Ubezpieczenie kredytu

Podsumowanie artykułu

Ubezpieczenie kredytu może przybierać różne formy. Zakres ochrony oraz cena polisy jest uzależniona od wybranej formy finansowania. W przypadku kredytów hipotecznych dodatkowa polisa ubezpieczenia jest najczęściej wymogiem, aby podpisać umowę kredytową. Dla kredytów gotówkowych banki nie stawiają tak wygórowanych wymogów, a wykupienie ubezpieczenia kredytu leży wyłącznie w dobrej woli kredytobiorcy. Aktywna polisa ubezpieczenia spłaty kredytu to zabezpieczenie zarówno dla banku, jak i osoby decydującej się na kredyt.

Polisa ubezpieczenia kredytu to umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym, które stanowi dodatkowe zabezpieczenie zarówno dla kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. W razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji np. utrata pracy, nagła choroba lub śmierć jednego z kredytobiorców można popaść w spore kłopoty finansowe. Głównie z tego powodu warto mieć aktywne ubezpieczenie spłaty kredytu. W ten sposób można skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego w awaryjnych sytuacjach.

Jak to działa w praktyce? Ubezpieczenie od kredytu to przede wszystkim gwarancja wypłaty świadczenia pieniężnego na poczet spłaty kredytu w razie utraty pracy (najczęściej jednak wyłącznie wtedy, kiedy utarta jest wynikiem zwolnień grupowych lub bankructwa firmy). Czy warto mieć ubezpieczenie spłaty kredytu? Zdecydowanie tak, szczególnie jeśli cenisz sobie maksimum bezpieczeństwa w trakcie zaciągania zobowiązania w banku lub instytucji pozabankowej.

Ubezpieczenie kredytu - czy jest obowiązkowe?

Banki w Polsce mogą wymagać wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie lub innej polisy, jeśli kredytobiorca nie spełnia wszystkich wymogów potrzebnych do udzielenia kredytu. Sytuacje, w których instytucje finansowe najczęściej wymagają polisy z towarzystwem ubezpieczeniowym to:

 • brak wymaganego wkładu własnego - ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stanowi zabezpieczenie dla banku w razie niewypłacalności kredytobiorcy,
 • wysoka kwota finansowania - dotyczy głównie kredytów hipotecznych, gdzie kwoty sięgają nawet kilkuset tysięcy złotych,
 • wiek kredytobiorcy wykraczający poza normy,
 • niestabilna sytuacja finansowa.

Zawsze wtedy, kiedy bank ma jakiekolwiek wątpliwości odnośnie do wiarygodności i wypłacalności potencjalnego klienta, może postawić warunek wykupienia ubezpieczenia do kredytu. Dzięki temu instytucja nie musi martwić się o spłatę zobowiązania w razie pojawienia się sytuacji losowej w życiu kredytobiorcy.

W przypadku kredytów gotówkowych na wypadek niezdolności do pracy może zadziałać ubezpieczenie na życie do kredytu. Podobnie dla zobowiązań hipotecznych. Warto jednak mieć na uwadze, że warunki ubezpieczenia w poszczególnych instytucjach mogą być zupełnie inne. Aby zakup ubezpieczenia miał sens zarówno dla kredytobiorcy, jak i kredytodawcy zawsze warto dokładnie przeanalizować, co daje ubezpieczenie kredytu.

Rodzaje ubezpieczenia od kredytu

W przypadku ubezpieczenia kredytu warto również pamiętać, że na rynku wyróżniamy różne polisy ubezpieczeniowe. Zależnie od wybranej formy finansowania oraz instytucji udzielającej wsparcia rozróżniamy co najmniej kilka odmian polis ubezpieczeniowych. Najpopularniejsze to te na życie, ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy, a także od utraty pracy. Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak działają konkretne polisy ubezpieczenia kredytowego.

Ubezpieczenie na życie

To polisa, która chroni przede wszystkim interesy banku oraz rodziny zmarłego kredytobiorcy. W przypadku śmierci ogólne warunki ubezpieczenia gwarantują wypłatę świadczenia potrzebnego do uregulowania pozostałej części kredytu. Krewni zmarłego kredytobiorcy są zobowiązani do tego, aby złożyć do towarzystwa ubezpieczeniowego pisemny wniosek wraz z przedstawieniem dokumentacji dotyczącej śmierci danej osoby.

Posiadanie aktywnej polisy na życie to dobre zabezpieczenie dla pozostałych kredytobiorców oraz najbliższej rodziny. Banki również zachęcają do zawarcia umowy ubezpieczenia na życie, gdyż to redukuje ryzyko braku spłaty zadłużenia w razie śmierci lub poważnej choroby kredytobiorcy. 

Ciekawostka! Ubezpieczenie na życie może być wymagane przez banki do kredytu hipotecznego z niskim wkładem własnym. O ile według prawa banki nie mogą wymagać wykupienia takiej polisy, o tyle najczęściej jest to warunek podpisania umowy kredytowej.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

To rodzaj polisy, która najczęściej obejmuje kredytobiorców, którzy nie dysponują wkładem własnym większym niż 10% wartości inwestycji. Instytucje finansowe, aby zabezpieczyć swoje interesy, stawiają warunek wykupienia polisy ubezpieczenia kredytu. W przeciwnym razie nie ma możliwości podpisania umowy kredytowej.

Miesięczna składka obowiązkowego ubezpieczenia tego typu jest doliczana do comiesięcznej raty tak długo, aż kredytobiorca nie wykaże odpowiednio wysokiego wkładu. Alternatywnie można też przenieść kredyt do innego banku wraz ze wzrostem wartości LTV, dzięki czemu można uniknąć kosztów dodatkowego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od utraty pracy

Ubezpieczenie na życie w przypadku śmierci lub choroby kredytobiorcy to niejedyne zabezpieczenie spłaty zobowiązania. Dobry zakres ochrony można otrzymać też w ramach polisy ochronnej na wypadek utraty pracy. Dodatkowe świadczenie na poczet spłaty kredytu można otrzymać tylko wtedy, kiedy utrata pracy nie jest z winy kredytobiorcy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej proponują wypłatę świadczenia na poczet spłaty zobowiązania gotówkowego lub hipotecznego przez określony czas od utraty pracy, np. 6 lub 12 miesięcy. Uwaga! Do wypłaty świadczenia w ramach ubezpieczenia tego typu potrzebujesz dokumentów potwierdzających fakt ustania zatrudnienia na określonych warunkach, np. świadectwo pracy.

Ubezpieczenie pomostowe

To ubezpieczenie, które jeszcze do 2022 roku było naliczane przez banki, szczególnie w przypadku kredytów hipotecznych. W tym przypadku dodatkowe koszty były naliczane do czasu uzyskania prawomocnego wpisu ustanowienia hipoteki w księgach wieczystych. Kredytobiorcy do tej pory musieli godzić się na dodatkowe koszty kredytowe w wysokości nawet do kilkuset złotych miesięcznie.

Zmiana przepisów w 2022 roku spowodowała, że banki nie pobierają już ubezpieczenia pomostowego, a dodatkowo wielu kredytobiorców otrzymało zwrot pobranego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa

Taka polisa może obowiązywać w przypadku kredytu hipotecznego i konsumpcyjnego. W razie wypadku lub schorzenia przekładającego się na trwałe inwalidztwo kredytobiorcy, można pokryć część kosztów w ramach kredytu świadczeniem z funduszu ubezpieczeniowego. Wystarczy zdobyć odpowiednie zaświadczenie o nabytej niepełnosprawności, które jest wydawane na specjalny wniosek przez ZUS.

Ubezpieczenie nieruchomości

To ostatni rodzaj ubezpieczenia, który najczęściej stosuje się przy kredytach hipotecznych. Banki zawierają w umowach zapiski, które zobowiązują kredytobiorcę do wykupienia polisy ubezpieczenia nieruchomości. W razie jakiegokolwiek zniszczenia lub katastrofy wpływającej na nieruchomość właściciel otrzyma środki potrzebne do przywrócenia jej dawnego stanu lub na spłatę kredytu bankowego. 

Czy rodzaj kredytu ma wpływ na polisę ubezpieczeniową?

Oczywiście, że tak. Ubezpieczenie mieszkania/domu działa zupełnie inaczej niż ubezpieczenie kredytu od utraty pracy. Warto dodać, że obowiązkowe ubezpieczenie to jedynie takie, które dotyczy odpowiedzialności cywilnej i mienia. Wynika to z Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Są też pewne zależności pomiędzy ubezpieczeniem a rodzajem zaciągniętego zobowiązania. Kilka z nich to:

 • kwoty kredytu (gotówkowego lub hipotecznego),
 • termin spłaty,
 • wiek kredytobiorcy,
 • zdolność kredytowa,
 • zakres ochrony w ramach polisy ubezpieczeniowej.

Często zdarza się, że wykupiona polisa ubezpieczeniowa powoduje obniżenie kosztów kredytu, np. niższa marża banku. W takiej sytuacji może nastąpić zmniejszenie rat kredytu, aczkolwiek dodatkowe koszty będzie generować miesięczna opłata za polisę ubezpieczeniową (o ile nie została spłacona jednorazowo lub włączona w koszty okołokredytowe).

Ubezpieczenie a kredyt hipoteczny

Obecnie ubezpieczenie kredytu hipotecznego może być wymagane przez bank jako warunek podpisania umowy kredytowej, ale nie musi. Tak naprawdę wszystko zależy od wysokości wniesionego wkładu własnego w zakup nieruchomości oraz indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. W ramach kredytu hipotecznego najczęściej obowiązują trzy rodzaje ubezpieczenia:

 • pomostowe - do czasu wpisu hipoteki do KW,
 • niskiego wkładu własnego - najczęściej dla wkładów poniżej 20%,
 • od utraty pracy/na życie.

Warto też zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia nieruchomości - nawet jeśli bank tego nie wymaga (to mało prawdopodobne). W ten sposób można zabezpieczyć lokum mieszkalne na wypadek nieprzewidzianych sytuacji, np. pożar. Miesięczne koszty takiej polisy to maksymalnie 200-300 złotych, natomiast kwota świadczenia w razie zniszczenia budynku sięga nawet do kilkuset tysięcy złotych.

Kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego nie jest wymagane praktycznie przez żaden bank komercyjny w Polsce. Mimo to opcja wykupienia dodatkowej polisy jest dostępna w większości ofert. Koszt ubezpieczenia spłaty kredytu gotówkowego to najczęściej do kilkudziesięciu złotych miesięcznie (doliczane do raty kredytu).

Możliwość otrzymania wsparcia finansowego w ramach ubezpieczenia kredytu gotówkowego to niejedyny atut takiego rozwiązania. Kredytobiorcy decydujący się na podpisanie umowy dodatkowej polisy, np. w przypadku utraty pracy lub na wypadek śmierci mogą liczyć na zmniejszenie prowizji banku za udzielenie finansowania. 

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu?

Obliczenie całkowitych kosztów ubezpieczenia powinno odbywać się jeszcze przed złożeniem wniosku kredytowego. Dlaczego? W ten sposób można szybko ocenić całkowite koszty wynikające z umowy kredytu, jak i polisy ubezpieczeniowej. Na wysokość opłaty za aktywną polisę ubezpieczenia kredytu wpływa kilka czynników:

 • rodzaj ubezpieczenia,
 • zakres ochrony,
 • suma świadczenia w ramach polisy ubezpieczeniowej,
 • czas trwania umowy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej ustalają wartość miesięcznej składki na podstawie sumy ubezpieczenia. Przykładowo: za polisę ubezpieczenia nieruchomości na 500 tys. złotych ubezpieczyciel może naliczyć opłaty w wysokości ok. 1% sumy ubezpieczenia.

Aby dowiedzieć się, ile kosztuje polisa kredytu i co obejmuje ubezpieczenie, warto skontaktować się z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego. Ekspert zawsze podpowie, jaki zakres ochrony może być przydatny, jakie zdarzenia losowe zostaną objęte ochroną, a także poinformuje, jakie są dostępne sposoby wypłaty ubezpieczenia.

Jak działa ubezpieczenie od kredytu?

Ubezpieczenie kredytu to standardowe polisa, która obejmuje szereg różnych sytuacji losowych i nie tylko. Podpisując taką umowę, można zabezpieczyć siebie, najbliższą rodzinę, a także kredytodawcę na wypadek problemów ze spłatą zobowiązania. Ubezpieczenie mieszkania obejmuje najczęściej wypłatę świadczeń w razie pożaru, powodzi lub innych sytuacji losowych. Decydując się na ubezpieczenie na wypadek utraty pracy lub na życie - świadczenia będą wypłacane na poczet spłaty rat kredytu.

Aby otrzymać należne środki, trzeba pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

 • terminowe płatności rat polisy ubezpieczeniowej,
 • skompletowanie dokumentacji potrzebnej do potwierdzenia możliwości wypłaty świadczenia.

W przypadku ubezpieczenia kredytu hipotecznego należne pieniądze są najczęściej wypłacane na poczet banku finansującego (o ile instytucja nie postanowi inaczej). 

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu - kiedy jest możliwa?

Wielu kredytobiorców w dzisiejszych czasach decyduje się na ubezpieczenie kredytu tylko dlatego, że jest to wymagane do podpisania umowy kredytowej. W niektórych sytuacjach warto rozważyć możliwość rezygnacji z narzuconej polisy i wykupienie innej z korzystniejszymi warunkami ochrony. 

Z ubezpieczenia kredytu w czasie trwania umowy kredytowej można zrezygnować... ale tylko wtedy, kiedy ów polisa nie jest obowiązkowo wymagana przez bank!

W przypadku chęci zmiany lub całkowitej rezygnacji z ubezpieczenia po czasie warto skontaktować się z przedstawicielem banku. Często jest to możliwe, ale wiąże się z narzuceniem przez bank dodatkowych kosztów, np. przez zwiększenie prowizji lub oprocentowania kredytu. W terminie do 30 dni od daty podpisania umowy polisy ubezpieczenia można odstąpić od umowy.

Co ze zwrotem środków po rezygnacji z polisy, która została opłacona z góry za określony czas? Wtedy konieczne jest złożenie wniosku do towarzystwa ubezpieczeniowego o zwrot kosztów za niewykorzystany okres polisy ubezpieczeniowej. Podobnie wygląda sytuacja z wcześniejszą spłatą. Wtedy zwrot kosztów ubezpieczenia przysługuje zgodnie z przepisami Art. 813 Kodeksu cywilnego. Składka oblicza się za czas trwania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej, a więc środki pobrane za niewykorzystany okres ochrony powinny zostać zwrócone.

Wypowiedzenie ubezpieczenia kredytu - jak napisać wniosek?

Kompletny wniosek o rezygnację z ubezpieczenia kredytu powinien zawierać przede wszystkim informacje o kredytobiorcy, a także dane dotyczące wykupionej polisy. Najważniejsze elementy wniosku rezygnacyjnego to:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • data urodzenia,
 • adres,
 • seria i numer polisy ubezpieczenia,
 • numer umowy kredytowej.

Po złożeniu wniosku o chęć rezygnacji z ubezpieczenia kredytu towarzystwo ma najczęściej 14 dni na zwrot środków należnych za niewykorzystany okres ochronny. 

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego i gotówkowego

Ubezpieczenia kredytowe w Polsce to chętnie wybierane polisy głównie przez osoby zaciągające kredytu hipoteczne. To świetna forma zabezpieczenia interesów kredytobiorcy i firmy udzielającej finansowania. Często zdarza się, że w przypadku kredytu zabezpieczenia jego spłaty jest kluczowe, aby bank dał możliwość podpisania umowy kredytowej.

Niezależnie od wykonywanej pracy warto zdecydować się na ubezpieczenie kredytu. Taka polisa to świetny sposób, aby zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji losowych. To gwarancja, że kwota pozostała do spłaty nie będzie stanowić problemu, np. dla rodziny zmarłego kredytobiorcy lub w razie nagłej utraty źródła dochodu.

Co z ubezpieczeniem kredytu w razie śmierci kredytobiorcy?

Śmierć kredytobiorcy najczęściej powoduje, że zobowiązanie przechodzi na najbliższych danej osoby. Alternatywnie bank może zlicytować nieruchomość, a pozyskanie środki przeznaczyć na poczet spłaty zobowiązania. Decydując się na polisę ochronną w razie śmierci kredytobiorcy, spłata kredytu przez ubezpieczyciela odbędzie się na specjalnie złożony wniosek, np. przez rodzinę zmarłego. To oznacza, że zobowiązanie nie przejdzie na rodzinę dotychczasowego kredytobiorcy, a zostanie spłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jaki jest zakres ubezpieczenia kredytu?

Zakres ubezpieczenia kredytu jest zależny od wybranego rodzaju polisy oraz warunków wynikających z umowy. Popularne rodzaje ubezpieczeń najczęściej obejmują wsparcie w zakresie: utraty pracy, poważnej choroby, wystąpienia niepełnosprawności, wystąpienia sytuacji losowych.

W jaki sposób można zapłacić za ubezpieczenie kredytu?

Uregulowanie kosztów w ramach ubezpieczenia kredytu może odbywać się na kilka sposobów. Banki często doliczają miesięczne koszty polisy do rat kredytowych. Kredytobiorca może też zdecydować się na wykupienie polisy z opcją płatności jednorazowej, kwartalnej lub miesięcznej, niezależnie od rat kredytowych.

Czy bank może wymagać wykupienia polisy ubezpieczenia kredytu?

Oczywiście, że tak, szczególnie jeśli zobowiązanie opiewa na kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych. To najczęściej spotykany wymóg w przypadku kredytów hipotecznych. Wtedy dodatkowa polisa stanowi warunek podpisania umowy kredytowej z bankiem.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Czym jest wkład własny przy kredycie hipotecznym? Ile wynosi minimalny wkład własny?

Planując zakup mieszkania lub domu na kredyt, warto zapoznać się z terminem wkład własny. Jest to określona suma pieniędzy, którą jako potencjalny kredytobiorca będziesz musiał zainwestować na poczet zakupu nieruchomości. Najczęściej to decydujący element o uzyskaniu kredytu hipotecznego. Jednak wokół udziału własnego krąży wiele mitów, z którymi chcemy się rozprawić. Jedną z najczęściej powtarzanych półprawd […]

Czytaj wpis
Czym jest wiarygodność kredytowa i czym różni się od zdolności kredytowej?

Bardzo prawdopodobne, że znasz osoby, którym pożyczyłbyś nawet spore pieniądze bez obaw, że do Ciebie wrócą. Jednocześnie są też takie, które w żaden sposób nie przekonają Cię do udzielenia pożyczki. Ten zbiór opinii, doświadczeń i własnych przekonań wpływają na czyjąś wiarygodność. Banki podchodzą do analizy wniosku nie tylko przez pryzmat zdolności kredytowej, ale także innych […]

Czytaj wpis
Kredyt a umowa zlecenie. Czy dostanę kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny przy umowie zlecenie?

Jeśli planujesz zawnioskować o kredyt hipoteczny lub potrzebujesz środków na dowolny cel, to jednym z miejsc, gdzie możesz je pożyczyć, jest bank lub instytucja pożyczkowa. Co w przypadku umowy zlecenia? Nie stanowi ona przeszkody w staraniach o pieniądze. Istnieją jednak pewne wymagania, które trzeba spełnić. Pracując na umowę zlecenie, konieczne jest posiadanie dłuższego stażu pracy […]

Czytaj wpis
Pożyczka i kredyt gotówkowy na wkład własny. Czy możesz wziąć kredyt, żeby wziąć kredyt?

Zakup mieszkania za gotówkę to duży jednorazowy wydatek, na który nie wszystkich stać. Ponadto pozbycie się takiej gotówki nie zawsze jest potrzebne, gdyż środki mogą pracować w inny sposób. Niemniej jednak spora grupa osób kupuje nieruchomości przy użyciu kredytu hipotecznego, a do niego potrzebny jest udział własny. Czy pożycza lub kredyt gotówkowy na wkład własny […]

Czytaj wpis
Płatności zbliżeniowe kartą i telefonem. Jak działają płatności zbliżeniowe i jak ich używać na co dzień?

Narodowy Bank Polski podał, że liczba kart płatniczych wzrosła z 42,2 mln w 2019 r. do 44,9 mln w 2023 roku. Charakterystyką polskiego rynku, jak zaznaczył NBP, jest dominujący udział kart, które umożliwiają płatności zbliżeniowe. Na koniec czerwca 2023 r. było ich 43,2 milionów, co daje 96,3% w ogólnej liczbie kart. Jak efektywnie korzystać z […]

Czytaj wpis
Czyszczenie BIK. Sprawdź, co możesz zrobić, aby poprawić scoring BIK

Przymierzasz się do zaciągnięcia kredytu, ale miałeś poślizgi w spłacaniu zobowiązań i Twój raport w Biurze Informacji Kredytowej nie wygląd najlepiej? Czy możliwe jest czyszczenie BIK? Tak, jest to możliwe, ale nie w każdej sytuacji. Sprawdziliśmy, co można zrobić, aby usunąć niektóre wpisy i dzięki temu poprawić scoring BIK.  Czyszczenie BIK to temat bardzo popularny, […]

Czytaj wpis
Najlepsze konta oszczędnościowe, czyli jak sprawić, żeby Twoje pieniądze zaczęły pracować

Powiedzenie „pieniądz robi pieniądz” jest jak najbardziej prawdziwe. Ktoś inwestuje środki finansowe w rozwój firmy, ktoś inny stawia na akcje, a jeszcze inny zdecyduje się na konto oszczędnościowe. W tym artykule skupimy się na tym ostatnim rozwiązaniu. Czy warto odkładać pieniądze na koncie oszczędnościowym? Zdecydowanie tak. Warto pomyśleć o rachunku oszczędnościowym, jeśli np. nie chcesz […]

Czytaj wpis
Czym jest ryzyko kredytowe?

Dynamiczna, zmienna i często nieprzewidywalna sytuacja w gospodarce sprawia, że banki muszą minimalizować swoje ryzyko finansowe. Głównym elementem, który wpływa na równowagę, jest obszar związany z ryzykiem kredytowym. Jest to istotny czynnik z punktu widzenia analizy i zarządzania ryzykiem w całym sektorze finansowym. W artykule przyjrzymy się naturze ryzyka kredytowego, tym co wpływa na jego […]

Czytaj wpis
Jak naliczane są odsetki na karcie kredytowej?

Jeszcze dwie dekady temu karta kredytowa, najlepiej złota lub platynowa, były symbolem statusu. Dzisiaj tego typu produktu dostępne są praktycznie dla wszystkich. Zamożne osoby mogą liczyć na wysokie limity sięgające miliona złotych i prestiżowe usługi concierge. Patrząc bardziej przyziemnie, karty kredytowe dostępne są dla szerokiego grona klientów banków. Co warto o nich wiedzieć? Karty kredytowe […]

Czytaj wpis
Na czym polega kredyt ratalny i co o nim warto wiedzieć? 

Nie za wszystkie zakupy trzeba płacić z bieżących środków lub z oszczędności. Zdarzają się też nieprzewidziane sytuacje, w których potrzebujesz większej sumy pieniędzy. Zepsuta lodówka, zgubiony laptop czy zalany telefon to przedmioty, bez których ciężko się obejść w dzisiejszych czasach. Jeśli brakuje Ci gotówki i potrzebujesz szybko nowego sprzętu, to z pomocą przychodzi kredyt ratalny. […]

Czytaj wpis
Kredyt na samochód używany – na co zwrócić uwagę przy jego wyborze?

Dane urzędowe pokazują, że w 2020 roku tylko 14% zarejestrowanych pojazdów stanowiły nowe auta. Większość Polaków kupuje używane pojazdy. Dlaczego wybieramy auta z drugiej ręki? Jest wiele powodów, a głównym z nich jest cena. Samochody używane są tańsze od nowych odpowiedników i część właścicieli nie chce inwestować w coś, co szybko traci na wartości. Ceny […]

Czytaj wpis
Pożyczka na dowód osobisty bez zaświadczeń o dochodach

Zdarza się, że szybko potrzebujesz gotówki. Czasami bank, z którym współpracujesz, jest skory pożyczyć Ci pieniądze bez większych formalności. Jednak bywa i tak, że potrzebne są dodatkowe dokumenty, jak np. zaświadczenie o dochodach. Przeważnie trzeba na nie zaczekać, a ponadto bank lubi zweryfikować jego wiarygodność w miejscu Twojej pracy, co trwa. Jeśli nie masz czasu […]

Czytaj wpis
1 2 3 10

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL