Ubezpieczenie kredytu

Podsumowanie artykułu

Ubezpieczenie kredytu może przybierać różne formy. Zakres ochrony oraz cena polisy jest uzależniona od wybranej formy finansowania. W przypadku kredytów hipotecznych dodatkowa polisa ubezpieczenia jest najczęściej wymogiem, aby podpisać umowę kredytową. Dla kredytów gotówkowych banki nie stawiają tak wygórowanych wymogów, a wykupienie ubezpieczenia kredytu leży wyłącznie w dobrej woli kredytobiorcy. Aktywna polisa ubezpieczenia spłaty kredytu to zabezpieczenie zarówno dla banku, jak i osoby decydującej się na kredyt.

Polisa ubezpieczenia kredytu to umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym, które stanowi dodatkowe zabezpieczenie zarówno dla kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. W razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji np. utrata pracy, nagła choroba lub śmierć jednego z kredytobiorców można popaść w spore kłopoty finansowe. Głównie z tego powodu warto mieć aktywne ubezpieczenie spłaty kredytu. W ten sposób można skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego w awaryjnych sytuacjach.

Jak to działa w praktyce? Ubezpieczenie od kredytu to przede wszystkim gwarancja wypłaty świadczenia pieniężnego na poczet spłaty kredytu w razie utraty pracy (najczęściej jednak wyłącznie wtedy, kiedy utarta jest wynikiem zwolnień grupowych lub bankructwa firmy). Czy warto mieć ubezpieczenie spłaty kredytu? Zdecydowanie tak, szczególnie jeśli cenisz sobie maksimum bezpieczeństwa w trakcie zaciągania zobowiązania w banku lub instytucji pozabankowej.

Ubezpieczenie kredytu - czy jest obowiązkowe?

Banki w Polsce mogą wymagać wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie lub innej polisy, jeśli kredytobiorca nie spełnia wszystkich wymogów potrzebnych do udzielenia kredytu. Sytuacje, w których instytucje finansowe najczęściej wymagają polisy z towarzystwem ubezpieczeniowym to:

 • brak wymaganego wkładu własnego - ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stanowi zabezpieczenie dla banku w razie niewypłacalności kredytobiorcy,
 • wysoka kwota finansowania - dotyczy głównie kredytów hipotecznych, gdzie kwoty sięgają nawet kilkuset tysięcy złotych,
 • wiek kredytobiorcy wykraczający poza normy,
 • niestabilna sytuacja finansowa.

Zawsze wtedy, kiedy bank ma jakiekolwiek wątpliwości odnośnie do wiarygodności i wypłacalności potencjalnego klienta, może postawić warunek wykupienia ubezpieczenia do kredytu. Dzięki temu instytucja nie musi martwić się o spłatę zobowiązania w razie pojawienia się sytuacji losowej w życiu kredytobiorcy.

W przypadku kredytów gotówkowych na wypadek niezdolności do pracy może zadziałać ubezpieczenie na życie do kredytu. Podobnie dla zobowiązań hipotecznych. Warto jednak mieć na uwadze, że warunki ubezpieczenia w poszczególnych instytucjach mogą być zupełnie inne. Aby zakup ubezpieczenia miał sens zarówno dla kredytobiorcy, jak i kredytodawcy zawsze warto dokładnie przeanalizować, co daje ubezpieczenie kredytu.

Rodzaje ubezpieczenia od kredytu

W przypadku ubezpieczenia kredytu warto również pamiętać, że na rynku wyróżniamy różne polisy ubezpieczeniowe. Zależnie od wybranej formy finansowania oraz instytucji udzielającej wsparcia rozróżniamy co najmniej kilka odmian polis ubezpieczeniowych. Najpopularniejsze to te na życie, ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy, a także od utraty pracy. Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak działają konkretne polisy ubezpieczenia kredytowego.

Ubezpieczenie na życie

To polisa, która chroni przede wszystkim interesy banku oraz rodziny zmarłego kredytobiorcy. W przypadku śmierci ogólne warunki ubezpieczenia gwarantują wypłatę świadczenia potrzebnego do uregulowania pozostałej części kredytu. Krewni zmarłego kredytobiorcy są zobowiązani do tego, aby złożyć do towarzystwa ubezpieczeniowego pisemny wniosek wraz z przedstawieniem dokumentacji dotyczącej śmierci danej osoby.

Posiadanie aktywnej polisy na życie to dobre zabezpieczenie dla pozostałych kredytobiorców oraz najbliższej rodziny. Banki również zachęcają do zawarcia umowy ubezpieczenia na życie, gdyż to redukuje ryzyko braku spłaty zadłużenia w razie śmierci lub poważnej choroby kredytobiorcy. 

Ciekawostka! Ubezpieczenie na życie może być wymagane przez banki do kredytu hipotecznego z niskim wkładem własnym. O ile według prawa banki nie mogą wymagać wykupienia takiej polisy, o tyle najczęściej jest to warunek podpisania umowy kredytowej.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

To rodzaj polisy, która najczęściej obejmuje kredytobiorców, którzy nie dysponują wkładem własnym większym niż 10% wartości inwestycji. Instytucje finansowe, aby zabezpieczyć swoje interesy, stawiają warunek wykupienia polisy ubezpieczenia kredytu. W przeciwnym razie nie ma możliwości podpisania umowy kredytowej.

Miesięczna składka obowiązkowego ubezpieczenia tego typu jest doliczana do comiesięcznej raty tak długo, aż kredytobiorca nie wykaże odpowiednio wysokiego wkładu. Alternatywnie można też przenieść kredyt do innego banku wraz ze wzrostem wartości LTV, dzięki czemu można uniknąć kosztów dodatkowego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od utraty pracy

Ubezpieczenie na życie w przypadku śmierci lub choroby kredytobiorcy to niejedyne zabezpieczenie spłaty zobowiązania. Dobry zakres ochrony można otrzymać też w ramach polisy ochronnej na wypadek utraty pracy. Dodatkowe świadczenie na poczet spłaty kredytu można otrzymać tylko wtedy, kiedy utrata pracy nie jest z winy kredytobiorcy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej proponują wypłatę świadczenia na poczet spłaty zobowiązania gotówkowego lub hipotecznego przez określony czas od utraty pracy, np. 6 lub 12 miesięcy. Uwaga! Do wypłaty świadczenia w ramach ubezpieczenia tego typu potrzebujesz dokumentów potwierdzających fakt ustania zatrudnienia na określonych warunkach, np. świadectwo pracy.

Ubezpieczenie pomostowe

To ubezpieczenie, które jeszcze do 2022 roku było naliczane przez banki, szczególnie w przypadku kredytów hipotecznych. W tym przypadku dodatkowe koszty były naliczane do czasu uzyskania prawomocnego wpisu ustanowienia hipoteki w księgach wieczystych. Kredytobiorcy do tej pory musieli godzić się na dodatkowe koszty kredytowe w wysokości nawet do kilkuset złotych miesięcznie.

Zmiana przepisów w 2022 roku spowodowała, że banki nie pobierają już ubezpieczenia pomostowego, a dodatkowo wielu kredytobiorców otrzymało zwrot pobranego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa

Taka polisa może obowiązywać w przypadku kredytu hipotecznego i konsumpcyjnego. W razie wypadku lub schorzenia przekładającego się na trwałe inwalidztwo kredytobiorcy, można pokryć część kosztów w ramach kredytu świadczeniem z funduszu ubezpieczeniowego. Wystarczy zdobyć odpowiednie zaświadczenie o nabytej niepełnosprawności, które jest wydawane na specjalny wniosek przez ZUS.

Ubezpieczenie nieruchomości

To ostatni rodzaj ubezpieczenia, który najczęściej stosuje się przy kredytach hipotecznych. Banki zawierają w umowach zapiski, które zobowiązują kredytobiorcę do wykupienia polisy ubezpieczenia nieruchomości. W razie jakiegokolwiek zniszczenia lub katastrofy wpływającej na nieruchomość właściciel otrzyma środki potrzebne do przywrócenia jej dawnego stanu lub na spłatę kredytu bankowego. 

Czy rodzaj kredytu ma wpływ na polisę ubezpieczeniową?

Oczywiście, że tak. Ubezpieczenie mieszkania/domu działa zupełnie inaczej niż ubezpieczenie kredytu od utraty pracy. Warto dodać, że obowiązkowe ubezpieczenie to jedynie takie, które dotyczy odpowiedzialności cywilnej i mienia. Wynika to z Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Są też pewne zależności pomiędzy ubezpieczeniem a rodzajem zaciągniętego zobowiązania. Kilka z nich to:

 • kwoty kredytu (gotówkowego lub hipotecznego),
 • termin spłaty,
 • wiek kredytobiorcy,
 • zdolność kredytowa,
 • zakres ochrony w ramach polisy ubezpieczeniowej.

Często zdarza się, że wykupiona polisa ubezpieczeniowa powoduje obniżenie kosztów kredytu, np. niższa marża banku. W takiej sytuacji może nastąpić zmniejszenie rat kredytu, aczkolwiek dodatkowe koszty będzie generować miesięczna opłata za polisę ubezpieczeniową (o ile nie została spłacona jednorazowo lub włączona w koszty okołokredytowe).

Ubezpieczenie a kredyt hipoteczny

Obecnie ubezpieczenie kredytu hipotecznego może być wymagane przez bank jako warunek podpisania umowy kredytowej, ale nie musi. Tak naprawdę wszystko zależy od wysokości wniesionego wkładu własnego w zakup nieruchomości oraz indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. W ramach kredytu hipotecznego najczęściej obowiązują trzy rodzaje ubezpieczenia:

 • pomostowe - do czasu wpisu hipoteki do KW,
 • niskiego wkładu własnego - najczęściej dla wkładów poniżej 20%,
 • od utraty pracy/na życie.

Warto też zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia nieruchomości - nawet jeśli bank tego nie wymaga (to mało prawdopodobne). W ten sposób można zabezpieczyć lokum mieszkalne na wypadek nieprzewidzianych sytuacji, np. pożar. Miesięczne koszty takiej polisy to maksymalnie 200-300 złotych, natomiast kwota świadczenia w razie zniszczenia budynku sięga nawet do kilkuset tysięcy złotych.

Kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego nie jest wymagane praktycznie przez żaden bank komercyjny w Polsce. Mimo to opcja wykupienia dodatkowej polisy jest dostępna w większości ofert. Koszt ubezpieczenia spłaty kredytu gotówkowego to najczęściej do kilkudziesięciu złotych miesięcznie (doliczane do raty kredytu).

Możliwość otrzymania wsparcia finansowego w ramach ubezpieczenia kredytu gotówkowego to niejedyny atut takiego rozwiązania. Kredytobiorcy decydujący się na podpisanie umowy dodatkowej polisy, np. w przypadku utraty pracy lub na wypadek śmierci mogą liczyć na zmniejszenie prowizji banku za udzielenie finansowania. 

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu?

Obliczenie całkowitych kosztów ubezpieczenia powinno odbywać się jeszcze przed złożeniem wniosku kredytowego. Dlaczego? W ten sposób można szybko ocenić całkowite koszty wynikające z umowy kredytu, jak i polisy ubezpieczeniowej. Na wysokość opłaty za aktywną polisę ubezpieczenia kredytu wpływa kilka czynników:

 • rodzaj ubezpieczenia,
 • zakres ochrony,
 • suma świadczenia w ramach polisy ubezpieczeniowej,
 • czas trwania umowy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej ustalają wartość miesięcznej składki na podstawie sumy ubezpieczenia. Przykładowo: za polisę ubezpieczenia nieruchomości na 500 tys. złotych ubezpieczyciel może naliczyć opłaty w wysokości ok. 1% sumy ubezpieczenia.

Aby dowiedzieć się, ile kosztuje polisa kredytu i co obejmuje ubezpieczenie, warto skontaktować się z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego. Ekspert zawsze podpowie, jaki zakres ochrony może być przydatny, jakie zdarzenia losowe zostaną objęte ochroną, a także poinformuje, jakie są dostępne sposoby wypłaty ubezpieczenia.

Jak działa ubezpieczenie od kredytu?

Ubezpieczenie kredytu to standardowe polisa, która obejmuje szereg różnych sytuacji losowych i nie tylko. Podpisując taką umowę, można zabezpieczyć siebie, najbliższą rodzinę, a także kredytodawcę na wypadek problemów ze spłatą zobowiązania. Ubezpieczenie mieszkania obejmuje najczęściej wypłatę świadczeń w razie pożaru, powodzi lub innych sytuacji losowych. Decydując się na ubezpieczenie na wypadek utraty pracy lub na życie - świadczenia będą wypłacane na poczet spłaty rat kredytu.

Aby otrzymać należne środki, trzeba pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

 • terminowe płatności rat polisy ubezpieczeniowej,
 • skompletowanie dokumentacji potrzebnej do potwierdzenia możliwości wypłaty świadczenia.

W przypadku ubezpieczenia kredytu hipotecznego należne pieniądze są najczęściej wypłacane na poczet banku finansującego (o ile instytucja nie postanowi inaczej). 

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu - kiedy jest możliwa?

Wielu kredytobiorców w dzisiejszych czasach decyduje się na ubezpieczenie kredytu tylko dlatego, że jest to wymagane do podpisania umowy kredytowej. W niektórych sytuacjach warto rozważyć możliwość rezygnacji z narzuconej polisy i wykupienie innej z korzystniejszymi warunkami ochrony. 

Z ubezpieczenia kredytu w czasie trwania umowy kredytowej można zrezygnować... ale tylko wtedy, kiedy ów polisa nie jest obowiązkowo wymagana przez bank!

W przypadku chęci zmiany lub całkowitej rezygnacji z ubezpieczenia po czasie warto skontaktować się z przedstawicielem banku. Często jest to możliwe, ale wiąże się z narzuceniem przez bank dodatkowych kosztów, np. przez zwiększenie prowizji lub oprocentowania kredytu. W terminie do 30 dni od daty podpisania umowy polisy ubezpieczenia można odstąpić od umowy.

Co ze zwrotem środków po rezygnacji z polisy, która została opłacona z góry za określony czas? Wtedy konieczne jest złożenie wniosku do towarzystwa ubezpieczeniowego o zwrot kosztów za niewykorzystany okres polisy ubezpieczeniowej. Podobnie wygląda sytuacja z wcześniejszą spłatą. Wtedy zwrot kosztów ubezpieczenia przysługuje zgodnie z przepisami Art. 813 Kodeksu cywilnego. Składka oblicza się za czas trwania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej, a więc środki pobrane za niewykorzystany okres ochrony powinny zostać zwrócone.

Wypowiedzenie ubezpieczenia kredytu - jak napisać wniosek?

Kompletny wniosek o rezygnację z ubezpieczenia kredytu powinien zawierać przede wszystkim informacje o kredytobiorcy, a także dane dotyczące wykupionej polisy. Najważniejsze elementy wniosku rezygnacyjnego to:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • data urodzenia,
 • adres,
 • seria i numer polisy ubezpieczenia,
 • numer umowy kredytowej.

Po złożeniu wniosku o chęć rezygnacji z ubezpieczenia kredytu towarzystwo ma najczęściej 14 dni na zwrot środków należnych za niewykorzystany okres ochronny. 

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego i gotówkowego

Ubezpieczenia kredytowe w Polsce to chętnie wybierane polisy głównie przez osoby zaciągające kredytu hipoteczne. To świetna forma zabezpieczenia interesów kredytobiorcy i firmy udzielającej finansowania. Często zdarza się, że w przypadku kredytu zabezpieczenia jego spłaty jest kluczowe, aby bank dał możliwość podpisania umowy kredytowej.

Niezależnie od wykonywanej pracy warto zdecydować się na ubezpieczenie kredytu. Taka polisa to świetny sposób, aby zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji losowych. To gwarancja, że kwota pozostała do spłaty nie będzie stanowić problemu, np. dla rodziny zmarłego kredytobiorcy lub w razie nagłej utraty źródła dochodu.

Co z ubezpieczeniem kredytu w razie śmierci kredytobiorcy?

Śmierć kredytobiorcy najczęściej powoduje, że zobowiązanie przechodzi na najbliższych danej osoby. Alternatywnie bank może zlicytować nieruchomość, a pozyskanie środki przeznaczyć na poczet spłaty zobowiązania. Decydując się na polisę ochronną w razie śmierci kredytobiorcy, spłata kredytu przez ubezpieczyciela odbędzie się na specjalnie złożony wniosek, np. przez rodzinę zmarłego. To oznacza, że zobowiązanie nie przejdzie na rodzinę dotychczasowego kredytobiorcy, a zostanie spłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jaki jest zakres ubezpieczenia kredytu?

Zakres ubezpieczenia kredytu jest zależny od wybranego rodzaju polisy oraz warunków wynikających z umowy. Popularne rodzaje ubezpieczeń najczęściej obejmują wsparcie w zakresie: utraty pracy, poważnej choroby, wystąpienia niepełnosprawności, wystąpienia sytuacji losowych.

W jaki sposób można zapłacić za ubezpieczenie kredytu?

Uregulowanie kosztów w ramach ubezpieczenia kredytu może odbywać się na kilka sposobów. Banki często doliczają miesięczne koszty polisy do rat kredytowych. Kredytobiorca może też zdecydować się na wykupienie polisy z opcją płatności jednorazowej, kwartalnej lub miesięcznej, niezależnie od rat kredytowych.

Czy bank może wymagać wykupienia polisy ubezpieczenia kredytu?

Oczywiście, że tak, szczególnie jeśli zobowiązanie opiewa na kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych. To najczęściej spotykany wymóg w przypadku kredytów hipotecznych. Wtedy dodatkowa polisa stanowi warunek podpisania umowy kredytowej z bankiem.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Dlaczego warto korzystać z usług doradcy kredytowego?

Jest wiele powodów, dla których warto zdecydować się na współpracę z doradcą kredytowym. To przede wszystkim dostęp do kompleksowego wsparcia w zakresie porównywania, poszukiwania oraz wnioskowania o kredyty i pożyczki. Jako klient profesjonalnego biura kredytowego możesz w każdym momencie skorzystać z usług doradcy kredytowego i zwiększyć bezpieczeństwo zawieranych transakcji finansowych. Chcesz dowiedzieć się, jak działa […]

Czytaj wpis
Kredyt na flipa - co to znaczy?

W dzisiejszych czasach rynek nieruchomości rozwija się w niesamowitym tempie. Wysoki poziom zainteresowania inwestycją w nieruchomości doprowadził do tego, że coraz więcej osób kupuje mieszkania tylko po to, aby je odsprzedać z zyskiem lub okresowo wynająć w celu wygenerowania dodatkowego zysku pasywnego. Pod pojęciem kredytu na flipa kryje się też metoda działania w ramach house […]

Czytaj wpis
Kredyt na wakacje - a może pożyczka?

Poszukiwanie źródła finansowania na wakacyjny urlop może zająć sporo czasu. Na rynku jest wiele ofert kredytów i pożyczek na wakacje, z których możemy skorzystać. Zanim zdecydujesz się na konkretne rozwiązanie, koniecznie zapoznaj się z naszym poradnikiem. Dowiesz się, jak wybrać najlepszy kredyt na wakacje dla siebie i na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy kredytowej. […]

Czytaj wpis
Pożyczka na alimenty i świadczenia rodzinne

W dzisiejszych czasach instytucje pozabankowe robią wszystko, aby pozyskać dodatkowych klientów i udzielić jak największej liczby pożyczek. Pożyczkodawcy często celują w grupy osób, które mają problemy z płynnością finansową i nie posiadają stabilnego źródła dochodu. W takich sytuacjach najczęściej wykorzystywane są pożyczki na alimenty i świadczenia rodzinne, np. 500 plus. Chcesz dowiedzieć się, na jakich […]

Czytaj wpis
Pożyczka na 500 plus

Osoby potrzebujące nagłego zastrzyku dodatkowej gotówki coraz częściej wybierają firmy pozabankowe w celu podpisania umowy pożyczki lub chwilówki. Problemy pojawiają się wtedy, kiedy pożyczkobiorca nie ma wystarczającej zdolności kredytowej. W takiej sytuacji musisz poszukać alternatywnych rozwiązań, które pozwolą Ci zbudować, chociażby minimalną zdolność finansową potrzebną do uzyskania pożyczki. Na rynku coraz częściej pojawiają się oferty […]

Czytaj wpis
Jak sprawdzić czy ktoś wziął na mnie kredyt?

Wyłudzenie kredytu i wszelkiego rodzaju oszustwa kredytowe to przestępstwo w rozumieniu Art. 297 Kodeksu karnego. Zgodnie z przepisami każdy, kto w celu uzyskania dla siebie od banku albo innej jednostki organizacyjnej korzyści finansowych nadużywa dobro osób trzeciej, podlega karze pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Według raportu InfoDOK Związku Banków Polskich w pierwszym kwartale 2023 […]

Czytaj wpis
Czy można zaciągnąć drugi kredyt hipoteczny?

W dzisiejszych czasach do zaciągnięcia kredytu hipotecznego trzeba spełnić tylko kilka warunków wymaganych przez bank. To podstawa, aby móc ubiegać się o kolejne finansowanie związane z zakupem nieruchomości mieszkalnej. Poprzez zaciągnięcie kredytu hipotecznego możesz zrealizować swoje marzenia o własnych czterech ścianach. Zakup wymarzonego domu to często wydatek rzędu od kilkuset do nawet kilku milionów złotych. […]

Czytaj wpis
Kredyt gotówkowy pod hipotekę

W dzisiejszych czasach banki proponują wiele ciekawych produktów finansowych, które umożliwiają pozyskanie dodatkowej gotówki na dowolny cel lub sfinansowanie konkretnego przedsięwzięcia. Coraz popularniejsze są kredyty gotówkowe pod hipotekę, których zasada działania jest podobna jak np. kredytu pod zastaw mieszkania lub kredytu pod zastaw domu. W przypadku kredytów gotówkowych z zabezpieczeniem hipotecznym kwota finansowania nie może […]

Czytaj wpis
Chwilówki w weekend - jak to działa?

Banki komercyjne i większość firm pożyczkowych działa wyłącznie od poniedziałku do piątku. To spore ograniczenie, szczególnie dla osób, które chcą zdobyć dodatkowe pieniądze w nocy, późnym wieczorem lub w dni wolne od pracy. Obecnie na rynku pojawiają się propozycje chwilówek w weekend, które są przyznawane przez instytucje pozabankowe.  Jak to działa? Zasada jest prosta. Wystarczy, […]

Czytaj wpis
Kredyt na remont domu lub mieszkania

Kredyt na remont to dobre rozwiązanie przydatne przede wszystkim na etapie planowania kompleksowego remontu nieruchomości lub wykończenia. Decydując się na zaciągnięcie nowego zobowiązania w banku, koniecznie przeanalizuj wszystkie dostępne opcje finansowania. Możesz zdecydować się na kredyt hipoteczny na remont domu lub mieszkania, standardowy kredyt lub pożyczkę gotówkową. Możliwości jest mnóstwo. Warto jednak podpisać taką umowę kredytu […]

Czytaj wpis
Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu oznacza całkowite zakończenie egzekucji komorniczej. W takiej sytuacji sprawa ma swój koniec, ale nie ze względu na pozytywne zakończenie wszczętego postępowania egzekucyjnego. Umorzenie następuje wtedy, kiedy komornik w trakcie realizowanych czynności związanych z odzyskiwaniem należności napotka problemy i przeszkody umożliwiające zaspokojenie potrzeb wierzyciela. Wtedy następuje przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez […]

Czytaj wpis
Pożyczka dla zadłużonych - co to takiego?

Pożyczki dla osób zadłużonych to najczęściej pozabankowe formy finansowania, które na etapie ubiegania się o wsparcie nie wymagają zbyt wielu formalności do załatwienia. W przypadku osób z zadłużeniami jest to naprawdę korzystne rozwiązanie, które pozwala na zminimalizowanie zdobycie dodatkowej gotówki na dowolnie wybrany cel. Zasada działania jest podobna jak w przypadku popularnych pożyczek bez BIK […]

Czytaj wpis
1 2 3 8

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL