregulowania zadłużenia. Co więcej, stawka odsetek będzie uzależniona od tego, czy są to odsetki za zwłokę, czy opłata prolongacyjna. […]

Czytaj wpis
Refinansowanie kredytu i pożyczki w praktyce

Niektóre zobowiązania bankowe i pozabankowe można bez problemu przenieść do innej instytucji, bez dodatkowych kosztów. To opłacalne przedsięwzięcie, o ile wiesz, jak wybrać najlepszą propozycję finansowania dla siebie. Kredyt konsolidacyjny to najpopularniejsza odmiana zobowiązania pozwalającego na refinansowanie kredytów i pożyczek. Jeśli chcesz otrzymać korzystniejszy harmonogram spłaty lub zmniejszyć całkowity koszt kredytu, koniecznie pomyśl o opcji […]

Czytaj wpis
Oddłużanie chwilówek - pomoc dla zadłużonych

Pożyczki pozabankowe są obecnie ogólnodostępne, co powoduje, że coraz więcej osób popada w spiralę zadłużenia. Krótki okres spłaty chwilówki, brak stabilnego źródła dochodu oraz problemy zdrowotne to główne czynniki, które powodują, że zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania może doprowadzić do wszczęcia procesu windykacyjnego, a nawet upadłości konsumenckiej. Chcesz dowiedzieć się, co zrobić w sytuacji, kiedy wierzyciel ubiega […]

Czytaj wpis
Oprocentowanie lokat bankowych - ranking

Oprocentowanie lokat w bankach komercyjnych zawsze jest przedstawiane jako wartość procentowa zysku w skali roku. Jeśli chodzi o stawkę oprocentowania takich produktów bankowych, warto dodać, że wskaźnik jest taki sam dla stałych i nowych klientów. W przypadku lokat na nowe środki proponowanych przez banki oprocentowanie wciąż pozostaje na dość niskim poziomie. Najlepsze lokaty bankowe oferują […]

Czytaj wpis
Prowizja za udzielenie kredytu

Opłata za udzielnie finansowania i obsługę bankową to nic innego, jak prowizja bankowa. Udzielenie kredytu gotówkowego, hipotecznego, a nawet kredytu konsolidacyjnego najczęściej wiąże się z ryzykiem naliczenia dodatkowych kosztów. Wysokość prowizji od kredytu jest uzależniona od całkowitej kwoty przyznanej kredytobiorcy oraz indywidualnych ustaleń banku. Zgodnie z Prawem bankowym instytucje finansowe mogą dobrowolnie ustalać wartość pobieranych […]

Czytaj wpis
1 2 3 5

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL