Koszty komornicze - co to za opłaty?

Podsumowanie artykułu

Koszty komornicze to opłaty, które są naliczane w przypadku egzekucji długu przez osoby pełniące funkcję komornika sądowego. To dodatkowe opłaty egzekucyjne, które pobiera komornik na poczet spłaty swojego wynagrodzenia za prowadzone działania windykacyjne. Wszystkie koszty komornicze są obliczane na podstawie wartości zadłużenia, którego odzyskaniem zajmuje się komornik. To oznacza, że kwoty należne do uregulowania przez dłużnika mogą być naprawdę spore.

Wszystkie czynności realizowane przez komornika są odpłatne. Niestety odzyskiwanie należności (nawet tych niewielkich) zawsze wiąże się z naliczeniem kosztów komorniczych. Te są uzależnione od wartości odzyskanych środków na poczet spłaty wierzytelności.

Postępowanie egzekucyjne to czynności, które polegają na odzyskaniu zaległych wierzytelności, które nie zostały dotychczas spłacone przez dłużnika. Nawet niewielkie kwoty zadłużenia mogą generować koszty komornicze rzędu do kilkuset złotych, a dla dłużnika każda dodatkowa złotówka kosztów może być sporym problemem.

Postępowanie egzekucyjne długu - jak przebiega?

Proces postępowania egzekucyjnego przeprowadzanego przez komornika jest przeprowadzany na wniosek wierzyciela. Dopiero wtedy następuje ściągnięcie kwoty potrzebnej do uregulowania zadłużenia.

Aby mogło dojść do rozpoczęcia egzekucji komorniczej, sąd musi wydać odpowiedni wyrok, który zostanie opatrzony klauzulą wykonalności. To właśnie wtedy rozpoczynają się procedury i działania komornicze, które mają na celu wyegzekwowanie kwoty potrzebnej do uregulowania zadłużenia.

Uwaga! Sąd ma prawo nałożyć na komornika obowiązek egzekwowania długu w określony sposób, np. poprzez pobieranie środków z wynagrodzenia, renty albo emerytury.

Dłużnik zawsze otrzymuje powiadomienie o rozpoczęciu egzekucji, np. listownie. Nawet jeśli zawiadomienie nie zostanie odebrane na czas, egzekucja zawsze dochodzi do skutku. Dokładne przepisy dotyczące pracy komornika oraz kosztów z tym związanych można znaleźć w Ustawie o kosztach komorniczych.

Ile wynoszą koszty komornicze?

Koszty komornicze obejmują nie tylko przygotowanie oraz wysyłkę korespondencji do dłużnika, ale także wszelkiego rodzaju działania podejmowane w celu zaspokojenia potrzeb wierzyciela czy nawet umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Podstawowe opłaty egzekucyjne wynoszą 10% wartości zadłużenia. Dodatkowo obowiązuje opłata stała od wniosku wysłanego bezpośrednio do dłużnika w celach informacyjnych o rozpoczętym postępowaniu egzekucyjnym. Warto wiedzieć, że 10% jest liczone od całej kwoty egzekwowanej przez komornika i dotyczy egzekucji renty, emerytury, wynagrodzenia oraz zajęcia środków na rachunku bankowym.

Dodatkowe koszty komornicze to preferencyjna opłata egzekucyjna, która wynosi 3%. Te wydatki również ponosi dłużnik, wobec którego są prowadzone działania egzekucyjne. Obowiązuje wyłącznie dłużników, którzy w ciągu miesiąca od uzyskania informacji o wszczęciu postępowania uregulują swoje zadłużenie w części lub w całości.

Pozostałe wydatki to opłaty przy umorzeniu egzekucji komorniczej. Wierzyciel pokrywa te koszty, jeśli z własnej woli zdecyduje się na umorzenie postępowania. Dłużnik będzie zobowiązany do pokrycia kosztów, jeśli umorzenie będzie następstwem spłaty całości zobowiązania lub zostanie zawarte porozumienie pomiędzy stronami.

Ostatnia grupa kosztów komorniczych to bezpodstawne wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Tutaj opłata wynosi 10% wartości zadłużenia i zapłaci ją wierzyciel, jeśli wszczęcie postępowania okaże się bezzasadne. Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, kiedy wierzyciel nie ma dowodów, które będą potwierdzały kwotę zadłużenia.

Dodatkowe opłaty komornicze - o czym warto wiedzieć?

Koszty związane z wysłaniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, a także dodatkowe opłaty ściągane od dłużnika to:

 • wniosek o wszczęcie egzekucji rzeczy ruchomej - 400 złotych,
 • wniosek o wprowadzenie syndyka lub zarządcy - 400 złotych,
 • dodatkowa opłata za utrudnianie czynności komorniczych - 400 złotych,
 • doręczenie pisma bezpośrednio przez komornika - 40 złotych,
 • sporządzenie protokołu stanu faktycznego podczas egzekucji - 400 złotych,
 • wniosek o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie innej nieruchomości lub konieczności opróżnienia lokalu - 2000 złotych.

Opłaty egzekucyjne w Polsce w przypadku kosztów komorniczych są jednolite i obejmują wartości 3, 5 oraz 10% wartości zadłużenia.

Opłaty egzekucyjne a praca komornika - rodzaje opłat

Rozróżniamy trzy podstawowe grupy, gdzie za egzekucję świadczeń niepieniężnych i pieniężnych pobierane są określone kwoty ustalone ustawowo na podstawie wartości procentowych liczonych od kwoty zadłużenia.

 1. Podstawowe opłaty egzekucyjne - wynoszą w większości przypadków 10% wartości zadłużenia. Ta stawka obowiązuje w przypadku egzekucji przeprowadzanych z nieruchomości, wynagrodzenia za prace, świadczeń emerytalnych oraz środków zgromadzonych na koncie w banku.
 2. Preferencyjna opłata egzekucyjna - wynosi 3% i dotyczy tylko pewnej części dłużników, wobec których wszczęto postępowanie egzekucji komorniczej. Taka forma jest dostępna tylko dla dłużników, którzy zdecydowali się spłacić część lub cały dług, ale dopiero po wszczęciu postępowania.
 3. Opłata przy umorzeniu - jej wartość to 5% zadłużenia i jest naliczana na poczet wierzyciela lub dłużnika, zależnie od powodów umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych w przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych komornik może pobierać od dłużnika opłatę w wysokości 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia.

Kwota wolna od zajęcia - ile wynosi?

Konkretna kwota wolna od zajęcia komorniczego jest uzależniona od minimalnej pensji krajowej ustalanej przez rząd. Kwota wolna zawsze jest równowartością 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. To oznacza, że z roku na rok środki, których komornik nie może zająć będą coraz większej wartości - wynika to ze względu na ciągły wzrost minimalnej pensji w kraju.

Kto ponosi koszty komornicze?

W znacznej większości przypadków koszty komornicze w 100% pokrywa dłużnik, wobec którego przeprowadzane są czynności egzekucji komorniczej. Niemniej jednak wierzyciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niektóre opłaty, w następujących sytuacjach:

 • złożenie wniosku dotyczącego umorzenia postępowania egzekucyjnego na życzenie wierzyciela, które nie będzie skutkiem zawarcia ugody pomiędzy stronami,
 • złożenie nieuzasadnionego wniosku o rozpoczęcie postępowania egzekucji komorniczej, co zostanie potwierdzone brakiem dowodów.

Warto też dodać, że wierzyciel może zostać obciążony kosztami komorniczymi, kiedy dojdzie do umorzenia postępowania z powodu biernej postawy lub całkowitej bezczynności wobec odzyskiwania długu.

Jeśli w ciągu kilku lat zostały zaciągnięte trudne kredyty, które okazały się problematyczne w spłacie, może dojść do tego, że rozpocznie się postępowanie egzekucyjne realizowane przez komornika. Wtedy wierzyciel ma prawo ubiegać się o odzyskanie środków poprzez działania egzekucyjne, a wszelkie koszty komornika poniesie dłużnik.

Jak uniknąć kosztów komorniczych?

Po rozpoczęciu procesu odzyskiwania długów w ramach postępowania egzekucyjnego praktycznie nie da się uniknąć konieczności spłaty zadłużenia oraz naliczenia kosztów komorniczych zgodnie z Ustawą o komornikach sądowych. Dłużnicy mogą jednak powołać się na trudną sytuację finansową i złożyć wniosek o unieważnienie kosztów komorniczych lub rozłożenie płatności na raty.

Alternatywnie można zdecydować się na kredyt dla zadłużonych, który pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków nawet z komornikiem, który zajął już konto bankowe. Pieniądze pozyskane w ramach takiej oferty można przeznaczyć na spłatę komornika, aby uniknąć naliczania dalszych kosztów komorniczych za prowadzone działania egzekucyjne.

Ile komornik może zabrać z emerytury?

Komornik może zająć do 25% otrzymywanej emerytury, jeśli zadłużenie jest związane ze zobowiązaniami niealimentacyjnymi. To stosunkowo niewiele, biorąc pod uwagę wysokość kwoty wolnej od zajęcia. Jeśli w grę wchodzi egzekucja długów alimentacyjnych, wtedy komornik może zająć do 60% wartości otrzymywanej emerytury.

Czego nie może zająć komornik?

Komornik podczas prowadzenia czynności egzekucyjnych związanych z odzyskaniem kwoty należnej na rzecz wierzyciela nie może zająć: zapasów żywności oraz opału, przedmiotów użytku domowego niezbędnych dla dłużnika, narzędzi potrzebnych do pracy zarobkowej dłużnika, produktów leczniczych oraz przeznaczonych do nauki.

Jakie świadczenia są wyłączone z egzekucji komorniczej?

Z egzekucji komorniczej wyłączone są świadczenia wychowawcze, rodzinne, integracyjne oraz te wypłacane z pomocy społecznej. Dodatkowo komornik nie może zająć dodatków porodowych oraz świadczeń wypłacanych sierotom.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Pożyczka dla zadłużonych - co to takiego?

Pożyczki dla osób zadłużonych to najczęściej pozabankowe formy finansowania, które na etapie ubiegania się o wsparcie nie wymagają zbyt wielu formalności do załatwienia. W przypadku osób z zadłużeniami jest to naprawdę korzystne rozwiązanie, które pozwala na zminimalizowanie zdobycie dodatkowej gotówki na dowolnie wybrany cel. Zasada działania jest podobna jak w przypadku popularnych pożyczek bez BIK […]

Czytaj wpis
Kim jest dłużnik wekslowy?

Dłużnik wekslowy to osoba, która zdecydowała się na złożenie podpisu na wekslu oraz jest za niego w 100% odpowiedzialna i zobowiązana do ewentualnego uregulowania zadłużenia. Mianem dłużnika wekslowego nazywamy też: remitenta, trasanta, indosanta, awalistę oraz wyręczyciela. Szczegółowe wyjaśnienia tych pojęć znajdziesz w dalszej części tego artykułu. Dłużników wekslowych dzielimy na wtórnych oraz głównych. Zgodnie z […]

Czytaj wpis
Giełda długów i wierzytelności

Jest wiele metod, które pozwalają na odzyskanie pieniędzy od dłużników. Często wybieranym rozwiązaniem jest giełda wierzytelności, z której może skorzystać praktycznie każdy - zarówno bank, firma pożyczkowa, pożyczkodawca niezwiązany z instytucjami finansowymi, a także podmioty gospodarcze. A zatem czym jest giełda długów? To serwis online, gdzie można dokonać transakcji kupna-sprzedaży wierzytelności. W praktyce jest to […]

Czytaj wpis
Zwolnienie z PCC

Ministerstwo Finansów w Polsce wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych nabywców nieruchomości mieszkalnych, postanowiło nieco znowelizować przepisy dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych z rynku wtórnego. To danina, która wynosi aktualnie 2% wartości nabywanej nieruchomości. W przypadku obiektów o znacznej wartości okazuje się, że podatek od czynności cywilnoprawnych pochłania znaczną część budżetu przeznaczonego na zakup domu lub mieszkania. […]

Czytaj wpis
Dziedziczenie długów - jak uniknąć odpowiedzialności?

W Polsce obowiązują przepisy Prawa spadkowego, które zmieniają się wraz z wprowadzanymi nowelizacjami ustaw. Niemniej jednak to podstawowy dokument prawny, który wyjaśnia zasady dziedziczenia długów, a także majątku po osobach zmarłych. Prawo spadkowe jest po prostu zbiorem informacji i przepisów regulujących wszystkie kwestie związane z dziedziczeniem - nieruchomości, pieniędzy, a nawet długów spadkowych. Na pewno […]

Czytaj wpis
Auto na raty - czy warto?

Kupując nowy samochód, najczęściej wiąże się to z wydatkiem sumy wynoszącej co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oczywiście nie każdy może pozwolić sobie na tak duży wydatek. Z tego względu na rynku pojawiły się oferty leasingów konsumenckich, które umożliwiają zakup auta na raty. Umowa finansowa nowego lub używanego samochodu ma podobne warunki jak standardowy kredyt gotówkowy, […]

Czytaj wpis
Pożyczka w domu klienta

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób po prostu nie ma czasu na to, aby osobiście dopełnić formalności związanych z kredytem w banku. To samo tyczy się zobowiązań pozabankowych. Są też inne sytuacje, w których pożyczka bez wychodzenia z domu jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli nie chcesz, aby ktokolwiek z rodziny zobaczył, że zaciągnąłeś nowe zobowiązanie lub […]

Czytaj wpis
Jak działa kredyt oddłużeniowy?

Kredytobiorcy z problemami związanymi ze spłatą aktualnych zobowiązań finansowych poszukują jak najkorzystniejszych opcji, aby wyjść z trudnej sytuacji życiowej. Kiedy rata kredytu okazuje się zbyt wysoka, wiele osób podejmuje pochopne decyzje i zaciąga kolejne zobowiązania pozabankowe i bankowe. To rzutuje nie tylko negatywnie na wysokość ewentualnej zdolności kredytowej, ale także może z czasem generować problemy […]

Czytaj wpis
Czym jest wskaźnik LTV?

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie mieszkania na kredyt hipoteczny, musisz dokładnie przeanalizować sytuację na rynku finansowym i ustalić maksymalną wartość nieruchomości, na którą możesz sobie pozwolić. Instytucje finansowe podczas weryfikacji wniosków sprawdzają wiele kryteriów, które rzutują na Twoje szanse uzyskania pozytywnej decyzji o przyznaniu finansowania. Kluczowym czynnikiem w trakcie ubiegania się o kredyt mieszkaniowy jest […]

Czytaj wpis
Podatek PCC, czyli podatek od kupna mieszkania

Koszty związane z nabyciem nieruchomości to nie tylko kwota zakupu mieszkania, ale także wszystkie koszty dodatkowe oraz kredytowe, które musisz ponieść jako potencjalny nabywca. Decydując się na kredyt hipoteczny w celu nabycia nieruchomości z rynku wtórnego lub pierwotnego już wtedy narażasz się na dość wysokie koszty - przede wszystkim odsetki do zapłaty na rzecz banku. […]

Czytaj wpis
Czym jest harmonogram spłaty kredytu?

Każdy kredyt bankowy i pożyczka pozabankowa ma z góry ustalone warunki spłaty zobowiązania. Każda instytucja finansowa w Polsce ustala warunki i terminy spłaty indywidualnie, tak, aby dopasować wysokość miesięcznych rat i terminy płatności do potrzeb klienta. Musisz zatem wiedzieć, że harmonogram spłaty kredytu obowiązuje w przypadku kredytów: gotówkowych, hipotecznych, konsolidacyjnych, ratalnych, firmowych, a nawet dla […]

Czytaj wpis
Sankcja kredytu darmowego

W przypadku kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych obowiązują pewne sankcje, z których można skorzystać w określonych sytuacjach. Jeśli podmiot gospodarczy narusza jakiekolwiek prawa konsumenta, można skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Dokładną definicję tego zagadnienia można znaleźć w Ustawie z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim. Zgodnie z Art. 45 tejże Ustawy w […]

Czytaj wpis
1 2 3 7

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL